Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Coroczne spotkania kierownictw komend wojewódzkich MO z przedstawicielami różnych środowisk społecznych i zawodowych dla omówienia spraw związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym stały się już w niektórych jednostkach milicyjnych tradycją. Niedawno spotkanie takie odbyło się w KW MO w Elblągu.

90 LAT TEMU

Luty 1933

Jak informuje tygodnik „Na Posterunku”, stan posiadania mechanicznych środków lokomocji w policyjnej formacji daleki jest od potrzeb. Sytuację pogorszyło jeszcze zmniejszenie liczby koni taborowych, w związku z przeprowadzoną przez sejm i senat redukcją koni policyjnych. Według załączonej statystyki na koniec 1932 r. Policja Państwowa dysponowała: 132 samochodami (w 1926 r. było ich 43); 66 motocyklami (w 1926 r. – 12) oraz 39 łodziami motorowymi (w tym 3 ślizgowcami najnowszej konstrukcji). Problemów z lokomocją nie poprawiły nawet rowery, których używało w służbie 1423 szeregowych policjantów.

Minister spraw wewnętrznych płk dypl. Bronisław Pieracki powołał przy Komendzie Głównej PP dwie komisje dyscyplinarne na rok 1933: dla oficerów oraz szeregowych policjantów. W składzie komisji oficerskiej znaleźli się: członkowie – nadinsp. dr Leon Nagler, insp. Czesław Grabowski, insp. ministerialny Stanisław Janecki; zastępcy: inspektorzy PP – Władysław Goździecki, Tadeusz Tomanowski, Józef Torwiński, Alojzy Buczkowski, Adam Nowodworski oraz naczelnik wydziału w MSW Jerzy Adelstein. W komisji dyscyplinarnej dla szeregowych zasiedli: członkowie – nadkom. Bolesław Kusiński, nadkom. Józef Jakubiec, radca min. Adam Keller; zastępcy – nadkom. Karol Stadler, nadkom. Czesław Stronczak, kom. Wacław Jastrzębski, kom. Ignacy Kalinowski oraz radca min. Jan Szumiel.

5 II – W Przemyślu odbyły się pierwsze zimowe zawody o mistrzostwo Polski w lekkiej atletyce. Wraz z czołowymi zawodnikami z całej Polski w zawodach po raz pierwszy uczestniczyło czterech lekkoatletów z Policyjnego Klubu Sportowego z Warszawy: przodownicy PP Władysław Chlebowski i Ludwik Kartasiński oraz posterunkowi: Piotr Kwiatkowski i Ryszard Habiera. Choć nie byli faworytami, zaprezentowali się zupełnie dobrze, niewiele ustępując mistrzom w skoku w dal, rzucie kulą oraz biegu na 50 m.

11 II – Decyzją komendanta głównego PP w Śledczej Szkole Fachowej dla Szeregowych w Warszawie zorganizowano sześciomiesięczny kurs dla 50 funkcjonariuszy służby mundurowej. Z każdego województwa wytypowano po pięciu policjantów spośród posterunkowych i starszych posterunkowych (w wyjątkowych przypadkach także spośród przodowników PP), którzy odbyli już pięciomiesięczne przeszkolenie w jednej ze szkół policyjnych typu stałego (Mosty Wielkie, Żyrardów, Sosnowiec). Otwarcia kursu dokonał naczelnik Wydziału V KG PP insp. Horodyski, który podkreślił, iż głównym celem tego szkolenia jest dalsze podniesienie sprawności służby śledczej w policyjnej formacji.

20/21 II – W Warszawie odbył się zjazd delegatów „Policyjnego Domu Zdrowia”. Uczestniczył w nim komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski. Sprawozdanie z działalności za rok 1932 przedstawił prezes Zarządu „PDZ” podinsp. Euzebiusz Zieliński. W toku obrad dyskutowano nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej oraz rozpatrzono i uchwalono preliminarz budżetowy na rok 1933.

40 LAT TEMU

Luty 1983

W Biurze Organizacyjno-Prawnym MSW trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy MO i ich rodzin. Powołany przez ministra spraw wewnętrznych specjalny zespół przygotował już projekty i opinie na temat rozwiązań merytorycznych proponowanych przez departament kadr, które przesłano następnie do uzgodnień merytorycznych ministrom: pracy, płac i spraw socjalnych, obrony narodowej, zdrowia i opieki społecznej, sprawiedliwości, finansów, prokuratora generalnego PRL oraz szefa URM. Resort spraw wewnętrznych oczekuje obecnie na uchwalenie jednej z najważniejszych dla funkcjonariuszy MO i ich rodzin ustawy, w której zdecydowaną większość zmian stanowią rozwiązania prawne przejęte z powszechnego systemu emerytalnego.

Coroczne spotkania kierownictw komend wojewódzkich MO z przedstawicielami różnych środowisk społecznych i zawodowych dla omówienia spraw związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym stały się już w niektórych jednostkach milicyjnych tradycją. Niedawno spotkanie takie odbyło się w KW MO w Elblągu. Zabierając głos w imieniu gospodarzy, komendant wojewódzki MO płk Zbigniew Stańczyk stwierdził, że w roku ubiegłym decydujący wpływ na stan bezpieczeństwa w kraju i w regionie miała zarówno sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza, jak i działania różnych grup wrogo nastawionych do ustroju i władzy. Nastąpił wyraźny wzrost liczby przestępstw, spadek dyscypliny społecznej i zanik potępienia dla przejawów zła. Do szczególnie niepokojących zjawisk, w ocenie kierownictwa elbląskiej milicji, należy zaliczyć wzrost alkoholizmu. Jest to najważniejszy w skutkach czynnik kryminogenny. Nasila się też zjawisko narkomanii. W dyskusji podkreślano przede wszystkim konieczność ściślejszego współdziałania organów MO ze służbą zdrowia, nauczycielami i wychowawcami młodzieży. Zwracano uwagę na niewspółmiernie niskie kary nakładane przez sądy i kolegia ds. wykroczeń na spekulantów i przestępców gospodarczych.

Zakończył się tradycyjny plebiscyt na 10 najlepszych gwardyjskich sportowców minionego roku. Jego organizatorem był Wydział WF i Sportu Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, a głosowały sekcje sportowe i zarządy klubów gwardyjskich. Oto najlepsza dziesiątka gwardyjskich mistrzów: Paweł Skrzecz – Gwardia Warszawa, boks; Andrzej Sądej – Gwardia Wrocław, judo; Grzegorz Skrzecz – Gwardia Warszawa, boks; Janusz Pawłowski – Wybrzeże Gdańsk, judo; Jolanta Januchta – Gwardia Warszawa, lekka atletyka; Wojciech Fibak – Olimpia Poznań, tenis; Daniel Waszkiewicz – Wybrzeże Gdańsk, piłka ręczna; Jan Jałocha – Wisła Kraków, piłka nożna; Andrzej Dziemianiuk – Gwardia Warszawa, judo; Henryk Mrowiec – Gwardia Opole, piłka ręczna.

20 LAT TEMU

Luty 2003

Z uznaniem europejskich służb policyjnych spotkał się nowatorski program Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu pod nazwą „Bezpieczne parkingi Wielkopolski”. Jego współrealizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bezpieczna droga”. Poparcia udzielili wojewoda wielkopolski i marszałek województwa wielkopolskiego, całe przedsięwzięcie objęła patronatem Wielkopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Idea tego programu sprowadza się do zapewnienia kierującym spokojnego i bezpiecznego wypoczynku podczas przerwy w podróży. Zmęczeni kierowcy z reguły nie biorą pod uwagę własnego bezpieczeństwa, zatrzymując się w miejscach przypadkowych, na leśnych parkingach lub w pobliżu przydrożnych barów, gdzie są narażeni na napady i kradzieże. Na „bezpiecznych parkingach” o ich spokój zadbają zarówno odpowiednie służby ochrony, jak i kompleksowy system monitoringu.

13 II – W sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Poselskiego Zespołu na rzecz Policji. Uczestniczyli w nim liczni przedstawiciele KGP oraz większość z kilkudziesięciu członkiń i członków zespołu rekrutującego się niemal ze wszystkich klubów i kół poselskich. Obrady prowadził przewodniczący poseł Marian Marczewski. Posłowie wysłuchali wystąpień zastępców komendanta głównego Policji: nadinsp. Adama Rapackiego – na temat oceny zagrożenia przestępczością w Polsce oraz nadinsp. Zbigniewa Chwalińskiego, który omówił założenia funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. W dyskusji posłowie zwracali uwagę na problemy: zaginięć osób, kradzieży samochodów, bezpieczeństwa imprez masowych, zwłaszcza chuligańskich zachowań pseudokibiców, oraz plagę zuchwałych napaści na kobiety w celu pozbawienia ich torebek.

15 II – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny KSP został przekazany do CBŚ i przekształcony w Centralny Pododdział Antyterrorystyczny. Nowo utworzone ogniwo, oprócz kontynuowania zadań realizowanych w poprzedniej strukturze, objęło nadzór nad pozostałymi policyjnymi jednostkami antyterrorystycznymi w dziedzinie wyszkolenia bojowego oraz doskonalenia kadry instruktorskiej. Uczyniono je też odpowiedzialnym za wypracowywanie i doskonalenie taktyki działań pododdziałów antyterrorystycznych.

21 II – Prokuratura Apelacyjna w Warszawie oskarżyła Ryszarda Boguckiego, podejrzanego o wykonanie egzekucji na jednym z liderów tzw. gangu pruszkowskiego o pseudonimie „Pershing”, o nakłanianie innej osoby do zabójstwa nadinsp. Marka Papały, byłego komendanta głównego Policji oraz współudział w tej zbrodni.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.