Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Współpraca polskiej policji z FBI

Dla środków CBRN (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych – przyp. red.) ustanowione przez ludzi granice nie mają znaczenia. Dlatego tak ważne są stała współpraca międzynarodowa i wypracowanie jak najszybszych i najmniej sformalizowanych kanałów wymiany informacji między służbami. Współpraca ekspertów polskiej Policji i przedstawicieli FBI stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz interweniujących funkcjonariuszy.

31 marca 2022 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z zastępcą dyrektora Federalnego Biura Śledczego Donaldem Alwayem, który odpowiada również za prace Departamentu ds. Broni Masowego Rażenia.

CBRN

Jest to akronim opisujący materiały chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe, a także środki, które mogłyby zaszkodzić ludziom przez ich przypadkowe lub umyślne uwolnienie albo rozpowszechnianie. W ciągu ostatnich kilku lat zakres zagrożeń CBRN uległ gwałtownej ewolucji. Można zidentyfikować tendencję do osłabiania bądź nierespektowania głównych obostrzeń przeciwko broni masowego rażenia. Ostatnio nasila się tendencja do modernizacji arsenałów jądrowych w państwach, które tę broń posiadają, a w krajach, które jej nie mają (w szczególności w Iranie i Korei Północnej), widoczne jest zainteresowanie jej rozwojem. Co więcej, traktat, który odegrał kluczową rolę w nierozprzestrzenianiu arsenałów jądrowych – „Traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF)” – przestał obowiązywać, co może mieć znaczące konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego. Międzynarodowe przepisy dotyczące broni chemicznej w ostatnich latach zostały wielokrotnie naruszane, natomiast w przypadku broni biologicznej wystąpiły poważne wątpliwości co do przestrzegania przez sygnatariuszy Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC). Ponadto pandemia wirusa SARS-CoV-2 pokazała, jak bardzo społeczeństwa są narażone na skutki oddziaływania czynników biologicznych.

Niewielka liczba realnych zdarzeń generuje konieczność systematycznego szkolenia funkcjonariuszy oraz wymiany informacji między krajami, w których doszło do incydentów z użyciem substancji CBRN. Warto podkreślić, że nie musi być ono związane tylko z wykorzystaniem do zamachu tzw. brudnej bomby. To skłania do rozszerzenia grupy funkcjonariuszy z odpowiednią wiedzą, przygotowanych na reakcję.

SZKOLENIE

Jednym z przedsięwzięć dotyczących tej tematyki było szkolenie z zakresu rozpoznawania zagrożeń i reagowania na incydenty związane z bronią masowego rażenia zorganizowane przez Główny Sztab Policji KGP wspólnie z Biurem Współpracy Międzynarodowej Policji KGP, które odbyło się w dniach 16–17 marca 2022 r. w Muzeum Policji KGP. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele FBI, funkcjonariusze Policji reprezentujący Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami i informacjami z zakresu sposobów wykrywania i zabezpieczania broni masowego rażenia, stosowanego w różnych służbach ekwipunku ochrony osobistej, zagrożeń związanych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych pojazdów lądowych i wodnych, a także dotyczących materiałów wybuchowych o dużej sile. Ważnymi elementami szkolenia były aktualna analiza potencjalnych zagrożeń uwzględniająca ostatnie wydarzenia i obecną sytuację geopolityczną oraz szczegółowa analiza zamachu podczas maratonu w Bostonie 15 kwietnia 2013 r.

Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, realizujący zadania w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji, omówili zagadnienia istotne dla strony amerykańskiej. Pełniący funkcję krajowego koordynatora ds. wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Policji podinsp. Adrian Słowikowski zaprezentował podsumowanie działań realizowanych podczas Marszu Niepodległości w 2020 r., a także aktualne działania na granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej. System zarządzania kryzysowego oraz sposób współdziałania polskiej Policji z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych przedstawił asp. szt. Paweł Zawadka. W podsumowaniu dwudniowego szkolenia podkreślano, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli oraz wykrywanie pojawiających się zagrożeń jeszcze poza granicami kraju wymagają ścisłej współpracy i pełnego zrozumienia potrzeb i możliwości wszystkich służb oraz instytucji biorących udział w globalnym systemie zarządzania kryzysowego.

Współpraca polskiej Policji i FBI będzie kontynuowana. Warto podkreślić, że sposób przygotowania do reagowania w sytuacjach kryzysowych został bardzo wysoko oceniony przez uczestników szkolenia z FBI.

asp. szt. Paweł Zawadka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych PolicjiGSP KGP

zdj. Krzysztof Chrzanowski