Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Symulator działań policji

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie powstał prototyp symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu badawczego powstał prototyp symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Celem projektu było zbudowanie narzędzia szkoleniowego dla dowódców operacji policyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wyeliminowanie z tego procesu tzw. przypadkowości oraz zapewnienie rzetelnej diagnozy procesu dowodzenia takimi operacjami.

KORZYŚCI DLA POLICJI I SPOŁECZEŃSTWA

W efekcie prowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie badań naukowych i prac rozwojowych powstało nowoczesne narzędzie służące do przeprowadzania komputerowej symulacji akcji lub operacji policyjnej. Zbudowane na potrzeby symulatora scenariusze mogą dotyczyć różnych zdarzeń kryzysowych w ujęciu policyjnym, m.in. imprez masowych (w tym meczów piłki nożnej), zgromadzeń publicznych, blokad dróg, zorganizowanych działań pościgowych czy też działań o charakterze kontrterrorystycznym. Niewątpliwie wymiernym efektem projektu jest doskonalenie systemu dowodzenia w Policji.

W WSPol w Szczytnie powstały w pełni funkcjonalny prototyp oraz infrastruktura techniczna, w skład której wchodzą cztery pracownie. Istotą jest symulowanie sytuacji, w których wymagane jest podjęcie decyzji (taktycznych i strategicznych), z jakimi spotykamy się podczas obsługi sytuacji kryzysowych.

System umożliwia szkolenie służb w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem dużych imprez masowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie dowodzenia. Szkoleni funkcjonariusze są w stanie wielokrotnie przećwiczyć wszystkie warianty działań w środowisku identycznym lub bardzo zbliżonym do tego, w którym będą musieli działać, wraz z możliwością oceny zastosowanych rozwiązań i podjętych decyzji.

Podczas szkolenia z wykorzystaniem symulatora możliwe jest wypracowanie algorytmów postępowania przez Policję w zadanych sytuacjach kryzysowych oraz doskonalenie procesu kierowania i dowodzenia w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności przez realizację gier decyzyjnych na poziomie taktyczno-strategicznym, wspomaganych symulacją wirtualną treningu decyzyjnego. Należy przy tym podkreślić, że symulator działań, ze względu na zakładaną uniwersalność, umożliwia trening współpracy między podmiotami zarządzania kryzysowego.

Symulacja obejmuje nie tylko kompleksowe przygotowanie akcji lub operacji policyjnej (dotyczy to również pracy sztabowej na etapie planistycznym), ale przede wszystkim jej realizację. Etap końcowy – omówienie symulacji – obejmuje przedstawienie zarówno błędnych, jak i prawidłowych decyzji podjętych przez ćwiczącego. Doświadczeni operatorzy bądź obserwatorzy w trakcie symulacji wirtualnej oceniają prawidłowość wydawanych poleceń pod kątem zgodności z przepisami prawa, procedur działania oraz zastosowanej taktyki działania podczas akcji czy operacji.

WIRTUALNA SYMULACJA

Treningi procesów decyzyjnych w ramach funkcjonowania symulatora umożliwiają m.in.:

• identyfikację luk w planach działań dowódców akcji lub operacji policyjnych oraz planach zarządzania kryzysowego;

• naukę dowodzenia siłami i środkami Policji, a także podmiotów współdziałających;

• nabycie umiejętności autokontroli czynności oraz natychmiastowej reakcji na popełnione błędy;

• doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Pracownia symulatora mieści się w bloku dydaktycznym na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pomieszczenia pracowni odzwierciedlają strukturę dowodzenia podczas akcji czy operacji policyjnej. Znajdują się tutaj stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy ds. taktyki działania, dowódców podoperacji/odcinków oraz sztab dowódcy. Symulator umożliwia uwzględnienie w scenariuszach funkcjonariuszy pododdziałów zwartych, załóg ruchu drogowego, komórek kontrterrorystycznych, przewodników psów służbowych, koni służbowych, środków wsparcia wraz z charakterystyczną dla tych sił taktyką działania. Ponadto istnieje możliwość uwzględnienia innych podmiotów, takich jak: straż miejska, straż pożarna, załogi pogotowia ratunkowego, pogotowie gazowe, pogotowie wodociągowe itp.

WAŻNE SZKOLENIE

W pierwszej kolejności przeszkolono 55 osób – dowódców operacji policyjnych, bezpośrednio zaangażowanych w organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2017–2020 przeszkolono 642 osoby. W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy szkoleń potwierdzają, że efektywność zarządzania zasobami ludzkimi i sprzętowymi podczas realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej operacji policyjnych ukierunkowanych na utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych (w tym sportowych, zgromadzeń i uroczystości publicznych) jest znacząco większa w skali kraju.

Podsumowując, można stwierdzić, że symulator umożliwia wypracowanie algorytmów postępowania w zdarzeniach kryzysowych z perspektywy działań policyjnych oraz doskonalenie procesu dowodzenia w zdarzeniach kryzysowych przez Policję. Szkolenie funkcjonariuszy Policji z wykorzystaniem tego nowatorskiego narzędzia do trenowania umiejętności działania dowódców operacji policyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zapewnia podniesienie ich kompetencji zawodowych. Uzyskane w procesie szkolenia wiedza i umiejętności są wykorzystywane w trakcie realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy. Ma to ogromne znaczenie w kontekście optymalizacji prowadzonych działań, a co istotne, zapewnienia bezpieczeństwa, nie tylko funkcjonariuszom Policji, ale i całemu społeczeństwu. Tym samym symulator stanowi narzędzie rekomendowane w policyjnym systemie szkoleń, umożliwiając doskonalenie umiejętności kadr dowódczych Policji do realizacji zadań skutkujących poprawą bezpieczeństwa publicznego.

tekst i zdjęcia: WSPol w Szczytnie

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt rozwojowy

Tytuł projektu badawczego:

Budowa prototypu symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych

Numer: OR00004107

Kierownik:

dr hab. inż. Andrzej Urban

Lata realizacji: 2009–2012

Wartość prototypu: 8 886 210 zł

Projekt zrealizowany w konsorcjum naukowo--przemysłowym w składzie:

1) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider konsorcjum),

2) ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. w Warszawie (partner konsorcjum).

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) w ramach VII konkursu projektów rozwojowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa