Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjna szkoła w sercu Mazowsza

Trzydzieści lat temu nadinsp. Zdzisław Wewer z rąk ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego odebrał pełnomocnictwo do utworzenia i organizacji szkoły Policji w Legionowie. Zwieńczeniem prac pełnomocnika było powołanie do życia 27 sierpnia 1990 r. Centrum Szkolenia Policji, które zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 85/90 ministra spraw wewnętrznych.

Głównym zadaniem jednostki było przygotowanie wyspecjalizowanych kadr do zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

POCZĄTKI

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie powstało z wykorzystaniem czterech zlikwidowanych szkół resortu spraw wewnętrznych. W pierwszych miesiącach funkcjonowania praca jednostki koncentrowała się głównie na przygotowaniu i uruchomieniu kursów, kompletowaniu kadry szkoły, opracowaniu projektu statutu oraz porządkowaniu spraw związanych z przejmowanym majątkiem zlikwidowanych szkół i tworzeniu podstawowej bazy dydaktycznej. Działalność dydaktyczna została podjęta już we wrześniu 1990 r., a do końca pierwszego roku funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji mury szkoły opuściło 500 absolwentów.

Głównymi ogniwami strukturalnymi w systemie funkcjonowania CSP były cztery szkoły: Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW, Szkoła Ruchu Drogowego, Szkoła Techniki Kryminalistycznej oraz Szkoła Techniki Operacyjnej i Obserwacji. Były to niewielkie kadrowo komórki organizacyjne, które odpowiadały za organizowanie, wyodrębnionej dla każdej z nich, grupy kursów i które pełniły funkcje dowódcze wobec przebywających na tych kursach słuchaczy. Zadania dydaktyczne na potrzeby szkół realizowały specjalistyczne zakłady.

30 września 1992 r. do CSP została włączona Szkoła Policyjna Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach. W strukturze organizacyjnej CSP wyodrębniono dwie nowe komórki: Zakład Szkolenia Przewodników i Tresury Psów oraz Wydział Obsługi Zakładu Szkolenia i Tresury Psów. W roku 1997 do CSP włączono Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Policji Wodnej w Kalu k. Węgorzewa.

Główna siedziba Centrum Szkolenia Policji mieści się w Legionowie i zajmuje obszar o powierzchni ponad 61 ha. Jednostka dysponuje bazą szkoleniową, modernizowaną w latach 2009–2012, obejmującą m.in. halę sportów walki, halę sportową, pływalnię, pracownie specjalistyczne, symulatornie oraz zespół strzelnic.

Historia obiektu w Legionowie sięga 1936 r., kiedy to została utworzona szkoła kolejowa. Prawdopodobnie w placówce odbywali szkolenia żołnierze zajmujący się wówczas wywiadem i kontrwywiadem. W okresie II wojny światowej, przed rozpoczęciem przez Niemcy kampanii wschodniej, obiekt pełnił funkcję zaplecza materiałowo-technicznego wojska, a w następnych latach – szpitala wojennego. Po wyzwoleniu cały kompleks został przejęty przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

POLICYJNE CENTRUM DOWODZENIA

W Legionowie zlokalizowany jest również budynek Policyjnego Centrum Dowodzenia, w którym podczas ogólnokrajowych operacji policyjnych funkcjonuje centralny system zarządzania bezpieczeństwem i wymiany informacji. Utworzenie Policyjnego Centrum Dowodzenia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie było jednym z kluczowych elementów przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Obiekt został wyposażony w sprzęt i systemy teleinformatyczne wspomagające dowodzenie podległymi siłami w trakcie operacji policyjnych oraz w narzędzia do wymiany informacji z podmiotami pozapolicyjnymi i służbami innych państw. Jest wykorzystywany przede wszystkim w czasie operacji policyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Najważniejszymi przedsięwzięciami koordynowanymi z Policyjnego Centrum Dowodzenia była operacja policyjna pod kryptonimem „HAT TRICK 2012”. Trwała ona od 15 maja do 2 lipca 2012 r. i była związana z zabezpieczeniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Centrum Szkolenia Policji jest jedną z pięciu jednostek szkoleniowych Policji. Istotę jej działalności stanowi prowadzenie procesu edukacyjnego policjantów i pracowników Policji. Najważniejszym celem jednostki jest przygotowanie policjantów do wykonywania zadań zawodowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw człowieka. W CSP organizowane i prowadzone jest szkolenie zawodowe podstawowe oraz doskonalenie zawodowe centralne w formie kursów specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć. Od początku istnienia do końca 2019 r. szkolenie zawodowe podstawowe ukończyło ponad 31 000 absolwentów, a w pozostałych formach doskonalenia uczestniczyło ponad 118 000 policjantów.

CENTRALNA BIBLIOTEKA POLICYJNA

Ważnym elementem mającym istotny wpływ na efektywność procesu dydaktycznego jest Centralna Biblioteka Policyjna będąca w strukturze jednostki. Wartość i przekrojowy charakter zbiorów, które obejmują wszelkie zagadnienia policyjne, a także prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne i ekonomiczne, powodują, że Centralna Biblioteka Policyjna pozostaje w kręgu zainteresowań czytelniczych nie tylko policjantów i słuchaczy, ale także osób niezwiązanych z resortem spraw wewnętrznych. Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 238 828 egzemplarzy.

„KWARTALNIK POLICYJNY”

Od 2007 r. Centrum Szkolenia Policji wydaje „Kwartalnik Policyjny” – czasopismo będące forum wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych środowiska policyjnego. Kwartalnik stanowi platformę edukacyjną, która odpowiada na aktualne potrzeby służby, umożliwia prezentowanie dobrych praktyk w obszarze wielu specjalności policyjnych oraz przedstawia kwestie istotne dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w różnych aspektach, w tym również z perspektywy nauki utylitarnej na rzecz praktyki codziennej służby.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Od wielu lat Centrum Szkolenia Policji prowadzi współpracę z zagranicznymi szkołami policyjnymi, Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (European Union Agency for Law Enforcement Training) – CEPOL-em, a także realizuje unijne projekty edukacyjne. Ponadto jest jednostką szkoleniową polskiej Policji często odwiedzaną przez delegacje zagraniczne przybywające na zaproszenie m.in. ministra spraw wewnętrznych i administracji czy Komendanta Głównego Policji. W trakcie wizyt prezentowany jest model szkolenia polskiej Policji, wyposażenie pracowni i sprzęt wykorzystywany w toku realizacji zajęć dydaktycznych.

Budowanie potencjału międzynarodowego Centrum Szkolenia Policji, nadanie mu eurepejskiego charakteru i podniesienie jego wartości jako ośrodka edukacji, a także poprawa jakości pracy instytucji, z uwzględnieniem aktualnych kierunków europejskich, stanowią priorytety długofalowego rozwoju jednostki. Centrum Szkolenia Policji prowadzi współpracę międzynarodową w obszarach kształcenia zawodowego policjantów, realizowaną przez nauczycieli policyjnych. Daje to możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania umiejętności oraz wzbogacania doświadczenia zawodowego, tak aby w jak najlepszy sposób dostosować szkolnictwo policyjne do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Udział w międzynarodowych projektach umożliwia też podnoszenie poziomu znajomości języków obcych w obszarze słownictwa zawodowego i pozazawodowego oraz poznawanie kultury i historii krajów partnerskich.

W dniach 26–27 sierpnia 2020 r. w Centrum Szkolenia Policji odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia.

źródło: publikacja opracowana z okazji jubileuszu 30-lecia CSP przez zespół pod przewodnictwem zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. logistycznych insp. Anny Gołąbek

zdj. archiwum CSP