Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nasz cel to zapewnić bezpieczeństwo

O policyjnych zakupach w czasie pandemii z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem rozmawia Piotr Maciejczak

Panie Generale, przy tworzeniu w ubiegłym roku budżetu Policji nie było możliwości uwzględnienia w nim wydatków związanych z pandemią koronawirusa. Czy ta sytuacja mocno nadwerężyła policyjne zasoby?

Gdybyśmy musieli takich zakupów dokonać z własnego budżetu, to pewnie by tak było. Ale otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie. Nasze służby logistyczne od samego początku prowadziły systematycznie analizy potrzeb i na ich podstawie Komendant Główny Policji dwukrotnie wnioskował do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W połowie marca zwróciliśmy się o kwotę 16 560 832 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i usług. Niecałe dwa tygodnie później wnioskowaliśmy o kwotę 25 000 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kolejnych niezbędnych materiałów. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji w obydwu przypadkach rezerwa celowa została uruchomiona przez ministra finansów.

Ponadto Komendant Główny Policji, na podstawie potrzeb zgłaszanych przez wszystkie jednostki Policji, już na początku pandemii uruchomił w ramach przesunięć dokonanych w budżecie Policji dla poszczególnych jednostek środki w wysokości blisko 5,9 mln zł na realizację najpilniejszych zakupów oraz kwotę blisko 150 tys. zł na sfinansowanie wyżywienia funkcjonariuszy i pracowników Policji kierowanych na kwarantannę do przygotowanych na ten cel szkół policyjnych.

Jednocześnie w ramach planu Policji przeznaczonego na realizację programów unijnych, w związku z możliwością rozszerzenia zakresu realizacji poszczególnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, dokonano zmian w planie wydatków i planie wydatków budżetu środków europejskich Komendy Głównej Policji (200 000 zł) i Komendy Stołecznej Policji (200 000 zł) na zakup ozonatorów oraz środków ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozszerzaniu pandemii COVID-19.

Co ostatecznie kupiono? Pisaliśmy już w naszym miesięczniku o specjalnie zaprojektowanych dla funkcjonariuszy kombinezonach, ale domyślam się, że nie były to jedyne zakupy.

Mówimy tu głównie o kombinezonach ochronnych klasy III, rękawicach nitrylowych, ochraniaczach obuwia, półmaskach z filtrem klasy P3/FFP3, płynach do dezynfekcji rąk i powierzchni, okularach ochronnych, indywidualnych pakietach ochrony biologicznej IPOB, workach na odpady, fartuchach jednorazowych oraz sprzęcie w postaci parownic do dezynfekcji i agregatu prądotwórczego. Z kolejnej transzy z rezerwy celowej zrealizowaliśmy zakupy środków ochrony indywidualnej i czystości, w tym w szczególności: płynów i środków do dezynfekcji wraz z dozownikami, masek ochronnych, kombinezonów, gogli i okularów ochronnych, rękawiczek, materiałów do wykonania zabezpieczenia punktów obsługi petentów czy oddzielenia pracowników przy pomocy zabudów ochronnych, zakupów sprzętu przeznaczonego do utrzymania czystości i prowadzenia dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń i pojazdów, takich jak: urządzeń do ozonowania, opryskiwaczy spalinowych, akumulatorowych, lamp UV. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu, w tym głównie termometrów bezdotykowych, namiotów sanitarnych, agregatów prądotwórczych do namiotu wraz z przyczepką oraz domofonów do punktów obsługi obywateli.

W ramach realizowanego zabezpieczenia logistycznego działań Policji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 zakupy przeprowadzane były zarówno na szczeblu centralnym przez Komendę Główną Policji, jak i przez poszczególne jednostki organizacyjne Policji. Pozwoliło to na szybkie – zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami z tego zakresu – wyposażanie policjantów i pracowników. Miało to szczególne znaczenie zwłaszcza w pierwszym etapie trwania epidemii.

Zaznaczenia wymaga, że Policja otrzymała też znaczące wsparcie z Agencji Rezerw Materiałowych, która do walki z COVID-19 na rzecz naszej formacji przekazała blisko 10 tys. półmasek filtrujących, 250 tys. masek ochronnych, 9 tys. kombinezonów ochronnych, 1,5 tys. opakowań rękawiczek oraz 16 ton płynów do dezynfekcji.

Nieoceniona okazała się również zaoferowana pomoc i podjęta współpraca z Fundacją Orlen, w ramach której otrzymaliśmy darowiznę rzeczową o wartości prawie 39 mln zł. Dostawy obejmowały między innymi maski ochronne, rękawice nitrylowe, gogle i płyny do dezynfekcji. Właśnie teraz do magazynów Biura Logistyki Policji KGP trafiają dostawy największej jak dotąd pomocy z Fundacji Orlen w postaci prawie 1,3 mln masek ochronnych, ponad 2 mln maseczek chirurgicznych, 5 ton płynów do dezynfekcji i 15 tys. indywidualnych zestawów ochrony biologicznej. Już w niedługim czasie możemy liczyć na wsparcie ze strony Fundacji Lotos, która ma przekazać Policji partię maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji. W tym miejscu chciałbym złożyć gorące podziękowania za wszelką udzieloną pomoc na rzecz Policji, jak również efektywną współpracę oraz okazaną życzliwość.

Pomimo coraz szerszego łagodzenia obostrzeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa nie zwalniamy tempa i na bieżąco monitorujemy sytuację panującą w poszczególnych garnizonach Policji, po to by we właściwym momencie zareagować i skierować środki tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Prócz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w warunkach epidemii Policja dokonuje też innych, dużych zakupów sprzętu. Skąd pochodzą środki na te zakupy i na jaki nowy sprzęt mogą liczyć policjanci?

Rzeczywiście, ostatni czas to zintensyfikowane działania służb mające na celu zminimalizowanie ryzyka przenoszenia czynnika chorobotwórczego i tym samym – zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wśród obywateli. To zadanie stało się, w kontekście istniejącego zagrożenia, zadaniem priorytetowym. W związku z tym wszystkie siły zwrócone zostały na sprawne doposażenie funkcjonariuszy i pracowników Policji w niezbędne środki ochrony.

Niezależnie jednak od tego, sukcesywnie przeprowadzane są zakupy sprzętu i wyposażenia policyjnego. W głównej mierze zadania te finansowane są ze środków programu modernizacji Policji, w ramach którego kontynuowane jest unowocześnianie floty transportowej oraz taboru lotniczego na łączną sumę 197,8 mln zł. Z kwoty tej zaplanowano zakup ok. 840 szt. pojazdów, w tym samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, furgonów, pojazdów specjalistycznych czy też autobusów. Do końca sierpnia br. planowana jest dostawa 2 śmigłowców obserwacyjno-patrolowych (jednosilnikowych) Bell 407 GXi za kwotę 34,5 mln zł. Ponadto realizowany jest zakup 3 systemów obserwacji lotniczej na łączną kwotę 18,5 mln zł.

W 2020 r. policjanci mogą również liczyć na doposażenie w nowy sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej oraz wyposażenie specjalne ze środków programu modernizacji Policji w wysokości 47,5 mln zł. Priorytetem jest doposażenie funkcjonariuszy komórek kontrterrorystycznych w kamizelki kuloodporne zintegrowane, hełmy odłamko- i kuloodporne, co zakończy proces wymiany sprzętu indywidualnej ochrony balistycznej rozpoczęty w 2019 r.

Ponadto zakupione nowoczesne karabiny i karabinki szturmowe przeznaczone dla funkcjonariuszy tej formacji w Policji zostaną wprowadzone w miejsce wyeksploatowanego sprzętu, który nie odpowiada wymogom stawianym dla tego rodzaju broni przez pododdziały kontrterrorystyczne Policji. Zakup nowych karabinków umożliwia ujednolicenie i standaryzację wyposażenia tych komórek. Ponadto realizowany jest zakup nowoczesnych pistoletów maszynowych przeznaczonych dla ww. funkcjonariuszy.

W ramach trwającej wymiany sprzętu indywidualnej ochrony balistycznej funkcjonariusze służby prewencyjnej zostaną doposażeni w kamizelki kuloodporne kamuflowane oraz hełmy odłamko- i kuloodporne. Realizowany zakup nowoczesnych pistoletów samopowtarzalnych pozwoli na zakończenie trwającej wymiany broni na nowoczesną z jednoczesnym pełnym zabezpieczeniem docelowego stanu etatowego Policji.

Mając na uwadze optymalne wykorzystanie środków finansowych przewidzianych do wydatkowania w 2020 r., funkcjonariusze komórek i jednostek organizacyjnych Policji otrzymają także m.in. bezzałogowe statki powietrzne, przenośne analizatory nieznanych substancji chemicznych, przenośne urządzenia do badań zawartości alkoholu, sprzęt noktowizyjny, kamery nasobne oraz zestawy przeciwuderzeniowe.

Realizowane w tym zakresie działania w znacznej mierze przyczyniają się do modernizacji będącego na stanie Policji wyposażenia, co pozwala na stwarzanie optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom, wzmacniając ich bezpieczeństwo osobiste oraz zapewniając najwyższe standardy jakości i komfortu ich użytkowania.

W cywilnych mediach słychać jednak opinie, że obecne zakupy sprzętu bojowego mają związek z wyborami i że Policja się zbroi. Czy te zakupy były teraz konieczne?

Realizowane aktualnie zakupy uzbrojenia nie mają żadnego związku z wyborami. Zadania te są zadaniami standardowymi wykonywanymi w celu unowocześniania posiadanego wyposażenia oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania uzbrojonej formacji, jaką niewątpliwie jest Policja. Zakupy broni, w tym pistoletów samopowtarzalnych, maszynowych, karabinków HK416, realizowane są ze środków programu modernizacji Policji trwającego od 2017 r., na kanwie przyjętego na rok bieżący harmonogramu.

Działania te są kontynuacją sukcesywnej wymiany dotychczas wykorzystywanej broni i doposażania policjantów w odpowiadającą wymaganiom stawianym przez jej użytkowników. Wynikają one również z konieczności ujednolicenia i standaryzacji sprzętu i wyposażenia uzbrojenia. Nie sposób nie wspomnieć przy tym o zaplanowanym przeprowadzeniu, ze środków Funduszu Wsparcia Policji, zakupu różnego rodzaju amunicji strzeleckiej.

Czy nie obawia się pan, że w przyszłym roku budżet Policji zostanie zmniejszony?

Planowanie budżetu Policji na lata kolejne jeszcze się nie rozpoczęło. Obecnie nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na możliwe zmniejszenie limitów wydatków Policji, tj. jednej ze służb stających na pierwszej linii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.

Dziękuję za rozmowę. 

 

zdj. Piotr Maciejczak