Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Najnowsze technologie w Policji

Policja, będąc jednym z głównych beneficjentów zasobów sieci OST112 oraz nowoczesnej, otwartej platformy komunikacji pn. System Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numer 112, zapewniającej połączenia głosowe i wideo, przesyłanie wiadomości tekstowych i plików, pracę grupową na dokumentach, zaspokaja aktualne i przyszłe potrzeby komunikacyjne Policji wykorzystujące najnowsze technologie.

Sieć OST112 działa w Policji od 2012 roku. Jest podstawowym narzędziem będącym elementem integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa, przyczyniając się do usprawnienia procesu komunikacji i wymiany danych między organami administracji rządowej i samorządowej, gwarantując jednocześnie wysoką niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych informacji.

KOMUNIKACJA BEZ BARIER

Od kilku lat inżynierowie z Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji pracują nad modernizacją systemów telekomunikacyjnych, które wykorzystując sieć OST112, mają wspierać nie tylko działania Policji, ale przede wszystkim ułatwić obywatelowi kontakt z Policją. Oprócz niezawodności i wysokiego poziomu komunikacji zarówno policjanci i pracownicy Policji, jak i obywatele otrzymają dostęp do usług, które z pewnością spotkają się z uznaniem i spowodują ograniczenie barier w komunikacji. Projekt Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz postulatu państwa przejrzystego i otwartego na potrzeby społeczeństwa. By zapewnić bezpieczeństwo obywatelowi, ważne jest przede wszystkim poszerzenie i ułatwienie komunikacji z Policją, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyspieszenie realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań, a w konsekwencji niezwłoczna reakcja ze strony powołanych do niesienia pomocy służb.

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Na obecnym etapie realizacji projektu możemy już mówić o usługach zgodnych ze standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (WCAG 2.0.), które mają szanse zminimalizować ewentualne bariery w komunikacji osób z niepełnosprawnościami z Policją (np. osób głuchych, osób z niepełnosprawnością ruchową). Każda jednostka Policji stopnia powiatowego czy miejskiego zostanie wyposażona w nowoczesny terminal wideo (DX 80), do którego osoba głucha lub niedosłysząca będzie mogła wykonać połączenie wideo (do wybranego dyżurnego jednostki) z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z urządzenia korzystającego z sieci Internet, przez portal e-usług. Połączenie będzie mogło być również realizowane jednocześnie z udziałem tłumacza języka migowego, tzw. połączenie trójstronne. Na potrzeby tej usługi zostanie uruchomiona centralna książka telefoniczna, gdzie można będzie wyszukać właściwego dyżurnego jednostki Policji w kraju. W jednostce Policji będzie także możliwa, w obecności policjanta, realizacja połączenia z tłumaczem języka migowego, celem załatwienia sprawy dotyczącej właściwości Policji.

CZYNNOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ

Jednocześnie Policja, jako organ administracji publicznej, będzie korzystała z tego samego rodzaju usługi, z rozszerzonymi funkcjonalnościami, korzystając z bezpiecznej sieci teletransmisyjnej OST112. Policjanci będą mogli wykonywać np. przesłuchania na odległość, z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego czy po prostu połączeń audio-wideo, pracy grupowej na dokumentach w zakresie wsparcia w prowadzonych postępowaniach, zwiększając swoją skuteczność i efektywność współpracy na rzecz społeczeństwa. W przypadkach, kiedy nie będzie istniała potrzeba osobistego stawiennictwa obywatela w jednostce Policji, czynności procesowe można dokonać będzie poza jednostką posiadającą właściwość miejscową (np. w przypadku dużej odległości między zamieszkaniem obywatela a jednostką prowadzącą), tj. w siedzibie jednostki lokalnej, a przesłuchania dokona funkcjonariusz prowadzący postępowanie, tylko za pomocą usług audio-wideo. W szczególnych przypadkach takiej czynności przesłuchania lub wykonania innych czynności będzie można dokonać poza siedzibą jednostki Policji (osoba z niepełnosprawnością, chora), wykorzystując komputer mobilny z kamerką oraz dostępem do internetu. W ramach projektu realizowany jest także centralny system rejestracji rozmów (nazwa własna ZOOM), więc wszystkie połączenia mogą być rejestrowane i na koniec czynności przesłuchania odtworzone.

POWSZECHNY DOSTĘP DO WIDEOKONFERENCJI

Powszechny będzie także dostęp do wideokonferencji przez pracowników i funkcjonariuszy Policji. Dla zainteresowanej korzystaniem grupy osób będzie można przygotować „stałą” (tzw. space), dostępną całą dobę wideokonferencję z unikatowym loginem i hasłem. Praktycznie nie ma ograniczenia systemowego co do liczby „stałych” wideokonferencji i jednoczesnego ich trwania. Aby dołączyć „do swojej” wideokonferencji, wystarczy skorzystać z dowolnego telefonu IP, terminala DX 80 lub innych urządzeń.

Pracownicy Policji i policjanci otrzymają możliwość instalacji na swoich komputerach, pracujących w wewnętrznych sieciach Policji,  komunikatora (softphone) o nazwie Jabber. Komunikator ten, realizujący także połączenia audio-wideo, może być zintegrowany z telefonem IP, a także pracować samodzielnie. Możliwość jednoczesnego prowadzenia rozmowy (lub połączenia audio-wideo) wraz z możliwością prowadzenia wymiany korespondencji (chat) czy przesyłania plików powoduje, że będzie to narzędzie bardzo ułatwiające pracę, a w połączeniu z dostępem do centralnej książki telefonicznej (CKT) zapewni wygodną komunikację w ramach całej Policji. Oczywiście Jabber może stanowić „samodzielny” telefon, wykorzystywany do bieżącej komunikacji, także połączeń wideokonferencyjnych.

CENTRALNA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

W ramach projektu zostanie wdrożona centralna książka telefoniczna (CKT) w Policji zawierająca informacje kontaktowe do każdego pracownika i funkcjonariusza Policji, dostępna w pełnym zakresie w sieci policyjnej. Znajdą się w niej m.in. dane: imię, nazwisko, stanowisko, jednostka, nr telefonu, e-mail.  Dane w CKT każdy użytkownik będzie mógł uzupełnić o własne, dodatkowe informacje dotyczące np. telefonu komórkowego, miejsca pracy itp.

Analogiczna usługa Centralnej Książki Telefonicznej (CKT) zostanie udostępniona obywatelom. Wtedy jednak zakres informacji zostanie ograniczony do danych dotyczących służb dyżurnych, dzielnicowych czy kierowników jednostek organizacyjnych Policji, analogicznie jak ma to miejsce w aplikacji mobilnej Moja Komenda.

SYSTEM ChildAlert

Zwiększone zostaną również funkcjonalności systemu ChildAlert dzięki rozszerzeniu kanałów komunikacyjnych z obywatelami przez usługi powiadamiania o zdarzeniach zarejestrowanych w ChildAlert za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Możliwe będzie także wysyłanie SMS-ów przez obywatela do obsługi systemu ChildAlert. Aby otrzymywać informacje o zdarzeniach z systemu ChildAlert, wystarczające będzie wpisanie swojego numeru telefonu komórkowego na przeznaczonym do tego portalu.

SIEĆ AB47

Wdrożony zostanie w ramach projektu wyróżnik sieci AB47, unikatowe rozwiązanie w administracji państwowej w kraju. Oznacza to, że już od lutego 2020 r. każdy służbowy numer telefonu Policji będzie zaczynał się od cyfr „47”, a później pozostałe 7 cyfr. Oczywiście będzie zachowany okres przejściowy z odpowiednią kampanią informacyjną. Rozwiązanie to pozwoli na ujednolicenie całej numeracji telefonów policyjnych. Dotychczas rozwiązanie takie wdrożyło jedynie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Planowo zakończy się 24 lutego 2020 r. Jego wartość to ponad 60 mln zł.

mł. insp. WOJCIECH DĄBROWSKI, naczelnik Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego BŁiI KGP
ilustracje BŁiI KGP