Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Tajemnicy dochować

Pion ochrony informacji niejawnych w Policji istnieje od 20 lat. Z tej okazji 13 czerwca br. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz uhonorowali zaproszonych gości medalami okolicznościowymi.

Ochrona i zabezpieczenie informacji niejawnych przed osobami nieupoważnionymi to jeden z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo państwa. Służby wywiadu i kontrwywiadu, a także zorganizowana przestępczość toczą o nie ciągłą, choć niewypowiedzianą wojnę. Państwo polskie od roku 1928, wraz z tworzeniem polskiego systemu prawnego, starało się także zapewniać ochronę wiadomościom i dokumentom niejawnym. Pierwszym aktem prawnym ujmującym to zagadnienie było rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 roku o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu. Zmieniło je kolejne Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 roku o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. Obowiązek zachowania tajemnicy nakładała na urzędnika ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 roku, na policjanta zaś Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej z 1920 roku oraz Rota Ślubowania z 1919 roku, w której przywołano: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu… tajemnicy urzędowej dochować...”. Także w zasadach etyki policjanta Policji Państwowej z 1938 roku znalazł się aktualny do dziś zapis: „Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie”.

 

OSTATNICH 20 LAT

Moment włączenia naszego kraju w struktury NATO sprawił, że koniecznością stało się opracowanie nowych uregulowań prawnych dotyczących zabezpieczenia informacji niejawnych. Ustawa o ochronie informacji niejawnych została uchwalona 22 stycznia 1999 roku. Obowiązywać zaczęła w przeddzień przyjęcia Polski do NATO, tj. 11 marca 1999 roku. Pozwoliła stworzyć współczesny system ochrony tych informacji oraz odegrała istotną rolę w akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do NATO.

Na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 066/Org. Komendanta Głównego Policji z 10 czerwca 1999 roku w Komendzie Głównej Policji powstał Zarząd do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a w następnym roku Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. W wyniku zmian organizacyjnych z dniem 15 kwietnia 2016 roku utworzono Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP, w obrębie którego funkcjonują piony: ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, Główne Archiwum Policji, Poczta Specjalna, zabezpieczenie obiektów oraz kancelaria tajna krajowa i międzynarodowa. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój systemów informatycznych jawnych i niejawnych, ponieważ z nimi jest związana przyszłość Policji.

 

WYSOKIE STANDARDY

– Zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz szeroko pojętych informacji służbowych, wysokie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji to warunek niezbędny do prawidłowej realizacji zadań jednostek Policji oraz zwalczania zagrożeń, w tym takich jak terroryzm, handel ludźmi, cyberprzestępczość – powiedziała dyrektor BBI KGP insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz podczas uroczystej zbiórki z okazji 20-lecia pionu ochrony informacji, podkreślając przy tej okazji, z jakimi nowymi wyzwaniami mierzy się obecnie pion ochrony informacji niejawnych.

W uroczystości w siedzibie KGP udział wzięli zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Robert Stachera, zastępca komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Rosół, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA Paweł Zatryb, dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW płk Paweł Antosiak, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW płk Dariusz Grabarczyk, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dr Mariusz Żuławnik, zastępca dyrektora Zespołu ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów Urzędu Ochrony Danych Osobowych Andrzej Zieliński oraz dyrektorzy biur KGP, a także pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych szczebla wojewódzkiego/stołecznego, WSPol., CSP, CBŚP, BSWP, CLKP i szkół Policji.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, BBI KGP

zdj. autor

 

Z Biblii:

Kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela.

Rana może być opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawił tajemnicę, nie ma już nadziei.

Syr 27; 16, 21