Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bezpieczeństwo to gra zespołowa

Już po raz trzeci odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego inSec. Spotkanie pełni funkcję transparentnego forum dialogu i wymiany wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i nowoczesnego wyposażenia wszystkich formacji z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń podobnych formacji z zagranicy.

Tematyka tegorocznej konferencji zorganizowanej 11 czerwca br. w Warszawie obejmowała najbardziej aktualne zagadnienia związane z ochroną granic i bezpieczeństwem wewnętrznym, w tym współpracę między poszczególnymi formacjami, priorytety i osiągnięcia w procesie modernizacji służb mundurowych oraz najważniejsze wyzwania dla służb, takie jak ochrona ludności, bezpieczeństwo w związku z organizowanymi imprezami masowymi oraz bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji.

Gości powitała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch. Wśród przybyłych był I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Służby Więziennej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz eksperci z 13 krajów.

Konferencję podzielono na trzy panele. W pierwszym, poświęconym współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w XXI wieku wystąpił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

– Sprawy bezpieczeństwa kraju i jego obywateli są niezwykle ważne dla polskiej Policji oraz innych służb ochrony porządku prawnego. Położenie geograficzne Polski sprzyja aktywności przestępców działających na arenie międzynarodowej. Straż Graniczna sprawia, że wiele osób niepożądanych nie wjeżdża do naszego kraju. My wypełniamy swoją rolę. Wszystko tkwi w systemach – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak. –  Polska Policja posiada obecnie możliwość korzystania z trzech kanałów wymiany informacji policyjnych: Interpolu, Europolu i Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Kluczowym zadaniem znacznie wpływającym na jakość realizowanych zadań przez Policję jest modernizacja floty powietrznej Policji. W 2018 r. wykonano dostawy 3 śmigłowców BLACK HAWK wyposażonych w nowoczesne systemy radionawigacyjne i łączności, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo działań zespołów bojowych w każdych warunkach, w tym również w nocy. Podjęte w tym zakresie działania mają na celu zapewnienie utrzymania w stałej gotowości operacyjnej floty powietrznej lotnictwa Policji przez uzupełnienie jej o śmigłowce ekonomiczne, cechujące się zwiększonymi możliwościami operacyjnymi, posiadającymi rozwiązania techniczne najnowszej generacji. Konstrukcja nowych śmigłowców zapewnia spełnienie współczesnych wymagań w zakresie ograniczenia emisji hałasu oraz ergonomii i bezpieczeństwa służby.

Na przełomie lat 2019 i 2020 zrealizowane zostaną dostawy kolejnych trzech śmigłowców obserwacyjno-patrolowych (jednosilnikowych) wraz z zabudową Systemu Obserwacji Lotniczej. System ten przeznaczony jest do rozpoznania, identyfikacji i obserwacji obiektów w świetle widzialnym oraz w podczerwieni. Śmigłowce te wyposażone są w szczególności do zadań patrolowych ciągów komunikacyjnych, obserwacji zgromadzeń ludności (w tym meczów), poszukiwania osób zaginionych oraz pościgach. Sprzęt ten będzie również wykorzystywany przy realizacji zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego (wykrywanie zanieczyszczeń w ciekach wodnych, uszkodzeń wałów ochronnych, pożarów wielkoprzestrzennych itp.).

– Rozmawiamy o nowych technologiach – kontynuował nadinsp. Dariusz Augustyniak. –  Program modernizacji Policji prowadzony od 2017 r. umożliwił nam realizację zadań związanych z szeroko pojętą teleinformatyką. Jednym z nich jest modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji, polegająca na wyposażeniu funkcjonariuszy w 9 tysięcy nowoczesnych Mobilnych Terminali Noszonych (MTN), co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia sprawnego prowadzenia sprawdzeń w systemach policyjnych i pozapolicyjnych, w tym również międzynarodowych. Policjant pełniący służbę zewnętrzną, za pomocą MTN może bez problemu sprawdzić, czy kontrolowana przez niego osoba jest notowana praktycznie na całym świecie.

Odpowiadając na pytanie o granice bezpieczeństwa obywateli a jego wolności, nadinsp. Dariusz Augustyniak odpowiedział:

– Mamy dylemat, jak rozwijać nowoczesne technologie, nie wchodząc w swobody obywatelskie. Przepisy prawa zezwalają teraz na nagrywanie interwencji policyjnych w miejscach publicznych i poza nimi, czyli podczas tzw. interwencji domowych. Niedawno byłem w Nowym Jorku, gdzie kamery nasobne są od trzech lat. Tam, na początku był opór społeczny, ale szybko ludzie przekonali się, że to ma sens. Korzystając z ich doświadczeń, wiemy, że trzeba uruchomić kampanię społeczną, która zaprezentuje i wytłumaczy, że polska Policja ma takie narzędzia, jakie są jej prawa i obowiązki, jakie są plusy i minusy stosowania kamer nasobnych. Pytałem tam policjantów o kamery nasobne i wszyscy odpowiedzieli, że jest to świetne narzędzie. Spadła liczba skarg na funkcjonariuszy, ale to również dyscyplinuje samych funkcjonariuszy. Podnosi bezpieczeństwo interwencji i osób nagrywanych.

W panelu omawiającym osiągnięcia i plany modernizacji służb odpowiedzialnych za ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne, eksperci nie tylko mówili o dorobku czy sprzęcie, którym dysponują ich formacje, ale także o stojącymi przed nimi wyzwaniami. Dużo miejsca poświęcono m.in. wykorzystaniu dronów, o korzyściach, jakie z tego wynikają, a także o kwestiach bezpieczeństwa danych pozyskiwanych za ich pośrednictwem. Ale tematyka dronów nie zdominowała dyskusji.

– Warto wspomnieć o wprowadzeniu na wyposażenie osobiste policjantów kamer nasobnych, które stanowią element wdrożonego w Policji Systemu Rejestracji Audio-Wideo (RAW). Do dziś do policjantów trafiło 229 002 tych urządzeń – powiedziała dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. dr Małgorzata Borowik.

Realizacja tego zadania przyniosła Policji wymierne korzyści w postaci m.in.: zwiększenia ochrony funkcjonariuszy oraz osób, wobec których podejmowane były interwencje, możliwości odtworzenia stanu faktycznego, możliwości wykorzystania uzyskanych materiałów, jako dowodów w postępowaniach karnych i innych (skargowych, dyscyplinarnych, do celów szkoleniowych, ustalania przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych).

– Na stan Policji trafiły w ostatnim czasie nowoczesne radiowozy typu kombivan, które łączą w sobie funkcjonalność aut osobowych i pojazdów typu bus. Wykorzystywane są one podczas służby patrolowej, jak również do konwojowania osób zatrzymanych – powiedziała dyrektor Małgorzata Borowik.

Niewątpliwie ciekawym – z punktu widzenia wprowadzonego innowacyjnego rozwiązania uwzględniającego nowoczesne technologie – było doposażenie jednostek Policji w pojazdy do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik odporny na wielokrotną detonację (czytaj s. 32).

– Realizujemy również zadanie polegające na modernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra – powiedziała insp. dr Małgorzata Borowik.

W efekcie pozwoli to na dostarczenie policjantom nowoczesnego narzędzia do sprawnego kierowania i dowodzenia, bezpiecznego przekazywania korespondencji głosowej, mobilnego dostępu do danych, a dodatkowo pozwoli też na przekazywanie informacji o lokalizacji przestrzennej funkcjonariuszy

– Przed nami są trzy zadania: rozwój działań związanych z wykorzystaniem dronów, kamer nasobnych i wymiana sprzętu ochrony osobistej. Nowoczesna technologia jest ważna, ale to, co interesuje każdego funkcjonariusza wychodzącego codziennie do służby, to zabezpieczenie w sprzęt ochrony osobistej. Moim marzeniem jest, by każdy policjant na swoim indywidualnym wyposażeniu miał kamizelkę kuloodporną – podsumowała dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. dr Małgorzata Borowik.

Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr hab. Agata Tyburska powiedziała o projektach rozwojowych prowadzonych w uczelni, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych służb.

– W to, co angażujemy się, to są projekty, na które czeka Policja, między innymi w wykrywanie bezzałogowych statków powietrznych. My wykorzystujemy bezzałogowce nie tylko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale również staramy identyfikować te, które znalazły się w danym obszarze nielegalnie i musimy sprawić, aby utraciły one swoje funkcje – powiedziała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska.

– Dobrze, że mamy programy naukowo-badawcze, tylko ważny jest jeszcze jeden element. Trzeba dokonać ich komercjalizacji. Moim postulatem jest, aby wyniki badań naukowych nie kończyły się na poziomie opracowań koncepcji założeń prototypu, ale żeby nastąpiło jego wdrożenie – zaapelowała insp. dr Małgorzata Borowik.

Podczas trzeciego panelu, eksperci mówili przede wszystkim o bezpieczeństwie w szeroko rozumianej komunikacji. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Przemysław Więcław podkreślił, że cyberbezpieczeństwo to jest gra zespołowa, ale by wyprzedzać przestępców, prócz pieniędzy potrzeba zmian prawnych.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor