Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

47. EUROPEJSKA KONFERENCJA REGIONALNA INTERPOLU

W ostatnich dniach maja 154 uczestników z 55 państw członkowskich regionu europejskiego i 17 obserwatorów dyskutowało w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym o sposobach walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem oraz handlem narkotykami.

W 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU uczestniczyli prezydent‎ organizacji ‎Kim Jong Yang, sekretarz generalny Jürgen Stock, wiceprezydent Aleksander Prokopczuk oraz komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Resort SWiA reprezentowała podsekretarz stanu Renata Szczęch.

Konferencje regionalne mają charakter cykliczny i w tym roku Sekretariat Generalny INTERPOLU zorganizował ją we współpracy z polską Policją, składając tym samym hołd setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. Spotkanie było poświęcone głównie ocenie aktywności INTERPOLU w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, w szczególności na terenie Europy. Mimo światowego zasięgu organizacji tego rodzaju podział jest głęboko uzasadniony, gdyż policje państw Starego Kontynentu są najbardziej aktywne i od nich pochodzi zdecydowana większość zapytań do baz danych INTERPOLU, które przeszukiwane są blisko 200 razy na sekundę przez całą dobę.

Podczas uroczystości otwarcia Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odegrała polski hymny narodowy, a gości powitali komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, prezydent‎ organizacji ‎Kim Jong Yang oraz podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch, która oficjalnie otworzyła konferencję. 

Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że bardzo wiele sukcesów polska Policja odniosła właśnie dzięki współpracy międzynarodowej, i to zarówno w sprawach związanych z poszukiwaniem i zatrzymaniem niebezpiecznych przestępców, jak i odzyskaniu skradzionego mienia, m.in. samochodów. Wkład naszego kraju w działania INTERPOLU jest bardzo duży, co potwierdził również sekretarz generalny Jürgen Stock, dziękując przy okazji za profesjonalne przygotowanie konferencji. Potem wydarzenie zostało zamknięte dla przedstawicieli mediów, z uwagi na niejawny charakter omawianych spraw.

DZIEŃ PIERWSZY

Konferencję podzielono na panele tematyczne. W pierwszym dniu wygłoszono prezentacje na temat perspektyw bezpieczeństwa w Europie. Wśród prelegentów wystąpił komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, który omówił problematykę zwalczania przestępczości zorganizowanej w ujęciu europejskim, prezentując doskonałe rozeznanie w najnowszych metodach działania grup przestępczych. W trakcie popołudniowych sesji w podgrupach omówiono również tematy związane z implementacją zielonych i niebieskich not INTERPOLU, przedstawiono, z jakimi problemami natury prawnej w Europie i na świecie spotykają się poszukiwania międzynarodowe.

Nota to wniosek o współpracę lub o ostrzeżenie międzynarodowe adresowane do wszystkich państw członkowskich INTERPOLU. Publikowana jest przez Sekretariat Generalny INTERPOLU na wniosek krajowego biura państwa członkowskiego, podmiotu międzynarodowego lub z inicjatywy Sekretariatu. Każdej z not przypisany jest określony kolor i cel. Podczas konferencji skupiono się na notach niebieskich, stanowiących prośbę o uzyskanie dodatkowych informacji o osobie, o ustalenie miejsca pobytu lub tożsamości w związku z prowadzonym postępowaniem, oraz zielonych, będących ostrzeżeniem policji danego państwa członkowskiego o osobie, która popełniła określone przestępstwo na terytorium tego państwa i istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełni podobne przestępstwo za granicą. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że procedury związane z notami należy jeszcze uprościć i doprecyzować, aby niezależnie od systemu prawnego państwa były przez policjantów właściwie interpretowane.

DZIEŃ DRUGI

30 maja uczestnicy omówili problematykę zorganizowanej przestępczości narkotykowej oraz przestępstw związanych z praniem pieniędzy i nielegalnym finansowaniem terroryzmu. Podczas paneli dyskusyjnych omówiono również wyzwania, przed jakimi staje współczesny świat w walce z terroryzmem. 

Ze strony polskiej głos w dyskusji zabrał mł. insp. Sławomir Surowiec, naczelnik Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Jego prezentacja była poświęcona implementacji bazy INTERPOLU do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji  i Systemu Poszukiwawczego Policji oraz sukcesów z tym związanych w obszarze walki z terroryzmem, które zobrazował konkretnymi przykładami zatrzymań. Ostatni dzień obrad był czasem poświęconym na podsumowania.

REKOMENDACJE I KONCERT

Obrady zakończono uchwaleniem rekomendacji dotyczących niebieskich i zielonych not INTERPOLU, zwalczania przestępczości narkotykowej i terroryzmu oraz podjęto decyzję o zasileniu baz INTERPOLU danymi biometrycznymi.

Szczególną częścią konferencji był zorganizowany 30 maja w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach koncert z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Przed międzynarodową widownią wystąpili policyjni muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy akompaniowali zaproszonym artystom z zespołu Miraż oraz Marzenie Korzonek, Marcinowi Jajkiewiczowi i wokalistkom zespołu Śląsk. Repertuar obejmował zarówno wiązanki pieśni patriotycznych, jak i światowe szlagiery muzyczne. Prowadzenia koncertu podjęli się aktorka Anna Guzik i sierż. sztab. Marek Jon.

 Całość konferencji pod kątem organizacyjnym i merytorycznym koordynowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.  Przy organizacji przedsięwzięcia pracowali policjanci z Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wsparcia w czasie konferencji udzielali również funkcjonariusze garnizonów śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego i opolskiego.

Swój skromny wkład w przygotowania miała również nasza redakcja, opracowując polsko-angielski numer specjalny miesięcznika „Policja 997”, poświęcony w całości współpracy Polski z INTERPOLEM. W formie drukowanej otrzymali go wszyscy uczestnicy konferencji, lecz będzie on również dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF.

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. Jacek Herok


O podsumowanie 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU poprosiliśmy mł. insp. Paulinę Filipowiak, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP:

– Konferencja w Katowicach zakończyła się przyjęciem wielu konkretnych postanowień merytorycznych, które będą przekładać się w najbliższym czasie na poprawę efektywności międzynarodowych działań na rzecz bezpieczeństwa regionu europejskiego. W tym miejscu należy wspomnieć o przyjętych – co podkreślano – jednogłośnie trzech rekomendacjach 47. Europejskiej Konferencji Interpolu. Ich przyjęcie ma istotne znaczenie dla walki z przestępczością zorganizowaną i narkotykową, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu międzynarodowego, podniesienia skuteczności poszukiwań międzynarodowych przez implementację zielonych i niebieskich not INTERPOLU oraz zasilania baz INTERPOLU danymi biometrycznymi. Te wszystkie wymierne rozwiązania już trwale będą przypisane do zorganizowanej w Polsce konferencji, a dla organów ścigania państw członkowskich wyznaczać będą ramy i kierunki przyszłych działań.

Przyznanie Polsce organizacji tegorocznej konferencji w roku jubileuszowym 100. rocznicy powołania Policji Państwowej podkreśla miejsce i znaczenie Polski oraz polskiej Policji w strukturach międzynarodowych. 

W odbiorze zagranicznych gości, w tym delegatów i przedstawicieli Sekretariatu Generalnego INTERPOLU, 47. Europejska Konferencja INTERPOLU została oceniona bardzo wysoko pod względem organizacyjnym, wizerunkowym i bezpieczeństwa. Na wyróżnienie zasługuje także współpraca z lokalnymi policjantami oraz władzami miasta Katowice. Ten wspólny wysiłek pokazał gotowość oraz potencjał polskiej Policji do skutecznej realizacji podobnych wyzwań, a także – co podkreślali zagraniczni goście – nie zabrakło w jej trakcie miejsca na życzliwość i uśmiech. W ramach programu kulturalnego szczególnym uznaniem w oczach odbiorców cieszył się zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach uroczysty koncert w siedzibie NOSPR.

PM, zdj. arch. PF