Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W Królestwie Hiszpanii

Przy Ambasadzie RP w Madrycie utworzone zostało stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji. 2 lutego 2019 r objęła je nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie.

Nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk z Policją związana jest od 2002 roku. Najpierw jako pracownik cywilny, a do służby wstąpiła w roku 2005. Po objęciu funkcji oficera kontaktowego ds. międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych garnizonu podkarpackiego związana była z implementacją, rozwojem i wykorzystaniem policyjnych kanałów międzynarodowej współpracy Policji na poziomie lokalnym. Brała udział w wielu szkoleniach międzynarodowych organizowanych w kraju i poza granicami RP. Uczestniczyła też w programie NEXUS, w ramach którego oddelegowano ją do Londynu, gdzie współpracowała z funkcjonariuszami brytyjskich służb porządku publicznego. Jest absolwentką krakowskich uczelni: Wyższej Szkoły Za-rządzania i Bankowości oraz Akademii Ekonomicznej, a także studiów podyplomowych w WSPol. w Szczytnie, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Posługuje się językami angielskim i hiszpańskim.

Jako oficer łącznikowy polskiej Policji w Królestwie Hiszpanii odpowiedzialna jest za operacyjny i pozaoperacyjny aspekt współpracy polskiej Policji z policyjnymi służbami hiszpańskimi. Jako dodatkowy kanał policyjnej współpracy i wymiany informacji (obok kanału SIRENE, Europolu oraz Interpolu) wspiera rozwój współpracy i realizację spraw pozostających w zainteresowaniu służb obu państw.

Utworzenie stanowiska oficera łącznikowego Policji przy Ambasadzie RP w Madrycie jest kolejnym krokiem w rozwoju polskiej sieci oficerów łącznikowych w ramach przyjętej strategii. Do dziś polska Policja posiada swoich przedstawicieli na terenie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Węgier oraz Włoch. Najbliższe plany rozwoju strategii zakładają utworzenie stanowiska w USA.

BMWP KGP
zdj. z archiwum Karoliny Gawlickiej-Bąk