Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja w IX Dniu Twórczej Resocjalizacji

29 marca 2017 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Kryminologia i kryminalistyka w służbie pedagogiki resocjalizacyjnej”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji DWA ŚWIATY, działające przy Zakładzie Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, do udziału w której zaproszono m.in. przedstawicieli Policji.

Obrady konferencyjne zainaugurowały wystąpienia prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej – dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, oraz prof. zw. dr. hab. Wiesława Ambrozika – kierownika Zakładu Resocjalizacji. Wykład dr. hab. Justyna Piskorskiego z Katedry Prawa Karnego UAM pt. „Kryminologiczne wątki w psychologii ewolucyjnej i wybranych nurtach psychoanalizy” interesująco dopełnił wystąpienia otwierające konferencję.

W dalszej części konferencji ukazano i omówiono m.in. kryminologiczne aspekty działania sprawcy, problematykę uzależnień przestępczych oraz zagadnienia związane z profilowaniem kryminalnym. W Dniu Twórczej Resocjalizacji uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, a także szerokie grono studentów i specjalistów z zakresu resocjalizacji, penitencjarystyki, kryminologii oraz kryminalistyki. Wśród grona prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którzy wygłosili prezentację na temat pionu kryminalnego w Policji. W pierwszej części wystąpienia nadkom. Michał Białęcki, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP przybliżył praktyczne aspekty funkcjonowania służby kryminalnej w polskiej Policji. Przedstawił także strukturę organizacyjną Biura Kryminalnego KGP oraz omówił najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne wydziały merytoryczne wchodzące w skład biura. Kolejnym elementem wystąpienia było zaprezentowanie uczestnikom konferencji założeń projektu teleinformatycznego dotyczącego „kodowania śladów”, finansowanego ze środków UE w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem projektu jest podniesienie jakości ewidencjonowania dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych zabezpieczanych przez techników kryminalistyki na miejscach zdarzeń kryminalnych, a następnie przechowywanych w policyjnych składnicach dowodów rzeczowych. Podniesiona jakość przełoży się na skrócenie w czasie procesu ich rejestracji oraz spowoduje wzrost efektywności przeprowadzanych inwentaryzacji dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych. Również znacznie zwiększy możliwości sprawnego zarządzania śladami kryminalistycznymi oraz przedmiotami zabezpieczonymi w toku prowadzonych przez Policję postępowań przygotowawczych. Zadaniem projektowanego rozwiązania będzie wdrożenie rozwiązań informatycznych polegających na oznaczaniu kodem graficznym QR (alfanumerycznym matrycowym kodem graficznym) dowodów rzeczowych. Każdy technik kryminalistyki będzie wykorzystywał kod kreskowy „Barcode” (identyfikujący policjanta), który będzie umieszczał na metryczce i opakowaniu zabezpieczonego przez siebie śladu lub przedmiotu.

W części prezentacji poświęconej technice kryminalistycznej Agnieszka Łukomska, p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawiła strukturę laboratorium jako jednostki policyjnej, w którego zadania została wprzęgnięta działalność badawczo-rozwojowa i naukowa (CLKP posiada status instytutu badawczego od 2011 r.). Wśród omawianych kwestii znalazły się również zadania charakterystyczne dla techniki kryminalistycznej oraz dorobek laboratorium w zakresie dostarczania zdobyczy naukowych pomocnych w dochodzeniu przestępstw. Typowe dla kryminalistyki role: rozpoznawcza, wykrywcza, dowodowa i prewencyjna zostały uzupełnione o czynności, jakie wykonują biegli poza zadaniami stricte procesowymi (udział w powoływanych grupach eksperckich, liczne szkolenia dla podmiotów krajowych i zagranicznych, badania dokumentów pochodzących ze zbiorów Muzeum Katyńskiego i in.).

Prezentacja przedstawicieli Policji spotkała się z niemałym zainteresowaniem i bez wątpienia przyczyniła się do popularyzacji zagadnień związanych z kryminalistyką i działaniami prewencyjnymi Policji wśród studentów i słuchaczy. Kryminalistyka jest przecież nierozerwalnie związana z narodzinami przestępstwa i, choć nie odpowiada na pytanie „dlaczego?”, to przecież udowadnia istnienie lub brak związku między osobami i zdarzeniami. Jako nauka zajmuje się również przewidywaniem i rozpoznawaniem oraz zwalczaniem zjawisk przestępczych, zwłaszcza przez zapobieganie ich powstawaniu i rozwojowi.

IX Dzień Twórczej Resocjalizacji to wydarzenie wyjątkowe. Przede wszystkim jako inicjatywa Koła Naukowego Studentów świadczy o głębokim zainteresowaniu prezentowaną tematyką wśród słuchaczy uczelni, któremu towarzyszy duże zaangażowanie wykładowców i innych zapraszanych podmiotów. Autorzy wyrażają nadzieję, że swoim wystąpieniem również przyczynili się do zwiększenia wiedzy studentów na temat roli Policji w procesie wykrywczym i dowodowym oraz innych działań, które wpisują się w rozwój techniki kryminalistycznej. 

 

nadkom. MICHAŁ BIAŁĘCKI, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BK KGP
AGNIESZKA ŁUKOMSKA, starszy specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP
zdj. Julia Kropcz