Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Coraz skuteczniej (nr 127/10.2015)

Raport NIK dotyczący poszukiwania przez Policję osób zaginionych dobrze ocenia sam system poszukiwań, zwraca natomiast uwagę na błędy występujące na etapie wykonawstwa. Do uwag i wniosków zawartych w raporcie NIK ustosunkowała się Komenda Główna Policji.

CENTRUM POSZUKIWAŃ OSÓB ZAGINIONYCH

– W 2012 roku zaczęliśmy budować cały nowy system poszukiwań osób zaginionych. Powstało Centrum Poszukiwań, „Child Alert”, weszło w życie nowe zarządzenie komendanta regulujące zasady prowadzenia poszukiwań, uregulowaliśmy procedury współpracy z innymi podmiotami, jak Państwowa Straż Pożarna czy Fundacja Itaka, stworzyliśmy mobilne centrum poszukiwań, które wspiera jednostki terenowe w działaniach poszukiwawczych – mówi naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP nadkom. Grzegorz Prusak.

Od 2014 roku Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP ściśle współpracuje ze strażą pożarną. Aby jak najlepiej wykorzystywać grupy poszukiwawczo-ratownicze Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego w grudniu 2014 roku wdrożone zostały odpowiednie procedury. Określają one zasady informowania o potrzebie włączenia takich grup do prowadzonych poszukiwań oraz kwestie dotyczące koordynacji działań. W ocenie BSK KGP wprowadzenie tych procedur przyczyniło się do częstszego wykorzystywania specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych i poprawiło efektywność poszukiwań.

CPOZ KGP dysponuje bazą wszystkich grup poszukiwawczych zarówno zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak również zespołów funkcjonujących poza tym systemem. Ponieważ nie we wszystkich województwach istnieją takie grupy, we wspominanych procedurach uwzględniono także zasady dysponowania grupami z województwa innego niż to, na terenie którego prowadzone są poszukiwania.

ZMIANY W PRZEPISACH WEWNĘTRZNYCH

Usprawnieniu poszukiwań służą także zmiany w przepisach wewnętrznych Policji, wprowadzone w zarządzeniu nr 72 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub odnalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich. Zarządzenie to w przypadku zaginięcia sklasyfikowanego jako kategoria I wprowadza obowiązek powiadomienia koordynatora wojewódzkiego Policji ds. zaginięć, który w razie potrzeby ma niezwłocznie występować do koordynatora CPOZ KGP o udzielenie wsparcia osobowego lub technicznego.

W sprawach związanych z ujawnieniem zwłok i ich identyfikacją Policja współpracuje z prokuraturą zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury karnej.

SZKOLENIA POLICJANTÓW

Od 2013 roku Biuro Służby Kryminalnej KGP prowadzi szkolenia poświęcone systemowi „Child Alert” , w 2014 roku prowadziło także szkolenia poświęcone poszukiwaniu osób zaginionych w terenie. Przeszkolono w sumie 360 policjantów realizujących czynności związane z poszukiwaniami osób zaginionych. Uznano jednak, podobnie jak kontrolerzy NIK, że zarówno liczba przeszkolonych policjantów, jak i zakres samych szkoleń są niewystarczające. Opracowany został program specjalistycznego kursu dotyczącego poszukiwań osób zaginionych, który w lutym tego roku został zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji i od 26 października będzie realizowany przez Szkołę Policji w Pile.

Kurs będzie trwał dwa tygodnie, obejmie 80 godzin szkolenia. Jednorazowo szkolić się będzie 20 policjantów. Kurs będzie cyklicznie powtarzany.

– Chcemy, aby docelowo w każdej jednostce szczebla powiatowego czy miejskiego było kilku policjantów przeszkolonych w zakresie poszukiwań osób zaginionych – mówi nadkom. Grzegorz Prusak

W programie szkolenia znajdą się takie zagadnienia, jak: interpretacja przepisów regulujących poszukiwania osób zaginionych w celu właściwego nadawania kategorii zaginięcia, umiejętne pozyskiwanie informacji z elementami psychologii, prowadzenie akcji poszukiwawczych w terenie, wykorzystywanie i obsługa nowoczesnego sprzętu specjalistycznego czy współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.

OBIEG INFORMACJI

Doświadczenie pokazuje, jak ważna podczas poszukiwań jest szybka wymiana informacji. Do usprawnienia obiegu informacji między jednostkami Policji a CPOZ KGP przyczyni się nowe zarządzenie 72 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2014 r. dotyczące czynności policjantów na miejscu ujawnienia nieznanych zwłok. 

Zgodnie z tym zarządzeniem wszystkie komórki organizacyjne Policji mają również obowiązek informowania się wzajemnie o poszukiwaniach osób zaginionych za granicą lub o zaginionych w Polsce cudzoziemcach.

Bardzo pomocne będzie również, proponowane we wnioskach zawartych w raporcie pokontrolnym NIK i zaakceptowane przez MSW, wprowadzenie obowiązku informowania Policji przez placówki medyczne o przebywaniu w nich osób o nieustalonej tożsamości, osób, które nie ukończyły 16 lat, lub nieprzytomnych bądź niezdolnych do zrozumienia znaczenia informacji.

ELŻBIETA SITEK