Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Obronność 15

Ćwiczenia „Obronność 15” przeprowadzone 13 września 2015 roku były największymi w ostatnich latach przeprowadzonymi przy współpracy z administracją wojskową. Ich celem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerwistów w szeregi Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny.

Uczestniczyły w nich wszystkie komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji i szkoły policyjne oraz osoby (rezerwy osobowe), mające nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do wskazanych jednostek organizacyjnych Policji, przewidzianych do militaryzacji. Z 630 powołanych osób (po 30 do każdej z 21 jednostek), stawiło się 601. W ośmiu jednostkach frekwencja była 100-procentowa.

– Szkoliliśmy się razem. Rezerwiści i policjanci, pewnych elementów wcześniej w praktyce nie realizowaliśmy. Wszystko było tylko teorią zapisaną w dokumentach, a brakowało doświadczonej kadry, która pamiętała powołania do formacji. Nie ma nikogo, kogo można zapytać, uzyskać poradę – mówi nadkom. Sławomir Ignatowski, kierownik Sekcji Przygotowań Obronnych Policji w Komendzie Głównej Policji. – Musieliśmy przywrócić powoływanie rezerw bez względu na okoliczności zewnętrzne i ewentualne skojarzenia.

PLANOWANE OD DAWNA

Tegoroczne ogólnopolskie ćwiczenia „Obronność 15”, poprzedziło zorganizowane we wrześniu ubiegłego roku w Szkole Policji w Słupsku pilotażowe pod kryptonimem „Wzmocnienie 14”. Trwało dwa dni, uczestniczyło w nim ponad 100 rezerwistów i zbiegło się w czasie z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Media połączyły te dwa wydarzenia.

– Od 2009 roku nie ma zasadniczej służby wojskowej, więc nie są szkolone rezerwy. Teraz przychodzą do nas osoby, które w ogóle nie miały kontaktu z Policją ani z wojskiem i trzeba je przygotować do szybkiego wprowadzenia do służby. Niezależnie od ocen i komentarzy zewnętrznych do ćwiczeń przygotowywaliśmy się od 2011 roku, a do realizacji przystąpiliśmy z chwilą umieszczenia w budżecie szkoleniowym środków finansowych – wyjaśnia nadkom. Sławomir Ignatowski. – Przeszkolone przez nas osoby to rezerwa kadrowa jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych do militaryzacji.

– Faktem jest, że wydarzenia na Ukrainie z naszymi ćwiczeniami zbiegły się w czasie, ale dzięki temu wszyscy spojrzeli na to trochę inaczej – mówi dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis. – Panował pogląd „wojny dawno nie było, nie będzie, dajmy sobie spokój”. A tu okazuje się, że wyzwaniem jest nie tylko wojna w formie znanej nam z historii, ale i inne sytuacje, które mogą dotknąć również nas.

12 GODZIN W MUNDURZE

13 września rezerwiści przeszli całą ścieżkę przyjęcia rezerwisty do jednostki. Podczas kontroli alkomatem, okazało się, że kilka osób nie może tego dnia uczestniczyć w ćwiczeniach. Wszyscy otrzymali przygotowane na swoją miarę mundury z napisem „Policja” i buty. Nie było kłopotów z dobraniem właściwych rozmiarów, bo informacje te wcześniej przekazały wojskowe komendy uzupełnień. Broni i środków przymusu bezpośredniego nie otrzymali, ale każdemu z osobna je pokazano.

Rezerwistów podzielono na plutony, poznali bezpośrednich przełożonych. Wielu z nich pierwszy raz w życiu usłyszało komendy i miało elementy musztry. Zajęcia z teorii we wszystkich jednostkach były takie same. Zagadnienia obejmowały m.in.: zadania, obowiązki i uprawnienia osób, posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, zapoznanie z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawy prawne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, warunki, zasady i przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasady prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Oprócz zajęć teoretycznych zorganizowano także praktyczne, wszędzie na miarę posiadanych możliwości. W Gorzowie Wielkopolskim rezerwiści skorzystali z trenażera do nauki celowania „Cyklop”, pozwalającego na trening bez oddawania strzału z amunicji bojowej. We Wrocławiu funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji zademonstrowali przebieg zatrzymania osoby niebezpiecznej, a policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji przeprowadzili działania bojowe związane z zatrzymaniem sprawców z bronią palną, którzy napadli na bank. W Białymstoku funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji zaprezentowali techniki interwencji, a w Warszawie Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji urządził pokaz pomocy rannemu saperowi w sytuacji możliwego kolejnego ataku.

Ćwiczenia trwały 12 godzin. Na zakończenie, rezerwiści otrzymali certyfikaty zaświadczające odbycie przeszkolenia.

BĘDĄ KOLEJNE ETAPY

Wszystkim zajęciom przyglądali się obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych, a także obserwatorzy z komend powiatowych, rejonowych i miejskich, którzy w swoich jednostkach (wybrano do nich 72 największe w kraju) będą realizowali kolejne etapy tego ćwiczenia.

– Pominęliśmy zapoznanie z bronią, uznając, że to zbyt duże wyzwanie na tym etapie – mówi insp. Krzysztof Lis. – W przyszłości będziemy o tym myśleli. Więcej wysiłku będziemy wkładać w przygotowania, by samo ćwiczenie trwało krótko. Dlaczego teraz było jednodniowe i w niedzielę? By nie ponosić kosztów utraty zarobków czy zwrotu pracodawcom kosztów nieobecności pracownika. Ale i tak teraz przećwiczyliśmy więcej niż rok temu w Szkole Policji w Słupsku, bo naszych rezerwistów umundurowaliśmy. To na pewno pozytywnie zmienia ich nastawienie.

– Przekazaliśmy żołnierzom rezerwy, że trafiają do jednostek, które będą chronili, i są zwolnieni przez WKU od jakichkolwiek innych zadań w razie wojny – dodaje Ignaczak. – Teraz już wiedzą, że to naprawdę dobry przydział.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, Krzysztof Chwała, KWP Gorzów Wlkp., KWP zs. w Radomiu

Ćwiczenie „Obronność 15” przeprowadzono w celu realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. 2015 poz. 403), a także zarządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w sprawie określenia terminu tych ćwiczeń. W przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia uczestniczył Główny Sztab Policji KGP przy współpracy Biura Finansów KGP i Biura Logistyki Policji KGP. Sfinansowano je ze środków budżetowych ujętych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2013–2022, przeznaczonych na wydatki obronne.