Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Narada roczna kadry kierowniczej Policji

Utrzymać pozytywne trendy

W 2015 r. rozpoczną się prace nad priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018. Punktem wyjścia będzie Plan Działalności MSW oraz diagnoza opracowana wspólnie przez komendę główną oraz komendy wojewódzkie, ale już dziś wiadomo, że znajdą się wśród nich zwalczanie cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wśród zaproszonych na naradę gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wiceministrem Grzegorzem Karpińskim na czele, prokurator generalny Andrzej Seremet oraz przedstawiciele cywilnych i mundurowych związków zawodowych. Narada transmitowana była za pośrednictwem wideokonferencji do komend wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych. 

OCENY I ZAMIERZENIA

Najważniejszym recenzentem pracy policjantów są obywatele, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński przypomniał więc wyniki badań społecznych, podkreślając wysokie zaufanie, jakim społeczeństwo obdarza Policję, wysokie poczucie bezpieczeństwa i dobre oceny pracy funkcjonariuszy. Zwrócił także uwagę na te fragmenty Polskiego Badania Przestępczości, które mówią o tym, dlaczego obywatele nie zgłaszają przestępstw Policji i dlaczego nie zawsze są zadowoleni z tego, jak zostali przez funkcjonariuszy potraktowani.

– Proszę, aby te wyniki były z policjantami omawiane i analizowane. Wnioski, jakie wyciągniemy, muszą stać się dla Policji kierunkowskazem koniecznych zmian i wskazywać nam, na co musimy zwracać większą uwagę – podkreślił gen. insp. dr Marek Działoszyński.

Omawiając współpracę międzynarodową Policji, komendant Działoszyński poinformował, że rozważane jest utworzenie stanowiska oficera łącznikowego w Stanach Zjednoczonych.

– Rozwijająca się współpraca m.in. z FBI, a także liczna społeczność polonijna uzasadniają podjęcie takiej decyzji – poinformował.

PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA

Rok 2014 był rokiem spadków zarówno liczby przestępstw stwierdzonych, jak i postępowań wszczętych, a także wzrostu wykrywalności. W tym roku po raz pierwszy o równie dobre efekty służba kryminalna będzie się starała w nowej formule, bo z wyłączonym z KGP Centralnym Biurem Śledczym i zmienioną procedurą karną.

– W 2015 r. szczególny nacisk będziemy kładli na zwalczanie handlu ludźmi, przestępstw okołoprostytucyjnych, przestępczości z nienawiści i na tle rasistowskim oraz przestępczości gospodarczej – poinformował komendant Działoszyński.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler przypomniał, że zwalczając przestępczość narkotykową, należy koncentrować się nie na zdarzeniach, ale na ilości zabezpieczonych narkotyków. Ocenił, że rok ubiegły był pod tym względem udany, a jedną z przyczyn sukcesu była dobra współpraca służb kryminalnych KWP z CBŚ.

Nowością w tym roku będzie wprowadzenie opracowanego przez Europol przelicznika określającego „ciężar” krzaku marihuany. Wyniesie on 22 g.

– Warunkiem skutecznego zwalczania przestępczości narkotykowej są wyspecjalizowane struktury. Policjanci walczący z narkobiznesem nie będą skuteczni, jeżeli będą obciążani innymi zadaniami. Porównanie osiągnięć garnizonów, które takie struktury stworzyły, i tych, które mają jeszcze wiele do zrobienia, są tego najlepszym dowodem – podkreślił komendant Schossler.

Omawiano również kwestię zaginięć. Nadinsp. Mirosław Schossler podziękował komendantom wojewódzkim za wysiłek, który włożyli w poprawę skuteczności poszukiwań. Zwrócił jednak uwagę na właściwe traktowanie kategorii zaginionych.

– III kategoria to nie jest zbiór spraw mniej ważnych. Przypominam, że numeracja nie określa stopnia zaangażowania tylko algorytm postępowania. Oczekuję, że każda sprawa dotycząca zaginięcia będzie traktowana z takim samym zaangażowaniem – zapowiedział.

Komendant Schossler wyraził zadowolenie ze sposobu realizacji obowiązków nałożonych na Policję przez ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przypomniał, że zbliża się termin wejścia w życie (nastąpi to 2 kwietnia) ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która również poszerzy zakres policyjnych obowiązków.

RUCH DROGOWY

Rok 2014 uznano za dobry, ale – jak ocenił pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski – nie w pełni satysfakcjonujący, ponieważ liczba ofiar śmiertelnych, choć mniejsza o prawie 200 niż w 2013 r., wciąż przekracza 3 tysiące.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski poinformował, że w zasadzie zakończył się proces wzmacniania etatowego komórek ruchu drogowego.

– Każdej doby na polskich drogach służbę pełni o 470 policjantów więcej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu – podkreślił komendant Gajewski.

W tym roku nacisk zostanie położony na doposażenie komórek RD, a także nowo powstałych zespołów do zwalczania agresywnych zachowań na drogach.

– Jestem przekonany, że praca zespołów przyniesie oczekiwane rezultaty. Oczekiwane nie przez nas, tylko przez obywateli, którzy zagrożenia stwarzane przez piratów drogowych wskazują jako jedne z najpoważniejszych – przypomniał komendant Działoszyński.

Po raz kolejny wróciła sprawa pouczeń. Widać, co prawda, wyraźny spadek ich liczby, ale – jak podkreślił komendant Gajewski – nie wszędzie.

– O ile jestem w stanie zrozumieć dużą liczbę pouczeń tam, gdzie zmniejsza się liczba wypadków i ofiar śmiertelnych, o tyle uważam za absolutnie niedopuszczalne zwiększanie liczby pouczeń tam, gdzie liczba wypadów i ofiar rośnie – podkreślał nadinsp. Gajewski.

LOGISTYKA

Rok 2014 upływał w logistyce pod znakiem standaryzacji komend i komisariatów.

– Chciałbym wyrazić uznanie za 100-procentowe wykorzystanie środków inwestycyjnych i remontowych objętych tym programem. To ze spokojem pozwala nam myśleć o wykorzystaniu środków tegorocznych, a na 2015 r. zaplanowaliśmy osiągnięcie 90 tzw. efektów inwestycyjnych i remontowych, co poprawi warunki pracy kolejnym 18 tys. policjantów – zapowiedział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś.

A te wyniosą ponad 400 tys. zł. Z czego prawie 350 tys. z Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

Komendant Olbryś przedstawił też priorytety zakupowe, na które w tym roku przeznaczono ponad 200 mln zł. Najwięcej, bo prawie 75 mln zł,  przeznaczono na samochody, 57 mln na mundury, prawie 19 mln zł na uzbrojenie i wyposażenie specjalne, ponad 15 mln zł na Policyjną Sieć Transmisji Danych Niejawnych, a 5 mln na broń krótką. Lista planowanych zakupów jest znacznie dłuższa.

Wiele czasu poświęcono też policyjnej teleinformatyce. Nawiązując do jednego z najważniejszych projektów informatycznych, komendant Działoszyński wyraził oczekiwanie, że System Wspomagania Obsługi Policji do końca I kwartału zacznie działać w zakresie i formule docelowej.

KADRY i SZKOLENIA

Komendanci i dyrektorzy zostali również poinformowani, że rozważany jest pomysł powiązania wysokości dodatku służbowego z oceną z zaliczenia testów sprawności fizycznej. Nowym projektem jest także wdrożenie w polskiej Policji stosowanego m.in. w FBI „prawa do jednego błędu”. Zdaniem komendanta Działoszyńskiego ma to być także jeden z elementów rozbijania źle rozumianej solidarności zawodowej.

– Każdy ma prawo raz się pomylić. I za ten błąd, jeśli nie będzie dotyczył najpoważniejszych przypadków naruszenia dyscypliny służbowej, nie poniesie konsekwencji. Nie oznacza to zamiecenia sprawy pod dywan, bo odpowiednia adnotacja znajdzie się w aktach funkcjonariusza – powiedział komendant Działoszyński.

Wśród zmian w szkolnictwie policyjnym wymieniono m.in. wprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla każdego rodzaju służby, uzależnienie mianowania na stopień aspiranta Policji od uzyskania kwalifikacji specjalistycznych oraz umożliwienie laureatom konkursów policyjnych, takich jak Dzielnicowy Roku czy Policjant Ruchu Drogowego, studiowania w WSPol. w Szczytnie.

Jednocześnie zapowiedziano, że w 2015 r. priorytetami szkoleniowymi będą kursy specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, przestępczości gospodarczej, kurs specjalistyczny dla służby kryminalnej oraz doskonalenie zawodowe z zakresu zmian w procedurze karnej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2015

Zastępca dyrektora Gabinetu KGP insp. Kornela Oblińska przedstawiła harmonogram najważniejszych przedsięwzięć w 2015 roku. Wymieniła m.in. kwietniową Międzynarodową Konferencję Policyjną organizowaną w ramach targów EUROPOLTECH 2015, majowe wybory prezydenckie, X Przystanek PaT, który odbędzie się w czerwcu na Stadionie Narodowym w Warszawie, lipcowe światowe seminarium dla młodych policjantów IPA oraz Międzynarodową Konferencję Naukową „Kobiety w Policji”. Ważnym elementem obchodów 25-lecia powołania Policji będzie Konferencja Naukowa w Sejmie RP.

– Dołożymy też wszelkich starań, by w tym roku otworzyć Policyjne Centrum Edukacji Społecznej – Muzeum Policji – zapowiedziała.

Wśród tegorocznych wydarzeń z zakresu komunikacji wewnętrznej insp. Kornela Oblińska zwróciła uwagę na wydanie drugiej części komiksu „Skarb Krzywoustego”, uruchomienie ogólnopolskiego komunikatora internetowego oraz wydanie dwóch numerów specjalnych miesięcznika „Policja 997” poświęconych 90-leciu kobiet w Policji oraz 25-leciu ustawy o Policji.

PROGRAMY i PROJEKTY

Komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski podsumował pilotażowy program wyposażania samochodów służbowych w monitoring (pisaliśmy o tym w numerze majowym w 2014 r.).

– W naszej ocenie system działa sprawnie i skutecznie, co pozwoliło nam osiągnąć założone cele, czyli wzmocnić nadzór i poprawić bezpieczeństwo prawne policjantów – ocenił.

Nadinsp. Dariusz Działo, komendant wojewódzki Policji w Lublinie, oraz nadinsp. Krzysztof Jarosz, komendant wojewódzki Policji w Katowicach, oceniali efekty reorganizacji sieci posterunków. Ich zdaniem formułowane, najczęściej przez samorządy i media, obawy nie sprawdziły się, a założone przez Policję cele zostały osiągnięte.

– Do tego stopnia, że w jednej z gmin, w której protestowano przeciwko likwidacji posterunku, argumentując to zagrożeniem wzrostem przestępczości, dziś podejmują uchwały skierowane do komendanta powiatowego, w których skarżą się na zbyt częste patrole na ich terenie – poinformował komendant Działo.

O przygotowaniach do zmiany procedury karnej informował komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki.

– Zapotrzebowanie na szkolenia dla liderów mających szkolić policjantów w systemie kaskadowym przerosły nasze oczekiwania. W 2015 roku będą więc kolejne – zapowiedział. 

Klaudiusz Kryczka
zdj. Andrzej Mitura


Fragmenty wystąpienia prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta:

– Wzajemny udział przedstawicieli kierownictwa Policji i Prokuratury Generalnej w najważniejszych naradach oceniających pracę obu instytucji uważam za niezwykle istotny. Pragnę przypomnieć, że w trakcie przygotowań do zeszłorocznej narady w prokuraturze, wiedząc, że Pan Komendant zaszczyci ją swoją obecnością, zwróciłem się do prokuratorów apelacyjnych o wskazanie najważniejszych (w ich ocenie) spraw dotyczących naszej współpracy. Podniesione zostały wówczas kwestie stanu organizacyjnego pionów dochodzeniowo-śledczych Policji, laboratoriów kryminalistycznych oraz dojazdu prokuratorów na miejsce zdarzeń. Już na kolejnej, wrześniowej naradzie mogliśmy poinformować uczestników, że zostały podjęte działania, które albo wyeliminowały istniejące problemy, albo realnie zmierzają do ich rozwiązania w rozsądnym czasie.

W lipcu tego roku prokuratura i prokuratorzy znajdą się w zupełnie nowej sytuacji procesowej. Znacząco wzrosną wymagania stawiane prokuratorom. Ciążyć będzie na nich więcej obowiązków, a ich nieprawidłowe wykonanie może spowodować nieodwracalne, negatywne następstwa procesowe. Musi się to odbić na skali zaangażowania prokuratorów w prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie obciążenia tymi  obowiązkami funkcjonariuszy Policji. Zmiany kadrowe i organizacyjne, których celem jest usprawnienie pracy Policji i prokuratury, to przedmiot troski kierownictwa każdej z tych instytucji. Ale istnieją obszary aktywności, w których problemy można i należy rozwiązywać we współdziałaniu.

Najważniejsze, w mojej ocenie, jest podejmowanie wspólnych szkoleń oraz wspólne wypracowywanie metodyki postępowania w poszczególnych kategoriach przestępstw i tworzenia instytucjonalnych rozwiązań organizacyjnych wspierających prowadzenie dochodzeń i śledztw. Tylko dzięki lepszemu wykorzystaniu pozostającego w naszych zasobach potencjału, zwłaszcza ludzkiego, możemy podołać nowym wymogom procedury karnej.

Obecnie w Prokuraturze Generalnej podejmowane są działania mające na celu przygotowanie wspólnych dla prokuratorów i policjantów szkoleń i warsztatów, np. szkolenia z zakresu zwalczania przestępstw popełnianych z nienawiści. Wspólnie z funkcjonariuszami KGP i CBŚP pracujemy nad opracowaniem zaleceń metodycznych dotyczących zabezpieczenia majątkowego.

Jako niezwykle ważną oceniam również naszą współpracę dotyczącą elektronicznej wymiany danych między Policją a prokuraturą. Ponawiam deklarację, że z uwagi na fakt, iż jednostki Policji nie dysponują jednolitym informatycznym systemem repertoryjnym, w celu nawiązania współpracy przy wymianie danych PG udostępni Policji System Informatyczny Prokuratury SIP Libra, którego jest właścicielem, w celu przeprowadzenia testów, czy aplikacja spełnia wymagania Policji dotyczące systemu repertoryjnego. W przypadku pozytywnych wyników testów oraz przyjęcia przez Policję Systemu SIP Libra, jako ogólnopolskiej aplikacji, wymiana danych między prokuraturą a Policją następowałaby w ramach tego systemu.

Gratuluję osiągniętych przez Policję w roku 2014 wyników pracy. Wiem, że ich uzyskanie wymagało profesjonalizmu, rzetelności i znacznego, osobistego zaangażowania funkcjonariuszy. Za to zaangażowanie, szczególnie przy wykonywaniu wspólnych z prokuraturą obowiązków służbowych, serdecznie dziękuję.

notował KK
zdj. Prokuratura Generalna