Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zapobieganie nieprawidłowościom (nr 111/06.2014)

SWI, czyli System Wczesnej Interwencji, ma przeciwdziałać nieprawidłowościom w Policji, zapewniać wiedzę niezbędną do zarządzania, a także poprawiać jakość pracy tej formacji. Został stworzony prawie 5 lat temu. Jego elementami są warsztaty i newslettery. Jest adresowany do kadry kierowniczej jednostek wszystkich szczebli.

Celem SWI, jak wskazuje nazwa, jest wczesna interwencja, która ma zapobiegać działaniom patologicznym w Policji. Stosowanie tego systemu polega na wskazywaniu błędów i pokazywaniu właściwych standardów. SWI reaguje na bieżące potrzeby Policji, a przede wszystkim wspiera w zarządzaniu kadrę kierowniczą tej formacji.

TROCHĘ HISTORII

Pierwszy Zespół ds. SWI w Polsce powołał nadinsp. Marek Działoszyński, gdy był komendantem KWP w Łodzi. Znaleźli się w nim przedstawiciele kadry kierowniczej tej jednostki, a także komendanci z KPP i KMP z garnizonu łódzkiego. Stworzono system opracowywania i dystrybucji informacji o niepożądanych zachowaniach policjantów, czyli Newsletter SWI. W 2010 roku system ten postanowili wdrożyć policjanci z garnizonów: opolskiego, śląskiego, gdańskiego i podkarpackiego. Powstała Platforma SWI, czyli międzywojewódzki zespół ekspercki koordynowany przez Biuro Kontroli KGP. W 2011 r. SWI wdrażano we wszystkich KWP i KSP. Powołano w tych jednostkach zespoły ds. SWI, w których znaleźli się policjanci i pracownicy Policji z wydziałów: kontroli, kadr i szkolenia oraz komunikacji, a także pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka i szefowie psychologów.

Do systemu zostały włączone także szkoły Policji. Zapadła decyzja o utworzeniu Międzyszkolnej Platformy SWI. W 2013 r. odbyły się pierwsze warsztaty dla szkół, a od początku 2014 r. otrzymują one newslettery, które wykładowcy wykorzystują podczas zajęć z kursantami, omawiając różnorodne casusy.

WARSZTATY

Warsztaty SWI dla kadry kierowniczej doskonalą umiejętność reagowania na nieprawidłowości w Policji. Uczą, w jaki sposób informować podwładnych o nieakceptowanych przez przełożonego zachowaniach oraz o konsekwencjach, gdy podwładny nie dostosuje się do standardów wyznaczonych przez kierownictwo.

Na warsztatach kadra kierownicza doskonali umiejętności słuchania podwładnych i dyskutowania z nimi o problemach i nieprawidłowościach. Symulacje rozmów dają możliwość przećwiczenia sposobu ich prowadzenia, przy merytorycznej pomocy trenerów, którzy wykorzystują swoje umiejętności zdobyte w trakcie służby oraz doświadczenie w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w Policji.

Warsztaty adresowane są do kadry kierowniczej komend: powiatowych, rejonowych, miejskich, wojewódzkich, stołecznej i głównej oraz szkół policyjnych. Są zróżnicowane programowo, nawiązują do realiów zawodowych. W 2013 r. został opracowany program warsztatów, które adresowane są do naczelników z komend głównej, wojewódzkiej i stołecznej. Szkolenia mają im zapewnić m.in. umiejętności rozpoznawania nierównego i poniżającego traktowania, mobbingu i dyskryminacji.

ARTUR KOWALCZYK