Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Odprawa kadry kierowniczej

– Z punktu widzenia realizacji zadań, jakie postawiło przed Policją ministerstwo, uważam, że ostatnie dwanaście miesięcy to czas, z którego wszyscy możemy być zadowoleni – ocenił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

Na dorocznej odprawie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie spotkali się: kierownictwo MSW i Policji, dyrektorzy KGP, komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi i rejonowi oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Były wystąpienia, analizy, dyskusje i prezentacje. Były oceny i polecenia. Były też podziękowania.

RUCH DROGOWY

To temat, który najczęściej powracał w czasie dwóch dni odprawy. Mimo złego pierwszego kwartału bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprawia się. Wciąż jest jednak bardzo wiele do zrobienia i dlatego komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński polecił komendantom położyć większy nacisk na działania rygorystyczne.

– Kiedy na ulicach giną ludzie, nie ma miejsca na łagodne traktowanie. Chodzi tu szczególnie o przekraczanie dopuszczalnej prędkości i o nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. Pouczenie może być stosowane tylko wyjątkowo. Kiedy uznamy, że na polskich drogach jest bezpiecznie, będziemy mogli złagodzić represje – dodał pierwszy zastępca komendanta głównego nadinsp. Krzysztof Gajewski.

Zdaniem komendanta Działoszyńskiego policjanci muszą częściej sięgać po art. 86 kodeksu wykroczeń, szczególnie wtedy, gdy kierowca narusza przepisy w sposób rażący, np. przekraczając dozwoloną prędkość dwukrotnie.

– W takich sytuacjach mandat w maksymalnej wysokości i 10 pkt karnych to zdecydowanie za mało. Oczekuję, że w takich przypadkach policjanci będą zatrzymywać prawo jazdy i kierować sprawę do sądu – zapowiedział komendant główny.

Komendanci zwrócili również uwagę, by nie zmieniać dzielnicowych w policjantów ruchu drogowego. Jeśli ujawnione przez dzielnicowych wykroczenia drogowe stanowią ponad 30 proc. wszystkich ujawnionych, a wykroczenia porządkowe tylko 10 proc., to jest to zła proporcja.

– Czasem ukarać za wykrocznie drogowe jest najprościej, ale nie taka jest rola dzielnicowego – podkreślił komendant Gajewski.

IMPREZY MASOWE

Nadinsp. Krzysztof Gajewski przypomniał, że komendant główny Policji 7 stycznia 2014 r. polecił stosować listę kontrolną. Pozwala ona w sposób usystematyzowany przeprowadzić i skontrolować całą procedurę zabezpieczenia imprezy masowej, a także zweryfikować przygotowanie i działanie innych podmiotów zaangażowanych w bezpieczeństwo imprezy.

Przypomniał, że opinia wydana przez Policję musi być jednoznaczna.

– Zadaniem Policji – podkreślał komendant Gajewski – jest dbanie o bezpieczeństwo uczestników, a nie przeszkadzanie w organizowaniu imprezy. Negatywna opinia dotycząca imprezy może być na wniosek organizatora zmieniona, jeśli oczywiście wszystkie wskazane wcześniej wady zostały usunięte. Jeśli powodem wydania negatywnej opinii były zastrzeżenia co do stanu technicznego obiektu, przed wydaniem nowej opinii niezbędna jest ponowna jego lustracja.

CZAS REAKCJI

To jeden z tych elementów, który znacząco wpływa na to, jak społeczeństwo ocenia Policję. Jednak, jak podkreślał komendant Gajewski, jego sens to nie liczba minut.

– Chodzi o wyrobienie i utrwalenie u policjantów poczucia, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu jej udzielić natychmiast. I to jest ważne, a nie to, że do tabelki wpiszemy takie, a nie inne liczby – przypomniał.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

35 tysięcy policjantów przeszkolono ze stosowania kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie (czytaj s. 47) i – jak podkreślał dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Marek Walczak – szkolenia te powinny być kontynuowane. Kwestionariusz będzie się zmieniał, jeśli użytkownicy zgłoszą zasadne wnioski.

– Policjanci dostali dobre narzędzie. Oczekuję, że będą z niego efektywnie korzystać – podkreślił komendant Działoszyński.

NARKOTYKI

W zwalczaniu przestępczości narkotykowej najważniejsza jest ilość zabezpieczonych narkotyków.

– Przejęte narkotyki to konkret – podkreślił zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler. Dodał, że komórki tworzone do walki z narkotykami mają być strukturami realnymi.

– Nie może być tak, że w takim wydziale jest dziesięć osób, z czego sześć to technicy kryminalistyki. W wydziałach mają pracować fachowcy. I to właśnie ilość narkotyków zdjętych z rynku będzie kryterium oceny tych wydziałów – zapowiedział komendant Schossler.

Dodał, że nie przyjmuje tłumaczeń, że na moim terenie nie ma narkotyków. Jak uczy doświadczenie, narkotyki są wszędzie, tylko trzeba umieć ich szukać.

STOSOWANIE PRZEMOCY

O nadużywaniu przemocy przez policjantów mówił zastępca dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych insp. Grzegorz Kisiel. Podkreślał, że takie przypadki to promil w ogólnej liczbie interwencji, jednak ich ogromny oddźwięk, potęgowany przez media, ma bardzo negatywny wpływ na wizerunek formacji.

– Interwencja z natury rzeczy wymaga zastosowania przymusu i dopóki jest on stosowany zgodnie z przepisami, wszystko jest w porządku. Nie może być jednak żadnej tolerancji dla przemocy wykraczającej poza ramy prawne – mówił komendant Działoszyński.

Zobowiązał też uczestników narady, by informacje o takich przypadkach przekazywali do BSW niezwłocznie, a nie dopiero po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających i ewentualnym skierowaniu sprawy do prokuratury.

MUZEUM POLICJI

Duże zmiany szykują się w kwestii budowy i umacniania wizerunku i identyfikacji z formacją. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu będzie powstanie Muzeum Policji.

– Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który takiego muzeum nie ma. Ale prace nad jego otwarciem uległy przyspieszeniu – zapowiedziała zastępca dyrektora Gabinetu KGP mł. insp. Kornela Oblińska.

Muzeum będzie się mieściło przy ul. Orkana w Warszawie, przygotowano wstępną wizualizację, opracowano harmonogram prac, a także zainicjowano konieczne zmiany w przepisach. Trwa przygotowywanie eksponatów.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Komendant Działoszyński przypomniał, że Policja musi być formacją, która nieustannie uczy się i doskonali. Służyć ma temu wymiana doświadczeń i korzystanie z dobrych wzorców. Na odprawie pokazano kilka z nich. Zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Bartosz Furgała zaprezentował elektroniczną Bazę Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji, która ostatecznie rozwiąże problem dostępności wszystkich aktów prawa wewnętrznego. Kolejnym etapem ma być włączenie do niej zbiorów aktów wydawanych przez komendantów wojewódzkich.

Komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk przedstawił efekty reorganizacji posterunków i komisariatów w garnizonie.

– Reorganizacja, mimo dialogu ze społecznościami lokalnymi, budziła emocje i sprzeciw – mówił. – Najlepszym dowodem na to, że podjęliśmy słuszne decyzje, nie są jednak dane dotyczące przestępstw kryminalnych, wykrywalności czy liczby policjantów na ulicach, ale to, że zdanie zmienili ci, którzy wcześniej najgłośniej protestowali.

Uczestnicy narady obejrzeli również Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo‑Śledczych stworzony przez policjantów z garnizonu świętokrzyskiego. Aplikacja składa się z kilku modułów, m.in. rejestru śledztw i dochodzeń, rejestru środków zapobiegawczych, rejestru powołanych biegłych i rejestru dowodów rzeczowych. Lista korzyści, jakie osiągnięto po jej wprowadzeniu, jest długa, ale warto wspomnieć o lepszej koordynacji czynności dochodzeniowych, pełniejszym nadzorze nad obciążeniem i efektywnością pracy policjantów oraz ściślejszej kontroli nad terminowością realizowanych postępowań.

KLAUDIUSZ KRYCZKA

Zadania z Planu Działalności MSW na 2014 realizowane przez Komendanta Głównego Policji dotyczą:

– programu standaryzacji komend i komisariatów,

– bezpieczeństwa imprez masowych,

– przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych:

– Kiedy spotkaliśmy się rok temu, nakreśliłem zadania, jakie postawiło przed Policją ministerstwo. Zastrzegłem wtedy, że ministerstwo jest od tego, by je nakreślić, ale nie od tego, żeby mówić, jak mają być wykonane. Mam wrażenie, że słowa dotrzymałem. Te zadania to wzrost wykrywalności przestępstw, spadek liczby zabójstw, ochrona ofiar przemocy domowej, skuteczna walka z chuligaństwem i przemocą na ulicach. Ale także reorganizacja KGP i jednostek terenowych, zmiana L4 czy program standaryzacji komend. Z tej listy większość rzeczy została zrealizowana, w niektórych przypadkach ten proces trwa, ale w sposób, jaki zaplanowaliśmy. Mam poczucie, że wspólnie wypełniliśmy te zadania w absolutnie wystarczającym stopniu. Co więcej, udało się nam wypracować taki model współdziałania, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa obywateli, a więc ten najważniejszy czynnik, który decyduje o naszym sukcesie bądź porażce.

Z zadań tegorocznych podkreślić trzeba walkę ze stadionowym bandytyzmem, która może okazać się o tyle łatwiejsza, że – także dzięki naszej żelaznej konsekwencji – kluby nareszcie zrozumiały, że droga, którą obrały, a więc ignorowanie problemu bezpieczeństwa, obraca się przeciwko nim.

Ponieważ wszystkie dane dotyczące polskich dróg są dla nas cywilizacyjnie kompromitujące, nadal ważnym priorytetem będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kolejne zadanie to efektywność wydawania środków finansowych przez Policję. Za te środki odpowiada ministerstwo, więc będziemy tego pilnować, ze szczególnym uwzględnieniem programu standaryzacji i programów informatycznych.

Pragnę, by kontynuowany był dialog społeczny, macie państwo w tym duże doświadczenie i co najważniejsze, nie tylko z władzami samorządowymi, ale również z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. To przynosi nadspodziewane dobre skutki, bo dowodzi, że Policja jest fragmentem społeczeństwa, a pewne problemy można rozwiązać tylko i wyłącznie razem.

Stoimy przed wyzwaniem intensyfikacji szkoleń. Chciałbym także, żeby zmienił się ich model. Nie jest dobrze, jeśli szkolenie, doskonalenie zawodowe kończy się na jakimś etapie. Wolałbym, żeby trwało nieprzerwanie, niezależnie od stażu czy wieku policjanta. Zdolność przekazywania doświadczeń jest najlepszym sposobem profesjonalizacji formacji. W kwestii intensyfikacji szkoleń deklaruję pełne wsparcie ministerstwa.