Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pomoc dla weteranów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło kolejne projekty rozporządzeń regulujących sytuację weteranów-funkcjonariuszy.

Pierwsze z nich dotyczy warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom. Przewiduje się, że będzie ona przyznawana na wniosek składany do organu przełożonego w każdym roku akademickim, w okresie od dnia rozpoczęcia nauki do dnia jej zakończenia. Dofinansowanie ma obejmować wysokość opłaty ustaloną przez szkołę wyższą za naukę w danym roku akademickim i w poszczególnych jego semestrach. Weteran, który otrzymał pomoc będzie obowiązany do poinformowania organu przełożonego o ukończeniu nauki, załączając kserokopię dyplomu ukończenia studiów. Jest to o tyle istotne, że w przypadku nie podjęcia lub przerwania studiów z przyczyn innych niż wskazane w art. 27 ust. 5 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, pomoc będzie podlegała zwrotowi w ciągu sześciu miesięcy.

Drugi projekt rozporządzenia dotyczy pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny. Zakres pomocy psychologicznej ma obejmować badanie diagnostyczne, terapię psychologiczną (indywidualną, jak i grupową), poradę indywidualną, rodzinną oraz interwencję kryzysową. Uprawnieni będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną zarówno w warunkach stacjonarnych (w szpitalu), ambulatoryjnych (w przychodni, poradni), jak i domowych, w zależności od potrzeb.

Na koniec warto się także zapoznać z projektem rozporządzenia określającego wzór dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom.

AWz
 

Pliki do pobrania