Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MSWiA: Bezpieczniej na imprezach masowych

12 listopada br. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizację przygotowało MSWiA we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012, którego Polska jest współorganizatorem.

Nowelizacja zmienia łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks karny, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowe przepisy nakładają obowiązek utworzenia centralnego systemu identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej:
- ligi zawodowej po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, czyli do 12 listopada br.;
- I ligi piłki nożnej od 1 stycznia 2013 r.;
- w pozostałych od 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja dodaje do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nowy rozdział – Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Rozdział zawieraszereg przepisów porządkowych określających uprawnienia służb porządkowych w tym policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Dzięki nowym przepisom policja będzie mogła w ramach zabezpieczenia turnieju pobierać, uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na wniosek UEFA policja sprawdzi też osoby ubiegające się o akredytację w zakresie możliwość stwarzania przez te osoby zagrożenia dla bezpieczeństwa turnieju. Nowy rozdział wchodzi w życie 12 listopada br.

Natomiast od 1 stycznia 2012 roku w życie wchodzą przepisy, na podstawie których w przypadku osób z zakazem wstępu na imprezę masową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, w tym rodzaje meczów oraz nazwy klubów. Obowiązek stawiennictwa orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat, nie przekraczając okresu na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową.

Po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, czyli od 13 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią skuteczną walkę ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego i pomogą organizatorom w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy. Nowe przepisy to m.in.:
- zastrzeżenie, iż sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się w miejscach wyłącznie do tego wyznaczonych przez podmioty posiadające koncesję (niedozwolone są opakowania wykonane ze szkła, metalu czy tworzyw sztucznych), a na imprezie masowej (z wyjątkiem imprezy podwyższonego ryzyka) dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 proc. alkoholu;
- rozszerzenie zakresu obowiązywania zakazu klubowego – będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych;
- służby porządkowe będą zobowiązane odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
- możliwość wydania decyzji o przerwaniu imprezy w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu;
- możliwość zakazania przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub jego sektorach (przez wojewodę w przypadku negatywnej oceny bezpieczeństwa);
- możliwość przerwania imprezy masowej przez wojewodę, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Od 13 stycznia 2012 r. zaostrzone zostaną również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Przykładowo w przypadku niewykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu obiektu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł. Taka sama sankcja grozi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej; osobie, która nie wykonuje polecenia wydanego przez policję w miejscu i czasie imprezy masowej; osobie, która wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe wbrew przepisom ustawy. Karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 2 tys. zł podlega również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie. Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu.

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 31 maja br., a 22 września br. nowelizację podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Źródło: MSWiA
 

Pliki do pobrania