Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Orzecznictwo o stanie zdrowia funkcjonariuszy (Nr 68 11.2010)

Postęp w naukach medycznych i prowadzonej profilaktyce zdrowotnej, a także wieloletnie doświadczenia dotyczące orzecznictwa o stanie zdrowia funkcjonariuszy i wnioski płynące z analizy tego orzecznictwa spowodowały konieczność zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Dotychczasowe rozporządzenia należało zastąpić nowymi. W związku z tym w Departamencie Zdrowia MSWiA opracowano projekty zmiany dwóch rozporządzeń.

ROZSZERZONA LISTA CHORÓB ZWIĄZANYCH ZE SŁUŻBĄ

W projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji ustalony został wykaz 27 chorób powstałych w razie wypadków i chorób w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania. Określa je ustawa z 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. nr 53, poz. 345, z 1983 r. nr 16, poz. 79, z 1985 r. nr 20, poz. 85 i nr 38, poz. 181, z 1989 r. nr 35, poz. 192, z 2001 r. nr 81, poz. 877 oraz z 2004 r. nr 43, poz. 411).

Wykaz tych chorób stanowić będzie załącznik nr 1 do nowego rozporządzenia. (Projekt załącznika prezentujemy na naszej stronie internetowej www.gazeta.policja.pl)

Dotychczasowe rozporządzenie wymieniało 18 chorób, które stanowiły podstawę do orzeczenia chorób pozostających w związku z właściwościami służby i ubiegania się o I, II lub III grupę inwalidzką w związku ze służbą. W załączniku nr 2 do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin) zamiast 13 wymienia się 27 chorób, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach. (Projekt załącznika nr 2 prezentujemy na naszej stronie internetowej www.gazeta.policja.pl)

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

Zgodnie z nowymi przepisami jednorazowe odszkodowanie będzie się należało w przypadku większej niż dotychczas liczby chorób. Doszły nowe jednostki chorobowe, jak:
– obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo‑nerwowego spowodowany hałasem,
– zespół stresu pourazowego,
– zaburzenia lękowe: zespół lęku napadowego, zespół lęku przewlekłego, zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia obsesyjno‑kompulsywne,
– zaburzenia osobowościowe,
– choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa: wirusowe zapalenie wątroby, borelioza, gruźlica, bruceloza, inne choroby zakaźne lub pasożytnicze (w tym choroby powstałe w wyniku powikłań szczepień ochronnych wykonanych w związku ze służbą na określonym stanowisku), zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, osierdzia, w przebiegu chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej lub pasożytniczej.

Świadczenia te reguluje ustawa z 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67, z późn. zm.) i przytaczana wcześniej ustawa z 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.
Świadczenia te obejmują jednorazowe odszkodowanie pieniężne, a także odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub uszkodzone w związku z wypadkiem. Funkcjonariuszowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo trwałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20 proc. wskutek choroby, przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne.

WYPADKI W DRODZE „DO” I „Z” MIEJSCA SŁUŻBY

Zaproponowane w nowym rozporządzeniu zmiany zakładają zarówno zwiększenie liczby chorób uznanych za mające związek ze służbą (patrz wyżej), jak też podwyższenie wysokości (określanej procentowo) odszkodowań. Na podstawie projektowanej ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków lub chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji ustalona na ten okres stawka odszkodowania za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji byłaby wyższa od powszechnie obowiązującej, (która wynosi 589 zł) o 151,74 zł, przy przeciętnym uposażeniu funkcjonariusza Policji. Sprawą szczególnej wagi jest poprawność wydawanych orzeczeń związanych z wypadkiem lub chorobą pozostającą w związku z warunkami i właściwościami służby. Projekt nowego rozporządzenia zakłada wyłączenie z ustawy odszkodowawczej wypadków w drodze „do” oraz „z” miejsca pełnienia służby. Jest to efekt m.in. konsultacji wewnątrzresortowych. Dotychczasowy, nieprecyzyjny zapis pozwalał zakwalifikować do sytuacji odszkodowawczej niektóre wypadki jako w drodze „do” lub „z” miejsca służby, choć ich okoliczności były nie do sprawdzenia.

DOFINANSUJE PRACODAWCA

Korzystny dla funkcjonariuszy jest zapis, który mówi, że jeśli dojdzie do wypadku w służbie, do pokrycia kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz świadczeń stomatologicznych w zakresie, który nie podlega finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, będzie zobowiązany pracodawca. Jeśli więc na przykład podczas akcji funkcjonariusz straci zęby, część kosztów będzie refundowana z NFZ, a o sfinansowanie reszty może się ubiegać u pracodawcy.

PRZYDATNOŚĆ DO SŁUŻBY

Projekt drugiego rozporządzenia dotyczy oceny zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.). Rozszerza on, dostosowując do powszechnie obowiązujących przepisów i norm medycznych, dotychczasowy katalog chorób i ułomności w związku z kategorią zdrowia funkcjonariusza. Proponuje się np., aby chory z wirusowym zapaleniem wątroby dostał kategorię zdrowia D lub C w zależności od stopnia zaawansowania choroby, a bezoobjawowy nosiciel wirusa HIV kategorię C. W obydwu przypadkach policjant będzie więc mógł pracować z ograniczeniem. Dotychczas w takich przypadkach policjanci otrzymywali kat. D – niezdolny do służby.

Ta ostatnia zmiana jest efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie policjanta, nosiciela HIV (pisaliśmy o tym w styczniu 2008 r. w artykule „Panu już dziękujemy”). Trybunał uznał, że przepis, na podstawie którego komisja lekarska orzekła o niezdolności tego funkcjonariusza do służby, jest niezgodny z Konstytucją RP. Policjant został przywrócony do służby, o czym pisaliśmy w artykule „Walczyć do skutku” w kwietniu 2010 r.

KOMISJE LEKARSKIE

W projekcie omawianego rozporządzenia proponuje się też zmniejszenie liczby okręgowych komisji lekarskich. Obecnie zajmują się one nadzorem oraz rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń wojewódzkich komisji, ale także zatwierdzaniem orzeczeń komisji wojewódzkich. Oznacza to, że jeśli np. w Warszawie Wojewódzka Komisja Lekarska wydała w ciągu roku około 4 tys. orzeczeń, to Okręgowa Komisja Lekarska musi taką liczbę zatwierdzić. To generuje zbędne koszty, projekt zakłada więc, że OKL będą się zajmować tylko nadzorem i rozpatrywaniem odwołań. W tej sytuacji liczba okręgowych komisji może ulec znacznemu zmniejszeniu. Ich liczbę oraz miasta, w których będą działać, określi minister SWiA.
Obydwa rozporządzenia, podobnie jak omawiane w poprzednim numerze projekty rozporządzeń dotyczących medycyny pracy, są już po wszystkich niezbędnych konsultacjach oraz uzgodnieniach i czekają na podpis ministra. O ich wejściu w życie poinformujemy.

na podstawie materiałów z Departamentu Zdrowia MSWiA
ELŻBIETA SITEK (Nr 68 11.2010)
konsultacja dr nauk med. Beata Janas