Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dobry początek roku

NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI I kwartał 2017 r.

Podsumowanie pierwszego kwartału z oczywistych względów niczego nie przesądza, ale pozwala wyciągnąć pierwsze wnioski dotyczące decyzji, jakie podjęto w 2016 r., ustalając priorytety i planując działania na kolejny rok. Wyniki pracy Policji zarówno w pionie kryminalnym, jak i prewencyjnym pokazują, że podjęte decyzje były trafne.

O ceny pracy Policji w trzech pierwszych miesiącach 2017 r. dokonali I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jach Lach. Stan realizacji wybranych wydatków budżetowych Policji w pierwszym kwartale 2017 r. przedstawiła zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak.

SŁUŻBA KRYMINALNA

Pozytywne trendy widać w zwalczaniu przestępczości kryminalnej. Cieszy rosnąca wykrywalność, szczególnie w przypadku siedmiu wybranych kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie. Z konkretnych przestępstw uwagi wymagają kradzieże samochodów, gdzie odnotowano mniej postępowań wszczętych i spadek wykrywalności.

Duże zadowolenie budzi poziom zwalczania przestępczości narkotykowej i to zarówno jeśli chodzi o wszczynanie postępowań i wykrywalność, jak i ilość zabezpieczanych narkotyków. Jeśli w pierwszym kwartale 2016 r. zabezpieczono ich 781,5 kg, to w pierwszych trzech miesiącach tego roku ponad 1200 kg.

Równie dobrze zaczęli rok policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Komendant Andrzej Szymczyk zwrócił uwagę na ich dużą aktywność przejawiającą się w znacząco rosnącej liczbie przestępstw stwierdzonych, większej liczbie postępowań wszczętych i rosnącej wykrywalności.

– W tej kwestii osiągnęliśmy naprawdę satysfakcjonujący wynik – podkreślił komendant.

Efektywna współpraca z prokuraturą przełożyła się na większą wartość zabezpieczenia majątkowego zastosowanego w postępowaniach prowadzonych przez Policję (więcej niż w tym samym okresie 2016 r. o 115 mln zł), na większe wartości zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych (więcej o ponad 30 mln zł) oraz na większe wartości odzyskanego mienia w postępowaniach zakończonych, które pozostało na zbliżonym poziomie – 56,7 mln zł.

– Kwestia współpracy z prokuraturą ma tu ogromne znaczenie, ale dobre wyniki, jakie tu osiągnęliśmy, to także wasza zasługa – zwrócił się do komendantów wojewódzkich nadinsp. Andrzej Szymczyk. 

Zdaniem komendanta uwagi wymaga też terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

– Biorąc pod uwagę, jak znaczący i bezpośredni wpływ ma ta sprawa na zwalczanie przestępczości, będziemy skrupulatnie monitorować realizację tego obowiązku – zapowiedział. 

W prawie wszystkich garnizonach odnotowano wzrost liczby spraw wszczętych na materiałach operacyjnych uzyskanych przez policjantów komórek dw. z cyberprzestępczością, ale, jak podkreślił komendant Andrzej Szymczyk, biorąc pod uwagę liczebność niektórych z nich, tkwi w nich jeszcze duży, niewykorzystany potencjał.

Zaniepokojenie wzbudził natomiast znaczny wzrost czasu oczekiwania na badania wykonywane przez niektóre laboratoria kryminalistyczne, szczególnie że liczba zleceń w tym samym czasie uległa zmniejszeniu.

Podsumowując, nadinsp. Andrzej Szymczyk ocenił I kwartał 2017 r. jako okres, w którym olbrzymi wysiłek przełożył się na dobre wyniki pracy i tym samym na wzrost bezpieczeństwa obywateli.

– Dziękuję za zaangażowanie, za upór w rozwiązywaniu problemów, za innowacyjne pomysły, dzięki którym wciąż możemy poprawiać jakość naszej służby – podkreślił.  

SŁUŻBA PREWENCJI

Zdaniem zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Jana Lacha jedną z najważniejszych spraw wymagających uwagi jest spełnianie społecznych oczekiwań w zakresie obecności policjantów na ulicach.

– Wymagam, aby polityka kadrowa ten element uwzględniała w pierwszej kolejności. Obywatele chcą widzieć policjantów, wymagają szybkich i skutecznych reakcji oraz profesjonalizmu – przypomniał komendant Lach.

Pozytywnie ocenił zmiany w strukturze etatowej i zatrudnieniu w komórkach patrolowo-interwencyjnych. Według danych z 1 marca 2016 i z 1 marca 2017 r. etatów przybyło o 274, a policjantów o 962. Przestrzegł jednocześnie przed kierowaniem policjantów z tych komórek do innych zadań.

Przez komendanta Lacha zaznaczona została również tendencja poprawy w obszarze funkcjonowania dzielnicowych, a mianowicie wzrosła o 90 etatów liczba dzielnicowych oraz o 174 liczba policjantów zatrudnionych na tych stanowiskach.

Pierwszy kwartał tego roku to także nowe rozwiązania kadrowe, a mianowicie stworzenie stanowiska starszego dzielnicowego (utworzono 1705 tego typu stanowisk) czy też prawnoorganizacyjne, związane chociażby z odciążeniem dzielnicowych od zadań z prowadzeniem postępowań w sprawach o wykroczenia, jak i zmniejszenia ich liczebnego angażowania w działaniach w ramach NPP.

Jednocześnie komendant Lach dodał, że od początku tego roku zaczęto również monitorować faktyczny czas, jaki spędza dzielnicowy w obchodzie, jest to o tyle istotne, gdyż stanowi uzupełnienie innego systematycznie badanego zagadnienia, jakim jest liczba bezwzględna policjantów służby prewencyjnej (bez rd) skierowanych do służby patrolowej i obchodowej.

Podczas swej wypowiedzi, odnoszącej się do tej tematyki, podkreślił, że monitorowanie obszarów w postaci wartości mierników powinno stanowić jedynie element pomocniczy. Służyć one powinny właściwej organizacji służby i zarządzaniu alokacją sił i środków w ramach służby prewencyjnej. A najistotniejszą oceną w działaniach tej służby jest ocena społeczna. Z tego też względu konieczne jest, aby wszelkie działania prowadziły do kształtowania właściwej postawy policjantów prewencji, którzy powinni być wśród ludzi i im służyć swoją otwartością i kompetencjami, ale przede wszystkim zwykłą ludzką życzliwością.

W działania te, zdaniem komendanta Lacha, wpisuje się pozytywne zjawisko, jakim jest malejąca liczba dzielnicowych delegowanych do innych zadań, wciąż jednak takich delegowań jest zbyt wiele.

– Podniesienie rangi dzielnicowych, na czym tak bardzo nam zależało, stało się faktem. Wymaga to jednak podejmowania pewnych decyzji. Jedną z nich jest odchodzenie od powierzania obowiązków na tych stanowiskach. Tu tymczasowość jest bardzo niewskazana. Trzeba dzielnicowych jak najszybciej mianować na stałe, bo to działa bardzo mobilizująco i motywująco – podkreślił.

Omawiając odtwarzane posterunki, komendant po raz kolejny przypomniał o konieczności zapewnienia im odpowiedniej liczby etatów bo, jak podkreślił, tylko właściwie obsadzony posterunek spełni oczekiwania, jakie wiążą z nim mieszkańcy czy władze samorządowe.

Rozmawiano również o Policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która wchodzi w życie 1 października 2017 r., nałoży na Policję obowiązek prowadzenia takiej mapy, na której zamieszczane będą aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”.

Mapa ma z jednej strony prezentować aktualizowane w cyklu miesięcznym obszary, w których popełniono przestępstwa na tle seksualnym w bieżącym roku i dwa lata wstecz, oraz te, w których faktycznie przebywają skazani figurujący w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, z drugiej zaś wizualizować ocenę ryzyka ich występowania oraz umożliwiać wyszukanie informacji o sprawcach i przestępstwach na tle seksualnym.

Jak poinformował nadinsp. Lach, decyzją Komendanta Głównego Policji powołany został zespół, którego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego pod nazwą Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Trwają prace nad projektem rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu prowadzenia mapy i trybu jej aktualizacji.

Wśród istotnych obszarów, które wymagają pogłębionej analizy, jakie zostały wskazane przez komendanta Lacha, to kwestie dotyczące funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka czy też zakresu zadań realizowanych w ramach konwojów i doprowadzeń. W pierwszej kolejności działania w tym zakresie, jak zasugerował komendant Lach, powinny zostać podjęte na poziomie poszczególnych KWP/KSP. W jego ocenie są to obszary, które wymagają optymalizowania policyjnych sił i środków angażowanych do realizacji tego typu zadań.

– Są takie miejsca, gdzie do pdoz trafia jedna osoba raz na kilka dni, a obsada w gotowości jest cały czas. Są PID, w których na dobę przebywa jedna osoba nieletnia, a obsada izby to 9–12 osób. Etatowo to dwa posterunki – ocenił.   

Komendant poinformował, że zdaniem KGP należy odejść od praktyki umieszczania w pdoz osób nietrzeźwych. Osoby takie powinny trafiać do izb wytrzeźwień lub do innych placówek specjalistycznych realizujących zadania w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Przypomniał, że Policja postuluje wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku tworzenia przez organy samorządu terytorialnego i organy powiatu w miastach powyżej 50 000 mieszkańców izb wytrzeźwień lub innych placówek o podobnym profilu.

– Takie rozwiązanie nie tylko pozwoli skierować policjantów do innych zadań, ale także będzie miało wpływ na liczbę wydarzeń nadzwyczajnych, do jakich dochodzi w pdoz – ocenił.

Ostrożny optymizm budzi ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym w pierwszych miesiącach 2017 r. Statystyki są lepsze od tych z początku 2016 r. we wszystkich najważniejszych kategoriach, co na pewno jest efektem zwiększonej aktywności policjantów ruchu drogowego, ale co może być też w jakiejś mierze spowodowane warunkami atmosferycznymi.

– Tu nie możemy sobie pozwolić na zmniejszenie intensywności ani na chwilę. Miesiące najgroźniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa w rd i najtrudniejsze dla policjantów dopiero przed nami – przypomniał komendant Lach.

Podsumowując, komendant Lach podziękował za służbę pionu prewencji w I kwartale 2017 r. Dobrą ocenę działania podległego mu pionu uzasadnił zarówno zwiększoną liczbą policjantów skierowanych do służby zewnętrznej, jak i ich efektywnością, co niewątpliwie miało bezpośredni wpływ na ograniczenie przestępczości. Jednocześnie wskazał, aby podjęte działania w obszarze pionu prewencji były kontynuowane, przy jednoczesnym stałym nadzorze zakresu oraz form ich realizacji.

LOGISTYKA

O sprawach związanych z budżetem Policji, sposobie i tempie wydawania środków budżetowych przez poszczególne garnizony mówiła zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak.

Wśród zagadnień, które uznała za ważne, znalazła się m.in. ekonomiczna strona procesu przywracania posterunków. Komendant Michalak podkreśliła, jak istotne są działania, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie odpowiedniej bazy lokalowej w ramach umowy zobowiązaniowej.

– Umową, która jest najlepsza dla Policji z punktu widzenia zasad racjonalnego gospodarowania, jest umowa użyczenia. Tam, gdzie budowanie posterunku nie jest ekonomicznie uzasadnione, zasadne jest, by takie umowy z władzami samorządowymi zawierać – zaapelowała.

Poza wydatkami związanymi z odtwarzaniem posterunków w 2017 r. na długiej liście działań inwestycyjnych zaprezentowanych przez nadinsp. Michalak znalazły się m.in.: 140 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestrator, 600 samochodów osobowych oznakowanych, 6 sztuk hybrydowych łodzi patrolowych kat. R-2, 3 sztuki łodzi motorowych kat. R-3 oraz 400 sztuk laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu.

Komendant Michalak poinformowała również, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji złożony został projekt zmiany rozporządzenia MSWiA z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów, którego podpisanie rozpocznie wprowadzenie do wyposażenia Policji nowego wzoru umundurowania ćwiczebnego.   

KK
zdj. Piotr Maciejczak