Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiany w SIS (Nr 99 / 06.2013)

Od początku kwietnia tego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

SIS to największa w Europie baza danych, w której generowane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa. System drugiej generacji działa szybciej i jest oparty na nowszych technologiach. Umożliwia m.in. użycie danych biometrycznych (odcisków palców czy wizerunku twarzy).

Nowe wzory kart wpisu do systemu zawierają szczegółowe dane identyfikacyjne. Na przykład w karcie wpisu danych dotyczących osoby konieczne jest przedstawienie informacji biometrycznych, m.in. takich jak wygląd twarzy, fryzura, zarost czy karnacja. Do kart wprowadzane są także: zdjęcie danej osoby z dokładnym opisem pliku oraz odciski palców. W formularzu znalazło się także miejsce na opis przywłaszczonej tożsamości (w szczególnych przypadkach), informacje dotyczące rodzaju popełnionych przez tę osobę przestępstw oraz ostrzeżenia.
Również w przypadku innych kart wpisu, np. dotyczących przedmiotu czy broni palnej, konieczne będzie wprowadzenie szczegółowego ich opisu oraz dodanie plików zdjęciowych. Rozporządzenie, które określa zawartość wpisów, weszło w życie 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 428).

Nowe rozporządzenie reguluje warunki techniczne dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz obowiązki uprawnionych organów związane z aktualizowaniem danych w systemie. Rozporządzenie weszło w życie 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 426).

Nowe przepisy określają również zasady postępowania z odnalezionymi osobami lub przedmiotami oraz nowe formularze informacji o odnalezieniu osoby lub przedmiotu (Dz.U. z 2013 r., poz. 425).

Aleksandra Wzorek


Broń palna i materiały wybuchowe

Dwa nowe rozporządzenia regulują różne kwestie dotyczące postępowania z bronią palną oraz obowiązki Policji w tym zakresie.

Wnoszenie na pokład samolotu

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego m.in. przez funkcjonariuszy Policji. Należy do nich ukończenie z wynikiem pozytywnym odpowiedniego szkolenia, utrzymywanie na pokładzie broni zabezpieczonej, posiadanie amunicji przystosowanej do użycia na pokładzie statku powietrznego.

Uprawnieni wykonujący czynności służbowe na pokładach statków powietrznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą wnosić broń palną lub gazową na pokład statku powietrznego do czasu ukończenia szkolenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że opisanych wymagań nie stosuje się do uprawnionych wnoszących broń palną, broń gazową oraz materiały wybuchowe na pokład statku powietrznego bez zamiaru odbycia lotu.

Rozporządzenie weszło w życie 13 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 195).

Sprzedaż

Przepisy obowiązujące od marca tego roku określają, w jaki sposób powinny być przekazywane informacje o transakcjach, w których sprzedawane są materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Sprzedawca jest zawsze obowiązany poinformować o dokonanej transakcji organ, który wydał dokument uprawniający do zakupu.
W przepisach wskazano także szczegółowe zasady dotyczące obrotu wymienionymi elementami oraz zakres i tryb kontroli przestrzegania zasad ich sprzedaży.

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorca wprowadzający do obrotu broń palną ma obowiązek odstrzelić trzy naboje z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do sprzedaży, (o kalibrze do 20 mm lub o kalibrze wagomiarowym do 12) oraz zabezpieczyć łuski. Cała procedura musi się odbyć w obecności funkcjonariusza Policji posiadającego pisemne upoważnienie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży weszło w życie 28 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 343).

Aleksandra Wzorek