Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Mianowanie oficerów młodszych policji

Komendant Główny zatwierdził procedurę postępowania przy załatwianiu spraw związanych z mianowaniem na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych policji.

Ma ona przyspieszyć i skoordynować postępowanie oraz usprawnić obieg dokumentacji związanej z występowaniem przez policjantów, którzy złożyli egzamin oficerski, o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Zatwierdzona procedura nie narusza postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spraie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz.U. z 2007 r, nr 145, poz. 1017 ze zm.) oaz zarządzenia nr 53 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie i generalskie w służbach podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.Urz. MSWiA z 2010 r., nr 1, poz. 2).

Postępowanie związane z występowaniem z wnioskiem o mianowanie policjantów na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu przez policjantów egzaminu oficerskiego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

Przebieg postępowania:

1. Komendant-rektor Wyższej Szkoły w Szczytnie lub osoba przez niego upoważniona po każdej edycji egzaminu oficerskiego:
1) Informuje pisemnie komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów szkół policyjnych lub dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, w stosunku do których policjantów zamierza wystąpić z wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji;
2) Występuje pisemnie do Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji o wyrażenie opinii w sprawie mianowania policjantów na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.

2. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendanci szkół policyjnych oraz dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji lub osoby przez nich upoważnione w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazanego w ust. 1 pkt 1, przesyłają do Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dane niezbędne do sporządzania wniosku o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji oraz informację o braku przeciwwskazań do mianowania na ten stopień, toczących się wobec wskazanych policjantów postępowaniach dyscyplinarnych i orzeczonych wobec nich karach dyscyplinarnych.

3. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przesyła do Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opinię w sprawie mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Opinia uwzględnia informację o toczących się wobec policjantów postępowaniach karnych lub innych faktach podważających zasadność mianowania.

4. Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządza w formie zbiorczej wniosek o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji w stosunku do policjantów, którzy nie są w trakcie odbywania kar dyscyplinarnych oraz wobec których nie toczą się postępowania karne i dyscyplinarne, a Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji nie posiada negatywnych informacji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przedkłada niezwłocznie, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP, Komendantowi Głównemu Policji.

6. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji zarządza sporządzenie wykazu kandydatów do mianowania i notatki służbowej. Dokumenty te przedkłada do podpisu komendanta Głównego Policji w terminie 7 dni d dnia otrzymania wniosku o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji.

7. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP przesyła wniosek, wykaz i notatkę w sprawie mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji do Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. O powyższym informuje kandydatów wojewódzkich (Stołecznego (Policji, komendantów szkół policyjnych, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

8. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych oraz Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP o zaistnieniu okoliczności stanowiących przeciwwskazania do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji policjantów, w sprawie których złożono wniosek o mianowanie na ten stopień.

9. Po otrzymaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpisu postanowienia Prezydenta RP o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, jego kopia potwierdzona za zgodność, zostaje przesłana do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z podpisanymi przez Komendanta Głównego Policji aktami mianowania na stopień podkomisarza Policji.

10. Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji, po otrzymaniu wyżej wymienionej dokumentacji, poleca sporządzenie wyciągów z postanowienia oraz przygotowanie uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji. Po akceptacji przez Komendanta Głównego Policji „Scenariusza promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”, Komendant- rektor Wyższej Szkoły Policji poleca przesłanie wyciągów wraz z informacją o planowanej uroczystości do jednostek organizacyjnych Policji celem uzyskania informacji o liczbie uczestników przygotowywanej promocji.

Uwagi:
Przekazywanie danych osobowych policjantów odbywa się za pośrednictwem Policyjnej Sieci Transmisji Danych lub pocztą specjalną. Policjanci, którzy złożyli egzamin oficerski, w sprawie których nie wystąpiono z wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji lub wniosek taki nie uzyskał akceptacji Komendanta Głównego Policji albo został przez niego wycofany uwzględniani są przy występowaniu z wnioskiem w sprawie mianowania policjantów po kolejnej edycji egzaminu oficerskiego.