Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Flaga Rzeczypospolitej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto ustanowione ustawą z 20 lutego 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 49, poz. 467) o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, szczegółowe zasady postępowania z flagą państwową zaś określone zostały przez Polskie Towarzystwo Weksylologiczne (www.weksylologia.pl).

Podstawowe zasady postępowania z flagą:

• flagą nie oddaje się honorów, np. przez pochylenie, żadnej innej fladze, znakowi lub osobie
• flaga musi być czysta i niepostrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe
• nie umieszcza się na niej żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków
• flagi nie używa się jako opakowania i do przenoszenia czegokolwiek
• na fladze nie kładzie się żadnych przedmiotów, w tym wieńców lub kwiatów
• na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku, jeśli ma pozostać dłużej, powinna być oświetlona.

Flaga zawieszona pionowo ma zawsze pas biały z lewej strony. Jeśli jest na maszcie umocowana do ruchomego pręta poprzecznego, pas biały będzie zawsze przy maszcie.

Uroczyste podniesienie flagi odbywa się publicznie z policyjną asystą honorową. Jednocześnie wykonywany lub odtwarzany jest hymn państwowy.

Maszt ustawia się przed budynkiem po prawej stronie heraldycznej, która dla patrzącego na budynek jest stroną lewą. Dwa lub więcej masztów można rozmieścić w linii prostej wzdłuż fasady budynku lub prostopadle do niej, po jednej lub po obu stronach alei prowadzącej do głównego wejścia. Wszystkie maszty muszą mieć jednakową wysokość. Odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu. Wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość (wysokość). Na każdym maszcie wolno podnieść tylko jedną flagę. Jeśli flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest eksponowana obok innych flag, to podnosi się ją na maszt jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

Podczas uroczystości organizowanych w kraju flaga Rzeczypospolitej Polskiej ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

W Polsce nie ma uregulowanej prawnie precedencji flag. Zwyczajowo flagi umieszczane są w zgodzie z następującą hierarchią: flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga innego państwa, flaga województwa, flaga powiatu, flaga gminy, flaga Unii Europejskiej, flaga organizacji ogólnopolskiej, flaga organizacji międzynarodowej, flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.), flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.), flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą).

W dniach żałoby narodowej flagi na masztach pionowych opuszcza się do połowy masztu. Flagę na masztach skośnych opatruje się kirem.

Sposób okrycia pomnika lub tablicy pamiątkowej przed odsłonięciem uzależniony jest od możliwości organizacyjnych i technicznych. Najczęściej stosowane jest przepasanie odsłanianego obiektu wstęgą lub szarfą biało czerwoną, którą przymocowuje się w górnym lewym rogu pomnika lub tablicy pamiątkowej (lewa heraldyczna) i przeciąga skośnie do jego dolnego prawego rogu. W chwili odsłonięcia wstęgę lub szarfę zwalnia się z dolnego rogu lub przecina nożyczkami.

mł. insp. Anna Kuźnia
radca Gabinetu KGP
zdj. archiwum KGP i Grzegorz Kufel


Zasady postępowania z symbolami narodowymi określają między innymi: ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. nr 235, poz. 2000, z późn. zm.), Zarządzenie nr 7 KGP z 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.Urz. KGP.2013.18) oraz Zarządzenie nr 122 KGP z 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego (Dz.Urz. KGP. 2012.27).

Pytania dotyczące ceremoniału policyjnego, protokołu i etykiety można kierować na adres ceremonial@policja.gov.pl Gabinetu Komendanta Głównego Policji.