Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU Kwiecień 1930

• W rozkazie nr 476/30, skierowanym do komendantów wojewódzkich policji, komendant główny PP – w trosce o poprawę stanu zdrowia swych podwładnych – polecił kierownikom jednostek przygotowanie wykazów statystycznych oficerów i szeregowych chorych na przewlekłe choroby spowodowane warunkami służby. Funkcjonariusze ze stwierdzonymi przez lekarzy schorzeniami zostaną otoczeni szczególną opieką profilaktyczną: dwa razy do roku, według stanu na dzień 1 lipca i 1 stycznia, będą poddawani obowiązkowym badaniom. Ich wyniki, systematycznie śledzone i odnotowywane, stanowić będą – niejako „z urzędu” – podstawę do natychmiastowej interwencji lekarskiej.

• Z okazji 10-lecia polskiego sportu dyplomem honorowym Związku Polskich Związków Sportowych wyróżniony został insp. dr Władysław Sobolewski, wybitny polski kryminalistyk, współtwórca tej dziedziny nauki w Polsce, wieloletni kierownik Laboratorium Kryminalistycznego Centrali Służby Śledczej KG PP. Był także znanym działaczem sportowym i zapalonym szermierzem – członkiem kadry narodowej na olimpiadach w Paryżu (1924) i Amsterdamie (1928). Jako członek zarządu Polskiego Związku Szermierczego w latach 1923–1929 wniósł duży wkład w rozwój tego sportu w Polsce.

7 IV – Minister spraw wewnętrznych Henryk Józewski, w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu, podpisał okólnik nr 49, którym zniósł ochronę policyjną przy Kasach Skarbowych, którą stanowiły dotąd stałe posterunki PP (dzienne i nocne). Odciążył w ten sposób funkcjonariuszy policji od zadań wykraczających poza ich ustawowe obowiązki, sprowadzające się do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Ochronę Kas Skarbowych przejęło Ministerstwo Skarbu.

28 IV – W drodze do Budapesztu Warszawę odwiedziła 28-osobowa delegacja policji fińskiej, z dyrektorem Centrali Policji Politycznej tego kraju Esko Riekkim i jego zastępcą Hugo Pentillą na czele. Fińskich gości powitał nadinsp. Leon Nagler, zastępca komendanta głównego PP, który zaprezentował fińskim policjantom siedzibę i wyposażenie Centrali Śledczej PP. Przybysze z Północy z podziwem oglądali również stołeczny Oddział Konny PP i jego czterokopytny szwadron. Jednodniową wizytę zakończył wspólny podwieczorek w kawiarni „Arte”.

 

40 LAT TEMU

Kwiecień 1980

• W komendzie wojewódzkiej w Lublinie podsumowano wyniki długofalowego konkursu, ogłoszonego w połowie ubiegłego roku przez kierownictwo komendy wraz z Wojewódzkim Zespołem ds. KRM. Konkurs, który był „Turniejem kultury i estetyki”, adresowano do wszystkich jednostek terenowych. Oceniano m.in. porządek w jednostce i jej otoczeniu, czystość i estetykę miejsca pracy, wyniki osiągane w służbie, a także postawę i kulturę osobistą funkcjonariuszy. Przed przystąpieniem do niego kierownicy jednostek wypełniali specjalne deklaracje, w których określali rodzaje i terminy przedsięwzięć zgłoszonych do konkursowej rywalizacji. W finale komisja konfrontowała je ze stanem faktycznym. W grupie posterunków najlepsze wyniki osiągnęły jednostki w Mełgwi, Końskowoli, Kocku i Wąwolnicy. Wśród większych jednostek zwyciężyły: komisariat w Opolu Lub. (I nagroda), komenda miejska w Puławach i komisariat w Bełżycach (II nagrody) oraz komenda miejska w Kraśniku i komisariaty w Bychawie i Rykach (III nagrody).

• Piętnastolecie swej działalności obchodzi sanatorium MSW w Kołobrzegu, zasłużenie przodujące wśród resortowych zakładów służby zdrowia, jak i woj. koszalińskiego. W minionym okresie odnotowano tu szybki rozwój oddziałów specjalistycznych, własnego zakładu przyrodoleczniczego oraz dalszej rozbudowy części hotelowej. Zorganizowano i wyposażono w najnowsze środki diagnostyczne i terapeutyczne oddział cukrzycowy, geriatryczny i kardiologiczny. Na mocy porozumienia międzyresortowego utworzono w sanatorium samodzielną pracownię balneoklimatologii Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, która jest placówką naukowo-dydaktyczną na prawach akademickich. To pierwsza tego typu wzorcowa placówka powiązana ściśle z wyższą uczelnią medyczną.

 

20 LAT TEMU

Kwiecień 2000

• Policja niemiecka przekazała do Polski zatrzymanego we wrześniu ub.r. Sylwestra B., ostatniego z szefów gangu „Oczki”, poszukiwanego listem gończym i oskarżonego m.in. o udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym.

2 IV – Na deskach policyjnego teatru Scena 07, działającego pod auspicjami BKiS KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, odbyła się premiera jednoaktówki Antoniego Czechowa pt. „Oświadczyny”, wyreżyserowana przez Ryszarda Jakubisiaka. Żart sceniczny Czechowa był pierwszą próbą zmierzenia się aktorów amatorów z tekstem stricte dramatycznym. Próba wypadła doskonale, o czym świadczyły nadkomplety widzów na dwóch wystawionych tego dnia spektaklach.

6 IV – Przed obeliskiem poświęconym pamięci poległych policjantów, ustawionym na dziedzińcu Komendy Głównej Policji, odbyła się uroczystość odsłonięcia – przez ministra SWiA Marka Biernackiego i komendanta głównego Policji, nadinsp. Jana Michnę – tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy KG PP zamordowanych przez sowieckie NKWD. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in.: podsekretarz stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Marek Dukaczewski, przedstawiciele Kancelarii Premiera, sekretarz generalny Rady Pamięci, Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, generalicja Policji.

6 IV – W gmachu MSWiA szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski – Marek Biernacki i Węgier – Sandor Pinter podpisali umowę o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków oraz usuwaniu ich następstw.

18 IV – Przed gmachem KGP odbył się protest członków NSZZ Policjantów reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie. Protestowano przeciwko postępującej biedzie i pogarszającym się warunkom materialnym policyjnych rodzin. Domagano się m.in.: realizacji przez rząd porozumień zawartych 26 listopada 1996 r., gwarantujących w ciągu 3 lat zrównania uposażeń i ustawowych należności policjantów do poziomu przyjętego dla żołnierzy MON. A także: zaprzestania restrykcyjnej polityki finansowej wobec Policji i policjantów, braku realizacji przez kolejne ekipy rządowe większości porozumień zawartych przez NSZZ Policjantów, arogancji i niekonsekwencji przy podejmowaniu decyzji o żywotnych potrzebach służb Policji.

 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

(Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie: www.hit.policja.gov.pl)