Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podsumowanie i plany

Dla wielu policjantów i pracowników bardzo ważna jest rzetelna informacja o tym, jak ubiegły rok ocenia kierownictwo PolicjiLiczne pytania napływające do redakcji z całej Polski pokazują, że dla wielu policjantów i pracowników bardzo ważna jest rzetelna informacja o tym, jak ubiegły rok ocenia kierownictwo Policji i co szykuje na najbliższe miesiące. Zapytaliśmy więc o to zastępców komendanta głównego Policji, odpowiedzialnych za poszczególne piony.

W dniach 23–24 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. kryminalnych. W spotkaniu wzięli udział także: I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendant Szkoły Policji w Pile, dyrektorzy: Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Kryminalnego, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Biura dw. z Cyberprzestępczością, a także dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Służba kryminalna

O osiągnięciach ubiegłego roku i wyzwaniach, jakie czekają policjantów podległego mu pionu, mówi nadinsp. Andrzej Szymczyk, I zastępca komendanta głównego Policji ds. kryminalnych:

– Podsumowując ubiegły rok, należy podkreślić bardzo dobre wyniki służby kryminalnej w ujawnianiu i zwalczaniu niemal wszystkich kategorii przestępstw. Dane dotyczące postępowań wszczętych i przestępstw stwierdzonych oraz wskaźniki wykrycia są najlepsze od wielu lat w większości kategorii.

Podkreślić należy także znaczący wzrost wartości mienia zabezpieczonego w postępowaniach prowadzonych przez Policję. W roku 2017 dokonano zabezpieczeń na kwotę ponad 1 400 000 000 zł, co stanowi kwotę dwukrotnie większą niż w roku 2016.

Oprócz ważnych, spektakularnych realizacji spraw i zatrzymań sprawców przestępstw, realizowano działania pozwalające na systemowe wsparcie działań policjantów służby kryminalnej.

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ

– Powołany przez Komendanta Głównego Policji zespół prowadził prace nad nowym zarządzeniem Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych. Nowe zarządzenie ma uwzględniać zarówno nowe struktury służby kryminalnej, jak i nowe uregulowania prawne.

Prowadzono prace nad porozumieniem Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury, które zostało podpisane 8 lutego 2018 r. Porozumienie pozwoli na współpracę i wymianę informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz wsparcie policjantów w trakcie realizacji spraw dotyczących przestępstw przeciwko zabytkom i dziełom sztuki.

W roku ubiegłym w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym BK KGP utworzono Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych, którego zadaniem jest koordynacja pracy komórek ds. przestępstw niewykrytych na terenie kraju oraz tworzenie warunków do skutecznej realizacji przez nie zadań – między innymi przez tworzenie regulacji prawnych oraz warunków do skutecznej współpracy z organami prokuratury.

W celu usprawnienia czynności podejmowanych w ramach prowadzonych poszukiwań osób zaginionych, identyfikacji N.N. osób i N.N. zwłok, a także podniesienia ich skuteczności i efektywności, kontynuowano prace związane z opracowaniem nowego zarządzenia, które zastąpi zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z 4 czerwca 2012 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Opracowano również projekt nowego zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. W pierwszym półroczu 2018 roku planowane jest wdrożenie w życie tego zarządzenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy WK KWP/KSP.

ZWALCZANIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

– Należy wspomnieć także o zwalczaniu coraz powszechniejszej cyberprzestępczości. Zgodnie z realizacją priorytetów i zadań Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018, związanych ze zwalczaniem największych współczesnych zagrożeń, w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP powołany został koordynator krajowy do zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni. W komórkach do walki z cyberprzestępczością w poszczególnych KWP/KSP powołano koordynatorów wojewódzkich, których zadaniem jest analiza problemu z perspektywy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Do ich zadań należy również prowadzenie rozpoznania pod kątem ujawniania i zwalczania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni, monitoring forów, blogów, stron internetowych itp. pod kątem występowania przestępstw na tle nienawiści, inicjowanie postępowań przygotowawczych na podstawie materiałów własnych, współpraca z pozostałymi koordynatorami i raportowanie w okresie trzymiesięcznym koordynatorowi w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP o efektach prowadzonego rozpoznania.

KRYMINALISTYKA

– W 2017 roku zaktualizowano także regulacje prawne w zakresie funkcjonowania bazy danych DNA i AFIS. Opracowano Zarządzenie nr 27 Komendanta Głównego Policji z 31 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych oraz Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z 10 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA. Na szczeblu centralnym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadziło wiele szkoleń, m.in. dla funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych z zakresu baz danych DNA, międzynarodowej wymiany danych DNA, badań genetycznych i badań wariograficznych, dla funkcjonariuszy wydziałów do walki z cyberprzestępczością z zakresu badań informatyki śledczej.

Zaktualizowano także 11 wytycznych dla policyjnych laboratoriów kryminalistycznych dotyczących prowadzenia badań (m.in. badań broni i amunicji).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

– W roku ubiegłym nastąpił dalszy wzrost liczby informacji wymienianych w obrocie międzynarodowym, podobnie jak wzrost rejestracji i trafień w międzynarodowych bazach danych. Założono między innymi ponad 1700 spraw dotyczących poszukiwań osób poza granicami kraju na wniosek organów krajowych. Dodatkowo rozszerzany został dostęp do międzynarodowych baz danych dla funkcjonariuszy Policji oraz innych służb, co sprawia, że Polska znajduje się obecnie w czołówce państw wykorzystujących te narzędzia.

Przedstawiciele Policji polskiej zgłosili swój udział w realizacji priorytetów EMPACT na lata 2018–2021 w 11 obszarach dotyczących: cyberataków, seksualnego wykorzystania dzieci, bezgotówkowych oszustw i kart płatniczych, cannabis, kokainy, heroiny, narkotyków syntetycznych, przestępstw przeciwko mieniu, handlu ludźmi, oszustw akcyzowych, nielegalnego handlu bronią, przestępstw przeciwko środowisku oraz ujawnianiu dochodów z przestępstwa, praniu pieniędzy i odzyskiwaniu mienia.

Podsumowując ubiegły rok, należy także wspomnieć, że od lipca do grudnia 2017 roku Polska sprawowała trzecie w historii przewodnictwo w Forum Salzburg. Głównymi tematami, które objęły działania policji była optymalizacja wykorzystania kanałów międzynarodowej wymiany informacji, kontynuacja prac w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Świadka, a także przeciwdziałanie powszechnemu zjawisku nadmiernej prędkości w ruchu drogowym.

W dalszym ciągu rozwijamy sieć oficerów łącznikowych. Obecnie polska Policja jest reprezentowana w: Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji, Norwegii i Turcji. Ponadto, przedstawiciele Policji biorą udział w działaniach realizowanych przez Europol w ramach punktów „hotspot”. Są to punkty kontrolne Europolu, tworzone w celu wsparcia w procesie wtórnych kontroli bezpieczeństwa w związku ze zwalczaniem zjawisk przestępczych towarzyszących ruchom migracyjnym. Obecnie znajdują się one w Grecji i we Włoszech.

BAZY DANYCH

– W celu zwiększenia wykrywalności przestępstw gospodarczych oraz oszustw przy wykorzystaniu internetu (tzw. allegrówki) w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji utworzono nowy zbiór „Rachunki bankowe”, w którym są przetwarzane informacje dotyczące numerów rachunków bankowych będących w zainteresowaniu Policji. Gromadzone są tam dane o numerach rachunków bankowych, które służyły lub były wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub sprawca posługiwał się tymi numerami, lub na rachunku zostały zgromadzone środki płatnicze pochodzące z przestępstwa.

SZKOLENIE

– Wyszkolenie policjantów jest czynnikiem mającym ogromny wpływ na jakość, skuteczność i efektywność realizowania przez nich zadań służbowych. W roku 2017 w Szkole Policji w Pile, która jest placówką dydaktyczną wyspecjalizowaną w szkoleniu służby kryminalnej, przeszkolono ponad 2200 funkcjonariuszy, w tym ponad 900 wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze.

PLANY NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE

– Jeśli chodzi o plany dla służb kryminalnych na najbliższe miesiące, to:

Przede wszystkim, zwiększenie skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Skuteczne zmierzenie się z rosnącą liczbą osób poszukiwanych przez Policję na wniosek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wymaga przeprowadzenia analiz struktur prowadzących poszukiwania pod kątem adekwatności ich organizacji w stosunku do potrzeb, ale również wiedzy, umiejętności i zaangażowania funkcjonariuszy pełniących w nich służbę. Należy rozważyć centralizację prowadzenia spraw poszukiwawczych na poziomie komend miejskich i powiatowych. Istotne przy prowadzeniu czynności poszukiwawczych jest stosowanie różnorodnych metod dotarcia do środowisk, w którym może ukrywać się osoba poszukiwana.

Kolejny element to wzmocnienie struktur do walki z cyberprzestępczością. Kontynuowane będą analizy skuteczności komórek do walki z cyberprzestępczością w celu wdrażania odpowiednich działań w garnizonach, w których komórki te osiągają najsłabsze wyniki. Ponadto, w celu zagwarantowania właściwej realizacji spraw o największym stopniu skomplikowania tworzone będą w komórkach organizacyjnych do walki z cyberprzestępczością na szczeblu wojewódzkim struktury dochodzeniowo-śledcze.

Rozwój struktur do spraw przestępstw niewykrytych to kolejne ważne zadanie w najbliższym okresie. Biorąc pod uwagę bardzo pozytywne rezultaty osiągane przez tzw. Archiwa X, funkcjonujące w komendach wojewódzkich (stołecznej) Policji, dzięki którym w roku 2017 ujawniono sprawców kilku bardzo poważnych czynów popełnionych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu, podejmowane będą działania w celu dostosowania struktur organizacyjnych do spraw przestępstw niewykrytych do rzeczywistych potrzeb oraz zatrudniania w nich osób mających predyspozycje do specyfiki służby i pracy w Archiwach X.

Kontynuowane będą również działania nad wypracowaniem procedur skutecznej współpracy z organami prokuratury na szczeblu wojewódzkim oraz współpracy z mediami.

Planujemy również wspomniany wcześniej rozwój sieci oficerów łącznikowych. W 2018 roku utworzone zostaną nowe stanowiska polskich oficerów łącznikowych w Rzymie (Włochy) i Madrycie (Hiszpania). Rozpoczęta zostanie również procedura związana z wysłaniem oficerów do USA i Chin, a także rozszerzeniem akredytacji dla stanowisk już funkcjonujących.

Wszystko to służyć będzie zwiększaniu zaangażowania Policji na arenie międzynarodowej. Kontynuowany będzie udział polskich policjantów w innych działaniach poza granicami kraju, w tym w ramach misji eksperckich, udziału w hotspotach, delegowaniu na okres ferii zimowych i letnich do Włoch i Chorwacji, a także kontynuacja projektu Nexus, w ramach którego polscy policjanci delegowani są do Policji Metropolitalnej w Londynie.

Równie ważna jest interoperacyjność. Kontynuowane będą prace nad rozszerzeniem łatwego i szybkiego dostępu do międzynarodowych baz danych dla policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Odbywać się to będzie zgodnie z obecnym trendem unifikowania systemów i ich interoperacyjności tak, by wzmocnić bezpieczeństwo zarówno wewnątrz państwa, jak i na jego granicach.

Ważnym elementem będzie także wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów (tzw. kodowanie śladów). W celu wprowadzenia ułatwień w ewidencjonowaniu śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych w policyjnych składnicach dowodów rzeczowych, przy wykorzystaniu Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ), prowadzone są prace polegające na oznaczaniu kodem graficznym QR (ang. Quick Response Code – alfanumeryczny matrycowy kod graficzny), wygenerowanym przy wykorzystaniu systemu ERCDŚ, śladów i przedmiotów zabezpieczonych przez funkcjonariuszy Policji na miejscu zdarzeń kryminalnych, a także w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych.

Poprawa jakości danych wprowadzanych do baz policyjnych jest niezbędna. Dane zawarte w policyjnych bazach powinny być rzetelne i aktualne. Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę wniosków o korektę danych statystycznych oraz analizy rejestracji w KSIP wskazujące, że jakość danych wprowadzanych przez garnizony jest niezadowalająca, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu poprawy jakości danych wprowadzanych do KSIP, między innymi przez szkolenie funkcjonariuszy wprowadzających dane. Najczęściej poprawiane są dane statystyczne dotyczące kosztów postępowania, strat, mienia odzyskanego, zmiany wyniku zakończenia postępowań, podstawy wszczęcia, rodzaju postępowania oraz zmiany kwalifikacji prawnej.

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, rozpoczęto tworzenie Rejestru Wykroczeń w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. W rejestrze tym gromadzone będą dane dotyczące sprawców wykroczeń, między innymi kradzieży lub przywłaszczenia rzeczy, wyrębu drewna, paserstwa, umyślnego niszczenia lub uszkadzania cudzej rzeczy.

Z uwagi na planowany termin uruchomienia wymiany informacji o przelotach pasażerskich (w maju 2018 r.) prowadzone są prace nad utworzeniem w Komendzie Głównej Policji punktu kontaktowego do wymiany informacji o przelotach pasażerskich (PNR). Będzie on współdziałał z umiejscowioną w Straży Granicznej Krajową Jednostką do spraw Informacji o Pasażerach (JIP). Współpraca ma polegać na wymianie informacji o: osobach stanowiących zagrożenie terrorystyczne; o poszukiwanych w celu zatrzymania (listy gończe, ENA, czerwone noty itp.); o poszukiwanych do celów prawnych oraz ustalenia miejsca pobytu; o zarejestrowanych w ramach niejawnego nadzoru, o zakazach wjazdu oraz szczególnej kontroli, a także o przypadkach posługiwania się podróżnych dokumentami utraconymi lub unieważnionymi.

Korzystając z okazji, chciałbym przekazać podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników za dobrą służbę w ubiegłym roku oraz najlepsze życzenia na 2018 rok. 

notował Piotr Maciejczak
zdj. Marek Krupa

 

W dniach 5–7 lutego br. w Teresinie k. Sochaczewa odbyła się narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z zastępcami komendantów wojewódzkich/stołecznego Policji ds. prewencji oraz dyrektorami Biura Prewencji, Głównego Sztabu Policji, Biura Ruchu Drogowego, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a także przedstawicielami szkół policyjnych. Naradzie przewodniczył zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Podczas narady podsumowano i oceniono działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w roku 2017 oraz wyznaczono główne kierunki działań w tym zakresie na rok 2018.

 

Służba prewencyjna

O realizacji zadań w ubiegłym roku i o wyzwaniach, jakie czekają na policjantów prewencji w najbliższych miesiącach, mówi nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji ds. prewencji:

– Służba prewencyjna polskiej Policji jest największą liczebnie służbą – struktury służby prewencyjnej to blisko 63% ogółu Policji. Służba ta w znacznym stopniu kreuje obraz całej formacji, albowiem to właśnie z policjantami tej służby społeczeństwo ma najczęściej bezpośredni kontakt. Każdego dnia 2017 roku policjanci służby prewencyjnej:

• przeprowadzili 16 330 interwencji,

• zatrzymali 397 sprawców przestępstw na gorącym uczynku,

• wylegitymowali 59 161 osób,

• 48 858 badali stan trzeźwości,

• kontrolowali 21 047 uczestników ruchu drogowego,

• pełnili 4112 służb na drodze,

• pełnili 14 645 służb patrolowych i obchodowych,

• zrealizowali 385 konwojów.

Podsumowując działania prewencyjne w roku 2017, możemy uznać, że postawione cele zostały osiągnięte. Kierownictwo resortu spraw wewnętrznych również pozytywnie oceniło efekty podejmowanych działań, niemniej jednak zwłaszcza w odniesieniu do działań podejmowanych przez służbę prewencyjną, należy patrzeć jednak w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też istnieje potrzeba nie tylko kontynuacji dotychczasowych działań, ale przede wszystkim ich intensyfikacji.

Policja nie może efektywnie funkcjonować, nie będąc obdarzoną należytą dozą zaufania społecznego. Budowanie zaufania jest procesem ciągłym, wymagającym permanentnych działań, głównie na poziomie lokalnym. Jego poziom, choć obecnie bardzo wysoki, nie jest trwały, stąd należy podejmować wszelkie działania mające na celu jego dalsze pogłębienie, ale przede wszystkim utrwalenie.

Dlatego też, myśląc o głównych kierunkach działań w 2018 r., pamiętać należy, że, zgodnie z przyjętą filozofią funkcjonowania polskiej Policji, jej rolą jest służba społeczeństwu, służba pojmowana przez pryzmat uspołeczniania jej działań, którą najprościej wyrazić można mottem Pomagamy i chronimy.

DZIELNICOWI

– Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce kadrowej w ciągu dwóch lat nie tylko zahamowano negatywną tendencję zmniejszania się liczby dzielnicowych, ale nawet skutecznie ją odwrócono. Wdrażane są spójne, systemowe rozwiązania mające przywrócić rangę stanowisku dzielnicowego. W 2017 r., dzięki przychylności MSWiA, po raz pierwszy w historii polskiej Policji udało się stworzyć i faktycznie wdrożyć rozwiązania w zakresie awansu poziomego w służbie dzielnicowych – stanowisko starszego dzielnicowego. Zależy nam na faktycznym zbliżeniu Policji do społeczeństwa i na zainteresowaniu go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Sprzyja temu ograniczenie fluktuacji dzielnicowych, którzy nie muszą już poszukiwać ścieżki awansu poza swoją służbą. Dzielnicowi muszą być faktycznym łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Muszą również być lokalnymi animatorami działań na rzecz bezpieczeństwa, spajać i aktywizować podmioty działające w tym obszarze. O ile na poziomie centralnym uznać można, że zasadnicza część rozwiązań wynikających z realizacji programu Dzielnicowy bliżej nas została wdrożona, o tyle w 2018 roku należy zakończyć i utrwalić ten proces na poziomie bezpośrednio wykonawczym. Z programem Dzielnicowy bliżej nas nierozłącznie wiąże się problematyka realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, których Policja odnotowuje rocznie około 8 milionów, a więc zdecydowanie więcej niż przestępstw. Należy odciążyć dzielnicowych od tego rodzaju spraw, ale jednocześnie podnieść poziom ich realizacji, stąd istnieje potrzeba optymalizacji struktur organizacyjnych jednostek Policji.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

– Bez wątpienia ponad 3,5 mln odsłon, ponad 1,1 mln użytkowników, a przede wszystkim blisko 615 tys. naniesionych zagrożeń na KMZB świadczy o tym, że aplikacja realnie stała się platformą wymiany informacji między społeczeństwem a Policją. W celu usprawnienia działań związanych z eliminacją zagrożeń pod koniec lipca 2017 r. wprowadzone zostały nowe funkcjonalności mapy, polegające na umożliwieniu użytkownikom dodawania opisu wskazywanego zagrożenia oraz dołączanie załączników w postaci m.in. dokumentów czy zdjęć. Ułatwieniem korzystania z mapy ma być również udostępniona wersja na urządzenia mobilne. Wprowadzone zmiany są efektem wniosków zgłaszanych zarówno przez samych użytkowników aplikacji, jak i policjantów weryfikujących zagrożenia w terenie.

Jednak w dalszym ciągu należy promować KMZB, gdyż sukcesywny wzrost liczby osób korzystających z aplikacji zapewni jej rozwój oraz stałe źródło informacji o zagrożeniach, których eliminowanie wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

POSTERUNKI POLICJI

– Rok 2017 to kolejny rok, w którym zostały odtworzone bądź utworzone kolejne posterunki Policji w lokalizacjach, za którymi przemawia zarówno potrzeba poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego, jak i wola lokalnej społeczności. Chociaż sam proces reaktywacji posterunków Policji jest w swej istocie bardzo złożony, wymagający wielu działań, przebiega on do tej pory w sposób niezakłócony. Otwarcie 71 posterunków Policji w niespełna 18 miesięcy należy uznać za duży sukces, w samym 2017 r. – 34. Podkreślić jednak należy, że następne lokalizacje są w trakcie analiz i uzgodnień, a otwarcie kolejnych tak istotnych z punktu widzenia potrzeb społecznych komórek organizacyjnych Policji jest niezbędne.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

– Warunkiem gwarantującym skuteczność podejmowanych działań przez Policję jest zapewnienie optymalnej komunikacji ze społeczeństwem. Stąd położono szczególny nacisk na podniesienie tzw. kompetencji miękkich dzielnicowych, zmieniono programy szkolenia specjalistycznego, stworzono program szkolenia kierowników dzielnicowych oraz uruchomiono studia podyplomowe w tym zakresie. Wszystkich dzielnicowych wyposażono w narzędzia komunikacji elektronicznej w postaci służbowych telefonów komórkowych, poczty elektronicznej i zapewniono dostęp do sieci internet. Kontakt z Policją, a przede wszystkim z dzielnicowymi, ułatwia bezpłatna aplikacja mobilna Moja Komenda, którą pobrało już ponad 100 tys. użytkowników. Celem popularyzacji funkcji dzielnicowego w społeczeństwie w 2017 roku uruchomiono ogólnokrajowy serwis Dzielnicowy bliżej nas (http://dzielnicowy-blizej-nas.policja.pl/dbn/aktualnosci).

Są to jednak tylko narzędzia ułatwiające kontakt z dzielnicowym, nic nie zastąpi jednak bezpośredniego kontaktu z nim. Stąd niezbędną jest kontynuacja działań zmierzających do organizacji debat i konsultacji społecznych. Ważne przy tym jest zachowanie standardu debat społecznych oraz prowadzenie konsultacji społecznych, dzięki którym nie tylko poznajemy faktyczne poczucie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, ale także budujemy tzw. małe ojczyzny, czyli koalicje lokalne społeczeństwa i podmiotów działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Sprzyja temu zarówno proces reaktywacji posterunków Policji, jak i funkcjonowanie KMZB.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

– Bardzo istotnym, a przez długie lata niewłaściwie postrzeganym, obszarem działania służby prewencyjnej były zagadnienia profilaktyki społecznej. Podstawę konstruowania programów profilaktycznych powinna stanowić rzetelna diagnoza zagrożeń lub inaczej obszarów problemowych, która pozwala dobrać adekwatne formy działań adresowanych do mieszkańców społeczności lokalnych odpowiadających na aktualne zagrożenia społeczne. W tym celu Policja, m.in. wykorzystując konsultacje i debaty społeczne, zbiera informacje o aktualnych zagrożeniach bezpieczeństwa najczęściej występujących w środowiskach lokalnych i wpływających na poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańców. Od 2016 roku prowadzone są intensywne prace związane z ustandaryzowaniem tych działań. W 2017 r. zdiagnozowano 7 głównych obszarów związanych z zagrożeniami, w których jednostki organizacyjne Policji realizowały inicjatywy profilaktyczne (programy, akcje, działania doraźne):

• „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”;

• „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”;

• „Cyberzagrożenia”;

• ‑„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania”;

• ‑„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa”;

• „Przemoc domowa”;

• „Bezpieczeństwo seniorów”.

Ten kierunek działań profilaktycznych powinien być kontynuowany również i w 2018 roku.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

– Jednym z obszarów aktywności służby prewencyjnej jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Stąd nie tylko wymiana doświadczeń z obszaru profilaktyki społecznej w ramach UCPN. Sprawdzoną formą tej współpracy, cenionej przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw, jak również polskie placówki dyplomatyczne, są organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe w sezonie wakacyjnym. Polscy policjanci w 2017 roku podążyli za swoimi rodakami na Chorwację, do Bułgarii czy też Włoch, gdzie podnosili poziom bezpieczeństwa i umacniali świadomość opieki państwa nad swoimi rodakami. Korzyści z tej współpracy dostrzegają również inne państwa, stąd obecność w 2017 r. na ulicach Warszawy i Krakowa włoskich policjantów. Działania te oczywiście będą rozwijane w 2018 r. Inną formą realizacji zobowiązań międzynarodowych jest realizacja konwojów osób pozbawionych wolności. W 2017 roku wykonano 785 konwojów międzynarodowych z blisko 40 krajów świata, w tym tak egzotycznych, jak Wenezuela, Ekwador czy Japonia.

W ramach tego rodzaju współpracy łącznie przekazano lub przyjęto 1673 osoby pozbawione wolności.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

– Policja to oczywiście nie tylko budynki i sprzęt, ale przede wszystkim ludzie. Policjanci to w większości ludzie młodzi i wykształceni, niemniej jednak pogłębianie wiedzy i podnoszenie umiejętności jest w Policji procesem permanentnym. Dlatego też, obok działalności edukacyjnej szkół Policji, w dalszym ciągu prowadzone będzie doskonalenie lokalne wieńczone ogólnopolskimi turniejami wiedzy zawodowej, które w tym roku rozszerzone zostaną o zagadnienia realizowane przez policjantów – oskarżycieli publicznych, policjantów pełniących służbę na rowerach, a także policjantów służby dyżurnej.

Rangę tych zagadnień dostrzega nie tylko Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, którzy obejmują poszczególne przedsięwzięcia swoim honorowym patronatem.

RUCH DROGOWY

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny, niezwykle ważny temat. W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano mniejszą liczbę wypadków o 2,7%, a także osób zabitych o 6,5% i rannych o 3,2%. W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach poleciłem podległym mi służbom podejmowanie działań w czterech obszarach:

1. Organizacji służby i taktyki pełnienia służby przez policjantów ruchu drogowego przez m.in.:

• widoczność patroli ruchu drogowego,

• wyznaczenie miejsc niebezpiecznych (skrzyżowania, przejścia dla pieszych) oraz dyslokowanie służb ruchu drogowego w celu nadzoru nad tym odcinkiem, upłynnianie ruchu – ręczne kierowanie ruchem drogowym,

• reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących w obrębie przejść dla pieszych,

• kierowanie uwag do zarządców dróg w sprawie nieprawidłowości oraz monitorowanie proponowanych zmian.

2. Profilaktyki, której celem ma być uświadamianie uczestników ruchu drogowego zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z dróg oraz promowanie właściwych i bezpiecznych zachowań na drodze. Działania te powinny być podejmowane w szerokim zakresie oraz we współpracy z innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Działań nadzorczych prowadzonych z poziomu wszystkich jednostek organizacyjnych Policji.

4. Legislacji, polegającej na podjęciu działań zmierzających do wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W celu poprawnej realizacji tych zadań zasadne jest kierowanie do służby średnio na dobę co najmniej 4000 policjantów ruchu drogowego.

DZIAŁANIA SZTABOWE

– Szybka reakcja Policji ma szczególne znaczenie w kontekście oceny jej działań przez społeczeństwo, a także pozostaje w zainteresowaniu wielu podmiotów zewnętrznych, stąd cieszą wyniki realizacji miernika „czas reakcji na zdarzenie”, który dla całego kraju wyniósł 8 minut 48 sekund, przy zakładanym progu satysfakcji wynoszącym 11 minut. Podkreśliłem rolę dyżurnego w strukturze organizacyjnej Policji. Dyżurny musi efektywnie zarządzać siłami i środkami, wykazując się znaczną aktywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu decyzji, albowiem tylko takie działanie zapewni optymalną realizację zadań.

Należy zwrócić też uwagę na wchodzące w życie z dniem 23 lutego 2018 r. regulacje zarządzenia w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji. Nowe rozwiązania mają na celu podniesienie poziomu obsługi zarówno interesantów, jak i zdarzeń przez utworzenie profesjonalnej rezerwy kadrowej. Stworzono również nowy katalog zdarzeń podlegających meldowaniu dyżurnemu Komendy Głównej Policji przez dyżurnego KWP/KSP, co usprawni obieg informacji o najistotniejszych wydarzeniach.

W 2017 r. odnotowano mniej przypadków zbiorowych naruszeń porządku publicznego oraz poważnych incydentów w obiektach piłkarskich, przy jednocześnie wzrastającej wykrywalności tego typu przestępstw i wykroczeń.

Monitorując aktualne tendencje, zaobserwowano aktywność pseudokibiców, którzy naruszają porządek publiczny podczas przejazdów na imprezy sportowe lub organizują tzw. ustawki. Poszukując nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych, dostrzegliśmy potrzebę modyfikacji regulacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Postulowana zmiana dotyczy wyeliminowania, w określonych sytuacjach, udziału kibiców drużyny gości w organizowanej imprezie masowej.

Trwają prace związane z uruchomieniem dwóch kolejnych zakładek ulokowanych w pilotażowym Pakiecie Aplikacji Policyjnych tj., Ramowy Plan Służby oraz System Rejestracji Audio-Wideo. Pozwoli to na usprawnienie wymiany informacji między jednostkami organizacyjnymi Policji.

W zakresie zarządzania kryzysowego z dniem 14 listopada 2017 r., na mocy zarządzenia nr 36 w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych, wprowadzono 25 procedur działania Policji w sytuacji zaistnienia zdarzenia kryzysowego oraz dwie procedury pomocnicze.

Doskonaląc umiejętności i poprawiając sprawność współdziałania służb w 2017 roku, jednostki organizacyjne Policji uczestniczyły w 7 ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, których udział koordynowany był przez Komendę Główną Policji. Ponadto Policja brała udział w 8 ćwiczeniach organizowanych przez resort obrony narodowej, w tym w ćwiczeniu pn. NATO CMX17/UE PACE17, które stanowiło połączenie cyklicznego ćwiczenia zarządzania kryzysowego CMX z udziałem cywilnego i wojskowego personelu państw członkowskich NATO, Kwatery Głównej NATO, obu Dowództw Strategicznych NATO oraz unijnego PACE. Jednocześnie Komenda Główna Policji w 2017 roku była organizatorem 4 ćwiczeń, takich jak: FENIX z udziałem przedstawicieli Policji z Czech, Słowacji i Węgier; ogólnokrajowego ćwiczenia z zakresu powołania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji EGIDA; ćwiczenia z zakresu zagrożenia atakiem terrorystycznym NEPTUN oraz TETRYL.

OBSZAR ANTYTERRORYSTYCZNY

– W kompetencjach służby prewencyjnej pozostają również zadania związane z zatrzymywaniem szczególnie niebezpiecznych osób na zlecenie jednostek i komórek organizacyjnych Policji, innych służb i organów, wspieraniem działań pościgowych, wzmacnianiem ochrony  ważnych osób, wspieraniem służb konwojowych i policji sądowej podczas konwojów i rozpraw z udziałem szczególnie niebezpiecznych przestępców. Komponentem wiodącym w tym zakresie jest BOA oraz SPAP, stanowiące Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji.

W 2017 roku BOA KGP i SPAP przeprowadziły łącznie 637 działań realizacyjnych bojowych, 616 działań wsparcia ochronnego, 79 działań ratunkowych, 834 działania minersko-pirotechniczne, zatrzymano 525 osób.

W związku z wejściem w życie ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych nałożono na Policję zadanie prowadzenia działań kontrterrorystycznych, stąd omówiliśmy koncepcję ujednolicenia i usprawnienia systemu jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji, wraz z pakietem niezbędnych zmian prawnych, w tym projektem ustawy zmieniającej ustawę o Policji. Wspomniana nowelizacja zakłada powołanie służby kontrterrorystycznej, w skład której będzie wchodzić Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP jako centralny pododdział kontrterrorystyczny Policji BOA oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji. Koncepcja zawiera również projekty zmian rozporządzeń MSWiA w zakresie utworzenia średniego szczebla dowodzenia w SPAP, bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń oraz projekt zarządzenia KGP dotyczący systemu doskonalenia zawodowego pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Zadaniem powołanej służby kontrterrorystycznej Policji będzie wspieranie Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub w sytuacjach wymagających użycia specjalistycznych sił, środków i specjalnej taktyki działania. Natomiast celem będzie zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek Policji dotyczących działań kontrterrorystycznych, jak również ujednolicenie systemu szkolenia. BOA przejmie kompetencje w zakresie koordynowania, przygotowania i realizowania działań kontrterrorystycznych w Policji.

Pragnę podkreślić, że osiągnięcie tak wysokich efektów możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich policjantów służby prewencyjnej, za co dziękuję, jednak pamiętać należy, iż tak duże zaufanie społeczne, jakim darzona jest Policja, jest wielkim wyzwaniem i zobowiązaniem.

BIURO PREWENCJI POLICJI KGP
zdj. Marek Krupa

Dwa dni – 30 i 31 stycznia 2018 r. w Warszawie – trwała odprawa służbowa kadry kierowniczej Policji służby logistycznej, której przewodniczyła nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji nadzorująca ten pion formacji. W spotkaniu udział wzięli: Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Podczas spotkania podsumowano przedsięwzięcia realizowane w obszarze zabezpieczenia logistycznego w minionym roku oraz przedstawiono zadania priorytetowe do przeprowadzenia w 2018 r.

 

Logistyka

O realizacji zadań w ubiegłym roku i o wyzwaniach czekających policyjnych logistyków w najbliższych miesiącach mówi nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki:

– Rok 2017 dla służby logistycznej był rokiem bardzo pracowitym i obfitującym wielością różnorodnych zadań. Po raz pierwszy w historii środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Policji wyniosły ponad 10 015 096 tys. zł, z czego na wydatki rzeczowe i majątkowe zostało przeznaczonych blisko 2 371 720 tys. zł. W ubiegłym roku plan finansowy naszej formacji został zwiększony o kwotę 826 422 tys. zł, głównie na realizację zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017–2020. Najbliższa przyszłość rysuje podobne scenariusze. Rok 2018 rozpoczynamy z budżetem na poziomie 9 344 537 tys. zł, z czego 150 974 tys. zł stanowi kwota przeznaczona na kontynuację Programu, na który dodatkowo zostaną przekazane środki z rezerw celowych budżetu państwa w wysokości 501 440 tys. zł.

Bardzo zależy mi na tym, aby przedsięwzięcia ujęte w Programie modernizacji Policji były właściwie przygotowane i przeprowadzone. Przekazane do dyspozycji Policji blisko 6 mld zł daje możliwość poprawy istniejącej i budowę nowej infrastruktury jednostek Policji, jak również doposażenia policjantów w sprzęt m.in. transportowy, łączności i informatyki, w środki ochrony indywidualnej najnowszej generacji oraz wzmocnienie systemu uposażeń funkcjonariuszy i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Dodatkowe środki pozwoliły na podwyższenie w 2017 r. uposażeń policjantów średnio o 253 zł, w przypadku pracowników średnia podwyżka wyniosła 250 zł. W latach 2017–2020 wzrost uposażenia policjantów wyniesie 609 zł, natomiast podwyżki wynagrodzeń pracowników wyniosą 597 zł.

Mówiąc o środkach finansowych, muszę wspomnieć o dodatkowym źródle finansowania zadań realizowanych przez Policję, jakim są te pochodzące z Unii Europejskiej.  Wykorzystywane są one w znacznej mierze na zakupy sprzętu łączności, teleinformatycznego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakupy sprzętu transportowego oraz szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Dla porównania podam, że w latach 2007–2015 zostały zrealizowane 53 projekty ze środków unijnych i wewnętrznych o łącznej wartości 391,2 mln zł, natomiast tylko w ciągu 2 lat zrealizowane zostaną projekty na kwotę 220 mln zł. Do najważniejszych z nich należą: „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” w ramach „Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko” o wartości 102 100 tys. zł, z zakresu którego realizowane są dostawy 600 pojazdów oznakowanych – kia ceed, 40 pojazdów nieoznakowanych – BMW, 740 mobilnych terminali oraz 400 szt. laserowych mierników prędkości; oraz „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” realizowanego z „Programu operacyjnego Polska cyfrowa” o wartości 53,5 mln zł.

WARUNKI LOKALOWE

– Priorytetem są zadania dotyczące poprawy warunków lokalowych jednostek Policji. W ubiegłym roku ogółem na działalność inwestycyjno-remontową Policji zabezpieczono środki finansowe w kwocie 299,7 mln zł. Dodatkowo jednostki Policji wydatkowały środki finansowe pochodzące z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 6,0 mln zł, m.in. na zadania związane z termomodernizacją i rewitalizacją obiektów służbowych) oraz ze źródeł pozabudżetowych (Fundusz Wsparcia Policji, środki własne jednostek, środki UE – blisko 26,0 mln zł). Środki finansowe pozwoliły na realizację ponad 340 zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym uzyskano ponad 160 efektów rzeczowych, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę warunków służby i pracy w jednostkach szczebla KMP/KPP/KP/PP/RD. Zostały ukończone przedsięwzięcia inwestycyjne rozpoczęte w ubiegłych latach, m.in. dotyczące budowy nowych siedzib KPP w Poddębicach, KP w Dopiewie i KP w Gdańsku-Śródmieściu.

Jestem przekonana, że przyjęte założenia dotyczące kontynuowania procesu inwestycyjnego w Policji w latach przyszłych pozwolą na przekazanie kolejnych zmodernizowanych obiektów Policji. Ze środków tych bowiem w planie inwestycyjnym Policji w latach 2018–2020 zabezpieczono 1,367 mld zł, w tym 342,2 mln zł na 2018 rok. W bieżącym roku planowana jest realizacja 215 zadań, z czego 82 to nowo rozpoczynane. Jednocześnie planowane jest uzyskanie 58 efektów rzeczowych, tym niemniej ich uzyskanie uzależnione jest od wielu czynników, nie zawsze zależnych od Policji, m.in. wynikających z braku wykonawców czy przekroczenia wartości w ofertach na skutek wzrostu cen usług i materiałów budowlanych.

W 2017 r. przy wsparciu samorządów oraz ze środków budżetowych, jak również ze środków Programu modernizacji Policji oddano do użytkowania 34 obiekty posterunków Policji, natomiast w latach 2018–2020 planowane do przekazania są kolejne 72 siedziby PP. Na ten cel w Programie zabezpieczono 100 mln zł.

POJAZDY

– Choć wiele jest jeszcze do zrobienia, mamy się czym pochwalić – w ramach dokonywanej sukcesywnie wymiany wyeksploatowanych pojazdów, które zastępowane są pojazdami najnowszej generacji, w 2017 r. funkcjonariusze otrzymali 1347 szt. sprzętu transportowego za około 129,4 mln zł. Taki sprzęt transportowy trafia głównie do jednostek Policji, gdzie dotychczas użytkowano wieloletnie pojazdy, nierzadko oznakowane jeszcze poprzednio stosowanymi barwami. Wychodząc naprzeciw ochronie środowiska, zakupiono 49 pojazdów, w tym 34 z napędem hybrydowym.

Warto przy tym wspomnieć o zmieniającej się strukturze pojazdów floty Policji. W kolejnych latach trwania Programu zaplanowano dostawy około 3469 szt. różnorodnych pojazdów o wartości 447,8 mln zł, w tym w 2018 r. za 97 mln zł. Będą to samochody oznakowane i nieoznakowane przeznaczone do typowych zadań patrolowych, jak również specjalistyczne auta użytkowane przez komórki miniersko-pirotechniczne i pododdziały antyterrorystyczne. Przewidujemy dostawy wielu rodzajów pojazdów, takich jak: miotacze wody, lekkie transportery opancerzone, platformy szturmowe, samochody skrycie opancerzone i inne. Już w 2018 r. zostanie dostarczonych 6 nowoczesnych specjalistycznych pojazdów ciężarowych z gazoszczelnymi pojemnikami do przewozu materiałów wybuchowych.

Przy zakupach nowych pojazdów policyjnych zwracana jest szczególna uwaga na wyposażenie ich w systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego, z uwzględnieniem zainstalowanego sprzętu dodatkowego w sposób gwarantujący ergonomię i brak kolizji z przestrzenią działania poduszek i kurtyn powietrznych. W bieżącym roku zwiększono powierzchnię oznakowania pojazdów, a wzorem innych policji państw UE podjęto prace nad nowym schematem oznakowania, co wpłynąć ma pozytywnie na ich widoczność.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE POLICJANTÓW

– Dbamy też o to, by zwiększać bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy Policji oraz poprawiać komfort ich służby. Dla przykładu, na asortyment uzbrojenia i techniki specjalnej wydano łącznie ponad 65 mln zł. Zakupiono m.in. kamizelki kuloodporne kamuflowane, kamizelki kuloodporne na mundur typu „Plate Carrier”, kombinezony ciężkie dla pirotechników i zestawy przeciwuderzeniowe. W latach 2018–2020 na tego typu zadania przewidziano kwotę 141,2 mln zł.

Niewątpliwie dużym wyzwaniem będzie doposażenie policjantów w kamery nasobne umożliwiające dokumentowanie przeprowadzanych interwencji oraz zdarzeń podczas służby. Kamery te trafią do policjantów ruchu drogowego, służby prewencyjnej oraz OPP/SPPP. W roku ubiegłym zrealizowano dostawy 180 szt. urządzeń, co pozwoliło na wdrożenie pilotażu tego systemu w Komendzie Stołecznej Policji i komendach wojewódzkich Policji w Białymstoku oraz we Wrocławiu. Otrzymujemy pozytywne informacje od testujących je policjantów, co daje satysfakcję z podjętej w tym zakresie decyzji.

LOTNICTWO POLICJI

– Muszę wspomnieć również o realizacji istotnych dla lotnictwa Policji zadań. W 2017 r. uruchomione zostało postępowanie na dostawę 3 śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych na kwotę 53 mln zł, których odbiór zaplanowano już w 2018 r. Ponadto przewidziano zakup 2 śmigłowców transportowych (wielozadaniowych). Wykonanie tych przedsięwzięć stanowić będzie uzupełnienie stanu floty powietrznej Policji o nowoczesny, ekonomiczny i cechujący się zwiększonymi możliwościami operacyjnymi sprzęt transportowy.

UMUNDUROWANIE

– Pracując nad funkcjonalnością i ulepszaniem jakości wyposażenia Policji przyjęto zasadę, że specyfikacje techniczne opracowywane są w ścisłej współpracy z jego użytkownikami. Kupowany asortyment dostosowywany jest do indywidulanych potrzeb i oczekiwań jego odbiorców. Efektem tego jest m.in. wprowadzenie w 2017 r. nowego wzoru umundurowania ćwiczebnego i zrealizowanie dostaw ponad 10 tys. kompletów. W roku bieżącym przewiduje się, że do jednostek Policji przekazanych zostanie kolejnych 30 000 kompletów tego ubioru. Prowadzimy też działania związane z wprowadzeniem munduru wyjściowego, kombinezonu wykonanego z tkaniny trudnopalnej dla policjantów pododdziałów AT, kamizelki taktycznej oraz ubiorów dla policjantów pełniących służbę w patrolach wodnych, w pododdziałach konnych oraz na stokach górskich.

ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA

– Szybki dostęp do danych z systemów informacyjnych Policji oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i środki łączności bezprzewodowej wpływają na jakość wykonywanych zadań. W związku z tym w 2017 r. ze środków Programu modernizacji Policji zrealizowano dostawy 2112 szt. mobilnych terminali noszonych dla jednostek Policji, które sukcesywnie przekazywane są do użytkowania, 7052 szt. komputerów stacjonarnych o podstawowych parametrach oraz 435 szt. komputerów stacjonarnych o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych, w tym 164 stanowiska na potrzeby analizy kryminalnej oraz 271 stanowisk m.in. do zadań graficznych, 4095 szt. komputerów przenośnych i 1711 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto zakupiono wsparcie techniczne dla producenta oprogramowania, jak również serwery i licencję, co ułatwia dostęp do systemów międzynarodowych.

Jednym z kluczowych zadań rozpoczętych w 2017 r. w ramach Programu modernizacji Policji jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych TErrestial Trunked Radio (ETSI TETRA). Obecnie zapewniono możliwość komunikacji z użyciem tego systemu łączności w Krakowie, Szczecinie, Łodzi i Warszawie. Realizacja zadania związana będzie m.in. z wyposażeniem poszczególnych jednostek Policji w około 25 tysięcy radiotelefonów. Zakłada się, że w każdym mieście zlokalizowanych będzie średnio od 12 do 15 konsol dyspozytorskich. Planuje się w każdym mieście objętym projektem posadowienie jednego komponentu zarządzającego siecią. Będą one połączone między poszczególnymi miastami z wykorzystaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST112. Abonenci systemu TETRA będą mieli możliwość indywidualnej i grupowej komunikacji bezpośrednio między sobą na bardzo dużym obszarze, bez pośrednictwa stanowisk dyspozytorskich, co skróci czas reagowania. Dzięki użytkowaniu kompatybilnego sprzętu, elastycznemu zarządzaniu oraz zdalnemu nadawaniu uprawnień poszczególnym grupom użytkowników można będzie w bardzo krótkim czasie uzyskać strukturę łączności współdziałania dostosowaną do charakteru zdarzenia i zaangażowanych służb.

Realizowane w latach ubiegłych oraz planowane do realizacji są również długofalowe przedsięwzięcia dotyczące m.in. współpracy organów administracji państwowej z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) wynikającej z zadania nałożonego na Komendanta Głównego Policji w zakresie realizacji zadań Centralnego Organu Technicznego Krajowego Systemu Informatycznego, wdrożenia Systemu Wspomagania Obsługi Policji, utrzymania i rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112), a także utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD). Istotnym obszarem, za który odpowiedzialny jest pion logistyki, są zadania związane z budową Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji. Projekt ten wymaga zaangażowania najwyższej klasy specjalistów z dziedziny radiokomunikacji.

Kontynuujemy również prace nad wieloskalowym projektem dotyczącym Modernizacji Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego, który ma zapewnić wysoką jakość usług komunikacji wideokonferencyjnej do poziomu KPP.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

– W dzisiejszych czasach wyjątkowo ważne stają się zagadnienia cyberbezpieczeństwa. W związku z tym, mając na uwadze zabezpieczenie infrastruktury Policji przed cybernetycznymi zagrożeniami, rozpoczęto proces modernizacji infrastruktury Policji. W roku 2018 planowana jest rozbudowa systemu zabezpieczeń Policji oraz zakup systemu odpowiedzialnego za korelację informacji z systemów bezpieczeństwa Policji. Działania te podejmowane są w ramach posiadanych środków finansowych z Planu modernizacji Policji na rok 2018.

W 2017 r. w ramach budowy systemu cyberbezpieczeństwa rozpoczęto zakup i modernizację infrastruktury sieciowej Centralnych Systemów Internetowych Policji (CSI), rozbudowę środowiska serwerowego, dyskowego i wirtualizacyjnego systemów bezpieczeństwa CSI Policji oraz rozbudowę systemu bezpieczeństwa Firewall CSI Policji. W bieżącym roku planowana jest także realizacja projektu pn. Budowa Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji. 

notował Piotr Maciejczak
zdj. Marek Krupa