Adres redakcji:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
tel. 22 60-161-26, fax 22 60-168-67

www.gazeta.policja.pl

Sekretariat: Monika Lipiec

gazeta@policja.gov.pl

(22 60-161-26)


Redaktor naczelna:  insp. dr Iwona Klonowska

(22 60-132-24)

Zastępca redaktor naczelnej: Piotr Maciejczak

(22 60-116-19)

Sekretarz redakcji: Agata Guzdek-Szewczak

(22 60-161-32)

Zespół redakcyjny:

Andrzej Chyliński, Anna Krawczyńska, Klaudiusz Kryczka, Paweł Ostaszewski, Elżbieta Sitek, Aleksandra Wicik,
Krzysztof Chrzanowski


Reklama:

Małgorzata Reks-Stabach

(22 60-150-91)

Dział foto:

Studio graficzne: Krzysztof Zaczkiewicz, Krystyna Zaczkiewicz

(22 60-135-46)

Korekta: Małgorzata Reks-Stabach (22 60-150-91)

Kolportaż: Krzysztof Chrzanowski (22 60-160-86)

Prenumerata: Joanna Grzempa

tel. 22 60 136 10, 22 60 161 26, faks 22 60 168 67

 

Rada Naukowa Czasopism Policyjnych

Przewodniczący: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – członek honorowy rady

insp. dr  Mariusz Ciarka - Rzecznik Komendanta Głównego Policji

Druk i oprawa: ArtDruk
Nakład: 20 000 egz.


Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów.
Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnej stronie internetowej. Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

 

Prenumerata:

Joanna Grzempa

Redakcja Czasopisma „Policja 997”
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

tel. 22 60 136 10, 22 60 161 26, faks 22 60 168 67
e-mail: joanna.chmielewska@policja.gov.pl

 

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

 

 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 4/5 (14)