Informacje

Policyjne kalendarium (nr 117/12.2014)

90 LAT TEMU. Grudzień 1924. W komendzie Okręgu VI PP w Warszawie oddano do użytku nowoczesną stację nadawczą radiowo-telegraficzną, poprawiającą łączność bezprzewodową ze stołecznymi komisariatami i podwarszawskimi posterunkami PP.

90 LAT TEMU, GRUDZIEŃ 1924

• W komendzie Okręgu VI PP w Warszawie oddano do użytku nowoczesną stację nadawczą radiowo-telegraficzną, poprawiającą łączność bezprzewodową ze stołecznymi komisariatami i podwarszawskimi posterunkami PP.

• Z dotacji samorządu powiatu ostrowskiego oraz środków uzyskanych z koncertów policyjnych zakupiono dla miejscowej KP PP auto osobowe marki Ford o sile 20 HP, z elektrycznym oświetleniem na starterze, za sumę 4560 zł.

1 XII – Ukazał się Rozkaz nr 274 komendanta głównego PP dotyczący służby funkcjonariuszy w teatrach i kinematografach oraz zawierający wykaz literatury fachowej dla policjantów i słuchaczy szkół policyjnych.

7 XII – W Pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej 14 (siedziba Komendy m.st. Warszawy) otwarto klub dla wyższych oficerów PP (zdj. obok).

13 XII – Okólnik ministra SW do wszystkich wojewodów (z wyjątkiem śląskiego), delegata rządu w Wilnie i komisarza rządu m.st. Warszawy w sprawie odciążenia funkcjonariuszy PP czynnościami niemającymi nic wspólnego ze służbą bezpieczeństwa publicznego.

18 XII – Wprowadzenie stanu wyjątkowego na Kresach Wschodnich było głównym tematem obrad sejmowej komisji administracyjnej. Debatowano nad pogarszającym się stanem bezpieczeństwa i porządku na tych ziemiach oraz niewydolnością organów policji.

27 XII – Ukazało się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o reorganizacji okręgowych komend Policji Państwowej (Dz.U. nr 114, poz. 1014).

40 LAT TEMU, GRUDZIEŃ 1974

• X-lecie orkiestry dętej KW MO w Białymstoku, pierwszej i przez kilka lat jedynej w kraju orkiestry w resorcie SW. Jej dyrygentem od początku był por. Robert Panek, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, Szkoły Kapelmistrzów Wojskowych oraz Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie (zdj. obok).

• Wydział Ruchu Drogowego KW MO w Rzeszowie w porozumieniu z Komendą Chorągwi ZHP i Okręgową Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZMot. w Rzeszowie wystąpił z inicjatywą powołania we wszystkich szkołach Rzeszowszczyzny Klubów Młodego Rowerzysty. Cel – przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

16 XII – Ukazało się zarządzenie ministrów komunikacji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz spraw wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów na drogach (M.P. nr 42, poz. 264).

21 XII – 46 nauczycieli akademickich z Akademii Spraw Wewnętrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. F. Jóźwiaka oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej otrzymało po raz pierwszy nagrody naukowe przyznane przez ministra SW za szczególnie twórcze i ważne osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i wychowawczej. Nagrody wręczył podsekretarz stanu w MSW gen. bryg. doc. dr Tadeusz Pietrzak.

20 LAT TEMU, GRUDZIEŃ 1994

• W Kuwejcie odbył się III Zjazd Światowej Unii Sportu Policji. Polskę reprezentował Włodzimierz Ciaś, prezes Polskiego Policyjnego Związku Sportowego. Ustalono nowe zasady rozgrywania mistrzostw świata w niektórych dyscyplinach, a także system organizacyjny zawodów. Włodzimierz Ciaś został wybrany na przedstawiciela USIP na Europę. Do jego zadań należała koordynacja sportu policyjnego na naszym kontynencie.

• Nowym komendantem wojewódzkim Policji w Częstochowie został podinsp. Mieczysław Kluk, dotychczasowy zastępca KWP w tym mieście.

6 XII – Rada Miejska Siemianowic Śląskich podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu wyposażenia dla policji o wartości pół miliarda złotych (w starej walucie). Funkcjonariuszom przekazano m.in. dwa polonezy, kserokopiarkę, dyktafony, kamerę filmową, sprzęt do odtwarzania portretu pamięciowego, kamizelki kuloodporne, radiotelefony i komputer.

10 XII – Podczas wykonywania obowiązków służbowych śmiertelnie postrzelony został przez nietrzeźwego sprawcę sierż. Dariusz Chełkowski, funkcjonariusz plutonu patrolowego Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji KRP w Bolesławcu (KWP w Jeleniej Górze). Miał 25 lat, pozostawił żonę i 4-letniego synka (zdj. obok).

13–14 XII – W CSP w Legionowie odbyły się I Kryminalistyczne Warsztaty Komputerowe, zorganizowane przez Zakład Kyminalistyki CSP. Ich głównym celem była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania oprogramowania komputerowego w badaniach kryminalistycznych (zdj. obok).

22 XII – W jednym z pomieszczeń gmachu KGP ujawniono urządzenie podsłuchowe. Sprawcę, którym okazał się pracownik jednego z biur komendy, szybko ustalono i zatrzymano. Fakt ten spowodował jednak falę plotek i domysłów w prasie, choć – jak stwierdzono – obiektem ataku nie był ani komendant główny Policji, ani żaden z członków kierownictwa służbowego KGP.

22 XII – Sąd Wojewódzki w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie, że NSZZ Policjantów jest reprezentatywną ponadzakładową organizacją związkową dla policjantów, emerytów i rencistów MO oraz Policji w świetle art. 241 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum

Zobacz także:
Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)

 

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (2)

Data publikacji 28.12.2014

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl