Informacje

Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)

90 lat temu: 1 XI – Korpus Ochrony Pogranicza rozpoczął przejmowanie odcinków granicznych od oddziałów Policji Państwowej. Dowódcą nowej formacji został gen. dyw. Henryk Minkiewicz, lat 44.

90 LAT TEMU - Listopad 1924

• Ośmiu „bohaterów obowiązku” wpisano w listopadzie do Księgi zasłużonych funkcjonariuszy PP. Od bandyckich kul zginęli starsi posterunkowi: Feliks Wielechowicz z woj. kieleckiego, Zdzisław Kowalski z Ostroga, woj. wołyńskie, Jan Kubala z woj. krakowskiego, oraz posterunkowi: Jan Stoj z Kosowa, woj. poleskie, Wiktor Korus z Mokrego, woj. śląskie, Jan Szukalski i Franciszek Kiebała z woj. krakowskiego, oraz Karol Bartodziej z Komisariatu PP w Świętochłowicach, woj. śląskie.

1 XI – Korpus Ochrony Pogranicza rozpoczął przejmowanie odcinków granicznych od oddziałów Policji Państwowej. Dowódcą nowej formacji został gen. dyw. Henryk Minkiewicz, lat 44 (zdj. obok).

1 XI – Na cmentarzu w Jędrzejowie (woj. kieleckie) odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika post. Józefa Stępnia, zabitego 20 czerwca 1920 r. przez bandę koniokradów. Pomnik ufundowany został ze składek funkcjonariuszy PP powiatu jędrzejowskiego.

1 XI – Przy Komendzie PP Lwów-Miasto otwarto pierwszą w okręgu VIII PP bibliotekę. Zgromadzono w niej około 1000 woluminów zarówno literatury fachowej, jak i beletrystycznej.

17 XI – Dekretem Prezydenta RP ministrem spraw wewnętrznych mianowany został Cyryl Ratajski, lat 49, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Berlińskiego, prezydent Poznania w latach 1922–1924 (zdj. obok).

40 LAT TEMU - Listopad 1974

• Nakładem Śląskiego Instytutu Naukowego ukazała się monografia „W pierwszym szeregu”, pod red. doc. dr. Jana Kantyki, poświęcona 30-letniej historii organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. katowickim (zdj. obok).

• Wśród młodych funkcjonariuszy MO, członków ZMS, upowszechniają się dobroczynne akcje fundowania książeczek mieszkaniowych (z wkładem finansowym) dzieciom po zmarłych funkcjonariuszach. Ostatnio we wrocławskim ZOMO ze składek funkcjonariuszy uzbierano kwotę 17,5 tys. zł, którą wpłacono na książeczkę mieszkaniową dla Urszuli Łukasik.

11 XI – Resortowy Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia podjął uchwałę w sprawie akcji deklaracyjnej na rzecz NFOZ wśród funkcjonariuszy MO i SB, oficerów, żołnierzy i pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych resortu SW. Uchwalono składki w wysokości 0,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

14 XI – W auli ASW odbyło się uroczyste wręczenie nagród ministra spraw wewnętrznych przyznanych za prace naukowe, naukowo-techniczne, artystyczno-literackie i publicystyczne, poświęcone działalności MO i SB. Wśród nagrodzonych znalazł się również zespół tygodnika „W Służbie Narodu” za cykl publikacji książkowych autorstwa dziennikarzy „WSN”. (na zdj. drugi od lewej płk Eugeniusz Grabowski, red. naczelny „WSN”, oraz red. Edward Nowak).

21 XI – Weszła w życie nowelizacja ustawy o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ustanawiająca Korpus Chorążych MO oraz nowe stopnie służbowe: młodszego chorążego, chorążego, starszego chorążego oraz generała broni MO (Dz.U. nr 44, poz. 264).

20 LAT TEMU - Listopad 1994

• Nowym zastępcą komendanta głównego Policji mianowany został insp. Edward Pietkiewicz (lat 54), dotychczasowy komendant wojewódzki Policji w Koszalinie.

10 XI – Decyzją komendanta głównego Policji powołano Radę Komendantów przy Komendancie Głównym Policji (jako zespół opiniodawczy i doradczy) oraz Zespół Doradczy Komendanta Głównego Policji do Modyfikacji Organizacji i Zakresu Działania KGP.

11 XI – Akty nominacyjne na nadinspektorów Policji otrzymali inspektorzy: Janusz Wikariak – zastępca komendanta głównego; Ryszard Treider – zastępca komendanta głównego ds. logistycznych; Jerzy Stańczyk – komendant stołeczny Policji; Bogusław Strzelecki – komendant wojewódzki Policji w Krakowie.

16 XI – Ukazała się uchwała Sejmu RP w sprawie zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa państwowego w latach 1944–1956 (M.P. nr 62, poz. 544).

16 XI – List otwarty przewodniczących KKW NSZZP Jana Malka oraz KKR NSZZP Ryszarda Szwagrzyka  do Prezydenta RP, Premiera Rządu, marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących klubów parlamentarnych, ministra spraw wewnętrznych, ministra finansów, komendanta głównego Policji, w sprawie pogarszającej się sytuacji socjalno-bytowej funkcjonariuszy oraz niedoinwestowania Policji w sprzęt i środki transportu.

24 XI – Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Dz.U. nr 126, poz. 617).

oprac. JERZY PACIORKOWSKI

zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 25.11.2014

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl