Obsługa uczestników (kwiecień 2011)

Przygotowanie przyszłorocznych mistrzostw UEFA EURO 2012™ wymaga wiele pracy, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi uczestnika imprezy oraz właściwego funkcjonowania stadionów.

W ramach przygotowań do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 prowadzonych jest wiele działań zarówno po stronie rządowej, jak i organizatora rozgrywek, czyli UEFA/EURO 2012 Polska.

Trudno sobie wyobrazić należyte przygotowanie imprezy bez dostarczenia kibicom pasjonującego widowiska. Bez działań dotyczących utrzymania porządku publicznego i przeciwdziałających zagrożeniom związanym z przestępczością i terroryzmem nie można mówić o sukcesie widowiska sportowego. Osiągnięcie rentowności imprezy wiąże się z zapewnieniem właściwego utrzymania obiektu, otoczenia i instalacji, jak również z uniemożliwieniem osobom nieuprawnionym wstępu na teren imprezy.

BEZPIECZEŃSTWO, ZABEZPIECZENIE
Istotne jest zapewnienie widzom bezpiecznego wejścia na teren obiektu, oglądania imprezy oraz wyjścia z obiektu po jej zakończeniu. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane. Składają się one na tzw. piramidę sukcesu (rys.), u której podstaw leżą: bezpieczeństwo, zabezpieczenie i obsługa imprez masowych.

Położenie nadmiernego nacisku na jeden z elementów piramidy sukcesu może powodować konflikty niemożliwe do wyeliminowania. Obiekt może być tak zabezpieczony, że aż stanie się niebezpieczny. Przykładowo, podjęcie decyzji o przeszukiwaniu wszystkich osób, które wchodzą na teren obiektu, może prowadzić do powstania kolejek, a nawet uszkodzeń ciała spowodowanych ściskiem przy wejściach. Inny przykład to wysokie płoty i ogrodzenia oddzielające kibiców od siebie oraz od płyty boiska. W przypadku wybuchu paniki czy konieczności ewakuacji mogą one stanowić bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Właściwe zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymywanie obiektu sportowego stanowi fundament bezpieczeństwa. Nie można zapomnieć o stosownym oznakowaniu terenu i o uwzględnieniu możliwych sytuacji awaryjnych i kryzysowych oraz związanych z tym procedur ewakuacyjnych.

Proces zapewnienia bezpieczeństwa powinien uwzględniać oczekiwaną pojemność poszczególnych sektorów stadionu w odniesieniu do kontrolowanego przepływu tłumu podczas wchodzenia i opuszczania przestrzeni zabudowanych. Wszelkie działania ukierunkowane na zapewnienie ochrony grup docelowych (kibice, dziennikarze, sponsorzy, VIP y), a także na obserwację uczestników i reagowanie na wydarzenia, w tym eliminację osób zakłócających porządek lub objętych zakazem wstępu na imprezę masową, związane są z zabezpieczeniem, jako kolejnym elementem piramidy sukcesu. Bieżące zarządzanie ryzykiem w ramach zabezpieczenia ma pozwolić na utrzymanie porządku publicznego i zapobieganie przestępstwom oraz ich wykrywanie, a także na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z terroryzmem.

OBSŁUGA
W odróżnieniu od bezpieczeństwa i zabezpieczenia najbardziej widocznym elementem piramidy sukcesu jest obsługa. To ona dostarcza kibicom informacji, towarzyszy im podczas imprezy sportowej i imprez towarzyszących. Niezwykle ważna jest jakość obsługi w bufetach czy też sanitariatach znajdujących się w obiekcie, jak i ich dostępność.

Nie wystarczy zadbać o obsługę uczestników w obrębie stadionu przez kompetentne i zaangażowane osoby. Równie istotna jest odpowiednia współpraca z władzami lokalnymi w celu zapewnienia kibicom sprawnego dotarcia na teren imprezy przy wykorzystaniu transportu publicznego.

Jednym z istotnych elementów w procesie przygotowania bezpiecznego i przychylnego otoczenia dla uczestników imprezy jest zapewnienie wysokiej jakości i standardu pracy służb informacyjnych i porządkowych (stewardów) w oparciu o opisane wcześniej elementy piramidy sukcesu. Proces ten, zwany stewarding, to sprawny instrument służący organizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy masowej, w tym meczów piłki nożnej. Właściwe przygotowanie, wyszkolenie członków służb informacyjnych i porządkowych organizatorów imprez może stanowić klucz do sukcesu.

STEWARDING
Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) przygotował program szkoleniowy pod nazwą Stewarding – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez, służący do organizacji szkoleń stewardów w ramach przygotowań do EURO 2012. W oparciu o optymalne sposoby postępowania, wypracowane w Europie i na świecie, ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi wymaganiami Polski, program ten służy do organizowania fachowej kadry dla obiektów, w których będą rozgrywane spotkania turnieju, a także mecze Ekstraklasy i I Ligi. Istotą programu jest nie tyle przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim położenie nacisku na umiejętności praktyczne, najważniejsze dla zapewniania wysokiego standardu imprez i właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Stewardzi powinni być pomocni w rozwiązywaniu bieżących problemów uczestników imprezy masowej. Nie mogą jednak w żadnym wypadku zapomnieć o zachowaniu poufności informacji wpływających na poziom bezpieczeństwa całej imprezy, takich jak np. kody, treść planów awaryjnych, dane policyjne czy osobowe.

UŻYCIE SIŁY
Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa często wymaga od służb porządkowych działań z użyciem siły fizycznej. Z tego też powodu stewardzi powinni posiadać wiedzę dotyczącą warunków użycia siły w danych okolicznościach, w celu zapobieżenia przestępstwu lub zgodnego z prawem ujęcia osób naruszających prawo. Zgodnie z art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504 z późn. zm.) służby porządkowe i informacyjne są uprawnione m.in. do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. Wykonując te czynności, służby porządkowe są uprawnione do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu. Dopuszcza się również stosowanie przez nich siły fizycznej w przypadku odparcia ataku na inną osobę, czy też niewykonywania poleceń porządkowych, m.in. wzywających do opuszczenia imprezy, przez osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem obiektu lub imprezy masowej.

Warunki i ograniczenia stosowania przez nich środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej, zostały określone w ustawie o ochronie osób i mienia (Dz.U.1997.114.740 z późn. zm.), z którą bezwzględnie powinien zapoznać się każdy członek służby porządkowej.

Członkowie służb porządkowych podczas trwania masowej imprezy publicznej i w trakcie wykonywania zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego nie mogą nosić przy sobie broni palnej. Stosowanie przez nich pozostałych środków przymusu bezpośredniego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z sytuacji i być niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych powinni działać w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której interweniują. Ważne jest, w miarę możliwości, filmowanie tego typu zdarzeń.

SZKOLENIE
Członkowie służb informacyjnych i porządkowych muszą zostać fachowo przeszkoleni. Zapoznanie się stewardów z elementami zarządzania, istotą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasadami bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, wpłynie niezwykle na jakość obsługi imprezy. Umiejętność rozpoznawania i spełnienia przez nich oczekiwań uczestników pochodzących z różnych kręgów kulturowych, a także osób niepełnosprawnych, zbuduje wizerunek i prestiż imprezy. Znajomość kwestii dotyczących zachowań agresywnych i rozwiązywania konfliktów, przy jednoczesnym stosowaniu zasad dobrej komunikacji, a także umiejętność stosowania środków przymusu bezpośredniego, z pewnością pozwoli ograniczyć przypadki frustracji i niezadowolenia uczestników EURO 2012. Współpraca stewardów z Policją i innymi służbami ustawowo powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa jest jego warunkiem koniecznym.

MAREK DOLIŃSKI
manager ds. bezpieczeństwa Turnieju EURO 2012 w Polsce
e-mail: marek.dolinski@euro2012.com

ANDRZEJ MACHNACZ, Komenda Główna Policji
e-mail: a.machnacz@policja.gov.pl
web: sites.google.com/site/machnaczandrzej/
 

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)